Parashá Bereshit

agustin azola

Parashá dedicada a la Memoria de Agustín Azola Hinojoza, Zlita

Aliyot Bereshit

 Capítulo 1: 1 al  6:8 e Isaías 42:6 al 43:10

 

 

Por Eliyahu BaYonah Ben Yossef, Director Shalom Haverim Org. New York

Aliyot es el plural hebreo de Aliá o Aliyá que significa "subir". Cada vez que una persona - Olé- sube a la Bimá   debe recitar la Brajá -Bendición - antes de comenzar el Baal Koréh -בעל קורא - la Lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koréh lee la Porción -Parashá- correspondiente.

El Maftir es la última persona que se llama a la Bimá y es invitada a leer la porción de la Haftará -Profetas-

Esta es la Brajá de la Lectura de la Toráh:

 

Barejú et Adonai hamevoraj.

Baruj Adonay hamevoraj le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay Eloheynu melej ha'olam, asher bajar banu mikol-ha'amim, venatan lanu et-torato.


Baruj atáh Adonai, notén hatoráh.  
 

 

 
Bereshit bará Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.

Veha'arets hayetáh tohú vavohú vejoshej al-peney tehom veruaj Elohim merajefet al-peney hamayim.


Vayomer Elohim yehí-or vayehí-or.


Vayar Elohim et-ha'or ki-tov vayavdel Elohim beyn ha'or uveyn hajoshej.


Vayikrá Elohim la-or yom velajoshej kará laylah vayehí-erev vayehi-voker yom ejad.


Vayomer Elohim yehí rakia betoj hamayim vyhi mavdil beyn mayim lamayim.


Vaya'as Elohim et-harakia vayavdel beyn hamayim asher mitajat larakia uveyn hamayim asher me'al larakia vayehi-jen.


Vayikra Elohim la-rakia shamayim vayehi-erev vayehi-voker yom sheni.


Vayomer Elohim yikavu hamayim mitajat hashamayim el-makom ejad vetera'eh hayabashah vayehi jen.


Vayikra Elohim layabashah erets ulemikveh hamayim kara yamim vayar Elohim ki-tov.


Vayomer Elohim tadshe ha'arets deshe esev mazria zera ets pri oseh peri lemino asher zar'o-vo al-ha'arets vayehi-jen.


Vatotse ha'arets deshe esev mazria zera leminehu ve'ets oseh pri asher zar'o-vo leminehu vayar Elohim ki-tov.


Vayehi-erev vayehi-voker yom shlishi.


Vayomer Elohim yehi meorot birekia hashamayim lehavdil beyn hayom uveyn halaylah vehayu leotot ulemoadim uleyamim veshanim.


Vehayu li-meorot birekia hashamayim leha'ir al-ha'arets vayehi-jen.


Vaya'as Elohim et-sheney hameorot hagdolim et-hamaor hagadol le-memshelet hayom ve'et hamaor hakaton le-memshelet halaylah ve'et hakojavim.


Vayiten otam Elohim birekia hashamayim leha'ir al-ha'arets.

 
Velimshol bayom uvalaylah ulehavdil beyn ha'or uveyn hajoshej vayar Elohim ki-tov.


Vayehi-erev vayehi-voker yom revi'i.


Vayomer Elohim yishretsu hamayim sherets nefesh jayah ve'of yeofef al-ha'arets al-peney rekia hashamayim.


Vayivra Elohim et-hataninim hagedolim ve'et kol nefesh hajayah haromeset asher shartsu hamayim le-minehem ve'et kol-of kanaf leminehu vayar Elohim ki-tov.


Vayevarej otam Elohim lemor peru urevu umil'u et-hamayim bayamim veha'of yirev ba'arets.


Vayehi-erev vayehi-voker yom jamishi.


Vayomer Elohim totse ha'arets nefesh jayah leminah behemah varemes vejayeto-erets leminah vayehi-jen.

 
Vaya'as Elohim et jayat ha'arets leminah ve'et habehemah leminah ve'et kol-remes ha'adamah leminehu vayar Elohim ki-tov.

 
Vayomer Elohim na'aseh adam betsalmenu kidemutenu veyirdu bidegat hayam uve'of hashamayim uvabehemah uvejol-ha'arets uvejol-haremes haromes al-ha'arets.


Vayivra Elohim et-ha'adam betsalmo betselem Elohim bara oto zajar unekevah bara otam.

 
Vayevarej otam Elohim vayomer lahem Elohim peru urevu umil'u et-ha'arets vejiveshuha uredu bidegat hayam uve'of hashamayim uvejol-jayah haromeset al-ha'arets.


Vayomer Elohim hineh natati lajem et-jol-esev zorea zera asher al-peney kol-ha'arets ve'et-kol-ha'ets asher-bo feri-ets zorea zara lajem yihyeh le-ojlah.


Ulejol-jayat ha'arets ulejol-of hashamayim ulejol romes al-ha'arets asher-bo nefesh jayah et-kol-yerek esev le'ojlah vayehi-jen.


Vayar Elohim et-kol-asher asah vehineh-tov me'od vayehi-erev vayehi-voker yom hashishi.


Vayejulú hashamáyim veha'árets vejol-tseva'ám.


Vayejal Elohim bayom hashvi'í melajtó asher asaáh vayishbot bayom hashvi'í mikol-melajtó asher asáh.


Vayevarej Elohim et-yom hashvi'í vayekadésh otó ki vo shavat mikol-melajtó asher-bará Elohim la'asot.


Eleh toledot hashamáyim veha'árets behibare'ám beyom asot Adonay Elohim érets veshamáyim.

 
Vejol síaj hasadéh térem yihyéh va'árets vejol-ésev hasadéh térem yitsmáj ki lo himetír Adonay Elohim al-ha'árets ve'adam áyin la'avód et-ha'adamáh.


Ve'ed ya'aléh min-ha'árets vehishkáh et-kol-peney ha'adamáh.


Vayítser Adonay Elohim et-ha'adam afar min-ha'adamáh vayipáj pe'apav nishmat jayím vayehí ha'adam lenéfesh jayáh.


Vayitá Adonay Elohim gan-be'Edén mikédem vayasem sham et-ha'adam asher yatsar.


Vayatsmáj Adonay Elohim min-ha'adamáh kol-ets nejmad lemar'éh vetov lema'ajál ve'Ets haJayím betoj hagán ve'Ets haDa'at tov vará.


Venahar yotsé me'Edén lehashkot et-hagán umisham yipared vehayáh le-arba'áh rashim.


Shem ha'ejad Pishón hu hasovév et kol-érets haJaviláh asher-sham hazahav.


Uzahav ha'árets hahí tov sham habedolaj ve'even hashóham.


Veshém hanahár hashení Gijón hu hasovév et kol-érets Kush.


Veshém hanahár hashlishí Jidékel hu haholéj kidemat Ashur vehanahár ha revi'í hu Ferát.


Vayikaj Adonay Elohim et-ha'adam vayanijéhu vegán-Edén le'ovdáh uleshomráh.


Vayetsáv Adonay Elohim al-ha'adam lemor mikol ets-hagán ajol tojél.


Ume'éts hada'at tov vará lo tojal miménu ki beyom ajoljá miménu mot tamút.


Vayómer Adonay Elohim lo-tov heyot ha'adam levadó e'eseh-lo ézer kenegdó.


Vayítser Adonay Elohim min-ha'adamáh kol-jayat hasadéh ve'et kol-of hashamayim vayavé el-ha'adam lir'ot mah-yikrá-ló vejol asher yikrá-ló ha'adam néfesh jayáh hu shemó.


Vayikrá ha'adam shemot lejol-habehemah ule'of hashamáyim ulejol jayat hasadéh ule-Adam lo-matsá ézer kenegdó.


Vayapél Adonay Elohim tardemáh al-ha'adam vayishán vayikáj ajat mitsal'otáv vayisgor basar tajténah.


Vayivén Adonay Elohim et-hatséla asher-lakaj min-ha'adam le'isháh vayevi'éha el-ha'adam.


Vayómer ha'adam zot hapa'am étsem me'atsamáy uvasár mibesarí lezot yikaré isháh ki me'ísh lukája-zot.


Al-ken ya'azov-ísh et-aviv ve'et imó vedavak be'ishtó vehayú levasar ejad.


Vayihyú shneyhém arumím ha'adam ve'ishtó veló yitboshashu.


Vehanajash hayah arum mikol jayat hasadeh asher asah Adonay Elohim vayomer el-ha'ishah af ki-amar Elohim lo tojelu mikol ets hagan.


Vatomer ha'ishah el-hanajash mipri ets-hagan nojel.


Umiperi ha'ets asher betoj-hagan amar Elohim lo tojelu mimenu velo tige'u bo pen temutun.


Vayomer hanajash el-ha'ishah lo mot temutun.


Ki yodea Elohim ki beyom ajoljem mimenu venifkeju eyneyjem viheyitem ke'Elohim yod'ey tov vara.


Vatere ha'ishah ki tov ha'ets lema'ajal veji ta'avah-hu la'eynayim venejmad ha'ets lehaskil vatikaj mipiryo vatojal vatiten gam-le'ishah imah vayojal.


Vatipakajnah eyney shneyhem vayede'u ki eyrumim hem vayitperu aleh te'enah vaya'asu lahem jagorot.


Vayishme'u et-kol Adonay Elohim mithalej bagan le-ruaj hayom vayitjabe ha'adam ve'ishto mipeney Adonay Elohim betoj ets hagan.


Vayikra Adonay Elohim el-ha'adam vayomer lo ayeka.


Vayomer et-koleja shamati bagan va'ira ki-eyrom anoji va'ejave.


Vayomer mi higid leja ki eyrom atah hamin-ha'ets asher tsivitija levilti ajol-mimenu ajalta.


Vayomer ha'adam ha'ishah asher natatah imadi hi natnah-li min-ha'ets va'ojel.


Vayomer Adonay Elohim la'ishah mah-zot asit vatomer ha'ishah hanajash hishi'ani va'ojel.


Vayomer Adonay Elohim el-hanajash ki asita zot arur atah mikol-habehemah umikol jayat hasadeh al-gejoneja telej ve'afar tojal kol-yemey jayeja.


Ve'eyva asit beyneja uveyn ha'ishah uveyn zar'ajah uveyn zar'ah hu yeshufeja rosh ve'ata teshufenu akev.


El-ha'ishah amar harbah arbeh yitsbonej veheronej be'etsev teldi vanim ve'el ishej teshukatej vehu yimshol-baj.


Ule-Adam amar ki shamata lekol ishteja vatojal min-ha'ets asher tsivitija lemor lo tojal mimenu arurah ha'adamah ba'avureja be'itsavon tojelenah kol yemey jayeja.


Vekots vedardar tatsmiaj laj ve'ajalta et-esev hasadeh.


Beze'at apeja tojal lejem ad shuveja el-ha'adamah ki mimenah lukajta ki-afar atah ve'el-afar tashuv.


Vayikra ha'adam shem ishto Javah ki hi hayetah em kol-jay.


Vaya'as Adonay Elohim le-Adam ule-ishto kotnot or vayalbishem.

 


Vayomer Adonay Elohim hen ha'adam hayah ke'ajad mimenu lada'at tov vara ve'ata pen-yishlaj yado velakaj gam me'Ets haJayim ve'ajal vajay le'olam.


Vayeshaljehu Adonay Elohim miGan-Eden la'avod et-ha'adamah asher lukaj misham.


Vayegaresh et-ha'Adam vayashken mikedem legan-Eden et-hakruvim ve'et lahat hajerev hamithapejet lishmor et-derej ets hajayim.


Veha'Adam yada et-Javah ishto vatahar vateled et-Kayin vatomer kaniti ish et-Adonay.


Vatosef laledet et-ajiv et-Havel vayehi-Hevel ro'eh tson veKayin hayah oved adamah.


Vayehi mikets yamim vayave Kayin miperi ha'adamah minjah l'Adonay.


VeHevel hevi gam-hu mibejorot tsono umejelvehen vayisha Adonay el-Hevel ve'el-minjato.

 
Ve'el-Kayin ve'el-minjato lo sha'ah vayijar le-Kayin me'od vayiplu panav.


Vayomer Adonay el-Kayin lamah jarah laj velamah nafelu faneja.


Halo im-teytiv se'et ve'im lo teytiv lapetaj jatat rovets ve'eleja teshukato ve'atah timshol-bo.

 
Vayomer Kayin el-Hevel ajiv vayehi biheyotam basadeh vayakom Kayin el-Hevel ajiv vayahargehu.


Vayomer Adonay el-Kayin ey Hevel ajija vayomer lo yadati hashomer aji anoji.


Vayomer me asita kol demey ajija tsoakim elay min-ha'adamah.

 
Ve'atah arur atah min-ha'adamah asher patseta et-piha lakajat et-demey ajija miyadeja.


Ki ta'avod et-ha'adamah lo-tosef tet-koja laj na vanad tihyeh va'arets.


Vayomer Kayin el-Adonay gadol avoni mineso.


Hen gerashta oti hayom me'al peney ha'adamah umipaneja esater vehayiti na vanad ba'arets vehayah jol- motse'i yahar'geni.


Vayomer lo Adonay lajen kol-horeg Kayin shiv'atayim yukam vayasem Adonay le-Kayin ot levilti hakot-oto kol-motse'o.

 
Vayetse Kayin milifney Adonay vayeshev be'erets-Nod kid'mat-Eden.


Vayeda Kayin et-ishto vatahar vateled et-Janoj vayehi boneh ir vayikra shem ha'ir keshem beno Janoj.


Vayivaled la-Janoj et-Yirad veYirad yalad et-Mejuya'el uMejiya'el yalad et-Metusha'el uMetusha'el yalad et-Lamej.

 


Vayikaj-lo Lemej shtey nashim shem ha'ajat Adah veshem hashenit Tsilah.


Vateled Adah et-Yaval hu hayah avi yoshev ohel umikneh.


Veshem ajiv Yuval hu hayah avi kol-tofes kinor ve'ugav.

VeTsilah gam-hi yaldah et-Tuval Kayin lotesh kol-joresh nejoshet uvarzel va'ajot Tuval-Kayin Na'amah.


Vayomer Lemej lenashvav Adah veTsilah shma'an koli neshey Lemej ha'azenah imrati ki ish haragti lefits'i veyeled lejaburati.


Ki shiv'atayim yukam-Kayin veLemej shiv'im veshiv'ah.


Vayeda Adam od et-ishto vateled ben vatikra et-shemo Shet ki shat-li Elohim zera ajer tajat Hevel ki harago Kayin.


Ule-Shet gam-hu yulad-ben vayikra et-shemo Enosh az hujal likro beshem Adonay.


Zeh sefer toledot Adam beyom bero Elohim Adam bidemut Elohim asah oto.


Zajar unekevah bera'am vayevarej otam vayikra et-shemam Adam beyom hibare'am.


Vayeji Adam shloshim ume'at shanah vayoled bidemuto ketsalmo vayikra et-shemo Shet.


Vayihyu yemey-Adam ajarey holido et-Shet shmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey Adam asher-jay tsha me'ot shanah ushloshim shanah vayamot.


Vayeji-Shet jamesh shanim ume'at shanah vayoled et-Enosh.


Vayeji-Shet ajarey holido et-Enosh sheva shanim ushmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey-Shet shtem esreh shanah utsha me'ot shanah vayamot.


Vayeji Enosh tish'im shanah vayoled et-Keynan.


Vayeji Enosh ajarey holido et-Keynan jamesh esreh shanah ushmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey Enosh jamesh shanim utesha me'ot shanah vayamot.

 
Vayeji Keynan shiv'im shanah vayoled et-Mahalal'el.

 
Vayeji Keynan ajarey holido et-Mahalal'el arba'im shanah ushmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey Keynan eser shanim utesha me'ot shanah vayamot.


Vayeji Mahalal'el jamesh shanim veshishim shanah vayoled et-Yared.


Vayeji Mahalal'el ajarey holido et-Yered shloshim shanah ushmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey Mahalal'el jamesh vetish'im shanah ushmoneh me'ot shanah vayamot.


Vayeji-Yered shtayim veshishim shanah ume'at shanah vayoled et-Janoj.

 
Vayeji Yered ajarey holido et-Janoj shmoneh me'ot shanah vayoled banim uvanot.

Vayihyu kol-yemey Yered shtayim veshishim shanah utesha me'ot shanah vayamot.

 
Vayeji Janoj jamesh veshishim shanah vayoled et-Metushalaj.


Vayithalej Janoj et-ha'Elohim ajarey holido et-Metushelaj shlosh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayehi kol-yemey Janoj jamesh veshishim shanah ushlosh me'ot shanah.


Vayithalej Janoj et-ha'Elohim ve'eynenu ki-lakaj oto Elohim.

Vayeji Metushelaj sheva ushmonim shanah ume'at shanah vayoled et-Lamej.


Vayeji Metushelaj ajarey holido et-Lemej shtayim ushmonim shanah ushva me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayihyu kol-yemey Metushelaj tesha veshishim shanah utsha me'ot shanah vayamot.


Vayeji-Lemej shtayim ushmonim shanah ume'at shanah vayoled ben.


Vayikra et-shemo Noaj lemor zeh yenajamenu mima'asenu ume'itsvon yadeynu min-ha'adamah asher erarah Adonay.


Vayeji-Lemej ajarey holido et-Noaj jamesh vetish'im shanah vajamesh me'ot shanah vayoled banim uvanot.


Vayehi kol-yemey-Lemej sheva veshiv'im shanah ushva me'ot shanah vayamot.


Vayehi Noaj ben-jamesh me'ot shanah vayoled Noaj et-Shem et-Jam ve'et Yafet.


Vayehi ki-hejel ha'adam larov al-peney ha'adamah uvanot yuledu lahem.


Vayir'u beney ha'Elohim et-benot ha'adam ki tovot henah vayikju lahem nashim mikol asher bajaru.


Vayomer Adonay lo-yadon ruji va'adam le'olam beshagam hu vasar vehayu yamav me'ah ve'esrim shanah.


Hanefilim hayu va'arets bayamim hahem vegam ajarey-jen asher yavo'u beney ha'Elohim el-benot ha'adam veyaledu lahem hemah hagiborim asher me'olam anshey hashem.

Vayar Adonay ki rabah ra'at ha'adam ba'arets vejol-yetser majshevot libo rak ra kol-hayom.


Vayinajem Adonay ki asah et-ha'adam ba'arets vayit'atsev el-libo.

 
Vayomer Adonay emejeh et ha'adam asher-barati me'al peney ha'adamah me'adam ad-behemah ad-remes ve'ad-of hashamayim ki nijamti ki asitim.


VeNoaj matsa jen be'eyney Adonay.

 

Baruj atáh Adonai, Eloheinu melej ha'olam, asher natan lanu torat emet, vejayey olam nata betojenu.

Baruj atáh Adonai, notén hatorah. AMEN 

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ Isaias 42:6 al 43:10


Baruj atáh Adonay Eloheynu melej ha'olam asher bajar binevi'im tovim veratsaj vedivreyjem hane'emarim be'emet.

Baruj atáh Adonay jaboker batoráh uveMoshé avdó uveYisra'el amó uvinvi'ey ja'emet vatsédek


Koh-amar ha'El Adonay bore hashamayim venoteyhem roka ha'arets vetse'etsa'eyha noten neshamah la'am aleyha veruaj laholejim bah.


Ani Adonay kratija vetsedek ve'ajzek beyadeja ve'etsorja ve'etenja livrit am le'or goyim.

 
Lifkoaj eynayim iverot lehotsi mimasger asir mibeyt kele yoshvey joshej.


Ani Adonay hu Shemi ujvodi le'ajer lo-eten utehilati lapsilim.


Harishonot hineh va'u vajadashot ani magid beterem titsmajnah ashmia etjem.


Shiru l'Adonay shir jadash tehilato miketseh ha'arets yordey hayam umelo'o iyim veyoshveyhem.


Yis'u midbar ve'arav jatserim teshev kedar yaronu yoshvey sela merosh harim yitsvaju.


Yasimu l'Adonay kavod utehilato ba'iyim yagidu.

 
Adonay kagibor yetse ke'ish miljamot ya'ir kin'ah yaria af-yatsriaj al-oyvav yitgabar.


Hejesheyti me'olam ajarish et'apak kayoledah ef'eh eshom ve'esh'af yajad.

 
Ajariv harim ugeva'ot vejol-esbam ovish vesamti neharot la'iyim va'agamim ovish.


Veholajti iverim bederej lo yada'u bintivot lo-yade'u adrijem asim majshaj lifneyhem la'or uma'akashim lemishor eleh hadevarim asitim velo azavtim.


Nasogu ajor yevoshu voshet habotejim bapasel ha'omerim lemasejah atem Eloheynu.


Hajershim shma'u veha'iverim habitu lir'ot.


Mi iver ki im-avdi vejeresh kemal'aji eshlaj mi iver kimeshulam ve'iver ke'eved Adonay.


Ra'ot rabot velo tishmor pakoaj oznayim velo yishma.


Adonay jafets lema'an tsidko yagdil torah veyadir.


Vehu am-bazuz veshasui hafe'aj bajurim kulam uvevatey jela'im hojeba'u hayu lavaz ve'eyn matsil meshisah ve'eyn-omer hashav.


Mi vajem ya'azin zot yakshiv veyishma le'ajor.


Mi-natan limeshisah Ya'akov veYisra'el levozezim halo Adonay zu jatanu lo velo-avu vidrajav haloj velo shame'u betorato.


Vayishpoj alav jemah apo ve'ezuz miljamah vatelahatehu misaviv velo yada vativ'ar-bo velo-yasim al-lev.


Ve'atah koh-amar Adonay bora'aja Ya'akov veyotserja Yisra'el al-tira ki ge'altija karati veshimja li-atah.

 
Ki-ta'avor bamayim itja ani uvaneharot lo yishtefuja ki-telej bemo-esh lo tikaveh velehavah lo tiv'ar-baj.


Ki ani Adonay Eloheyja Kedosh Yisra'el moshi'eja natati joferja Mitsrayim Kush uSva tajteyja.


Me'asher yakarta ve'eynay nijbadeta va'ani ahavtija ve'eten adam tajteyja ule'umim tajat nafsheja.


Al-tira ki iteja ani mimizraj avi zar'eja umima'arav akabetseka.

Omar latsafon teni uleteyman al-tijlay havi'i vanay merajok uvenotay miketseh ha'arets.


Kol hanikra vishmi velijvodi berativ yetsartiv af-asitiv.


Hotsi am-iver ve'eynayim yesh vejershim ve'oznayim lamo.


Kol-hagoyim nikbetsu yajdav veye'asfu le'umim mi vahem yagid zot verishonot yashmi'unu yitnu edeyhem veyitsdaku veyishme'u veyomeru emet.


Atem eday ne'um-Adonay ve'avdi asher bajarti lema'an ted'u veta'aminu li vetavinu ki-ani hu lefanay lo-notsar el ve'ajaray lo yihyeh.

 


Baruj atáh Adonay, Eloheynu melej ha'olam, tsur kol-ha'olamim, tsadik bekol-jadorot, ha'El jane'emán, ha'omer ve'osej, jamedaber umekayem, shekol-devarav emet vatsédek.

Ne'eman, atáh ju Adonay Eloheynu, vene'emanim devareyja, vedavar ejad midvareyja ajor lo-yashuv reykam, ki El mélej ne'emán verajamán atáh.

Baruj atáh Adonay, ha'El jane'emán bekol-devarav.  

Rajem al-Tsiyón, ki ji beyt jayeynu, vel'aluvat néfesh toshia bimjeraj veyameynu.

Baruj atáh Adonay, mesame'aj Tsiyón bevaneyj.

Samejenu, Adonay Eloheynu, be'Eliyahu janaví avdeja, uvmaljut beyt David meshijeja. Bimjeraj yavó veyagel libenu,

al kis'ó lo yeshev zar, veló yinjalú od ajerim et kevodó, ki veshem kodshejá nishbatá lo, sheló yicbej neró le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay, magén David.

 

EN ESPAÑOL

GÉNESIS  Capítulo 1: 1 al  6:8

Bendito seas Tu oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste (Tu Torah), la Toráh de la Verdad, e implantaste en nosotros la Vida Eterna.

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. (TODOS DICEN AMEN)

 


En el principio
creó Dios  los cielos y la tierra

Y la tierra estaba vana y vacía, y (había) oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se cernía  sobre la faz de las aguas.

Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz.

Y vio Dios la luz, que (era) buena; y separó Dios la luz de la oscuridad.

Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y fue mañana: día uno

Y dijo Dios: Haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas.

E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento; y fue así.

Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y fue tarde y fue mañana: día segundo.

Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se vea lo seco; y fue así.

Y llamó Dios a lo seco, tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares; y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios: Produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él, sobre la tierra; y fue así.

Y produjo la tierra hierbas, hierba que da simiente de su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente esta en él, según su especie; y vio Dios que era bueno.

Y fue tarde y fue mañana: día tercero.

Y dijo Dios: Haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, y por plazos, y por días y años;

y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra; y fue así.

E hizo Dios los dos luceros grandes: al lucero grande, para que señorease en el día y al lucero pequeño para que señorease en la noche; e (hizo también) las estrellas.

Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,

y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que era bueno.

Y fue tarde y fue mañana: día cuarto.

Y dijo Dios: Produzcan las aguas enjambre de criaturas vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos.

Y creó Dios los grandes cetáceos y todo ser viviente que anda arrastrándose, que las aguas produjeron en abundancia, según sus especies, y toda ave alada según su especie; y vio Dios que era bueno. 

Y los bendijo Dios, diciendo: Fructificad y multiplicad llenad las aguas en los mares. Y el ave se multiplique en la tierra.

Y fue tarde y fue mañana: día quinto.

Y dijo Dios: Produzca la tierra ser viviente, según su especie, cuadrúpedo  y reptil y animal de la tierra según su especie; y fue así.

E hizo Dios al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su especie, y a todo reptil de la tierra según su especie; y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios: Hagamos  un hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen,  a imagen de Dios lo creó,  varón y hembra los creó.  

Y les bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla; y dominad a los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que se mueva sobre la tierra.

Y dijo Dios: He aquí que os dí toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, a vosotros servirá para comer.

Y para todos los animales de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo ser que se mueva sobre la tierra en que haya vida, toda verdura de hierba (les servirá) para comer; y fue así.

Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera; y fue tarde y fue mañana: día sexto.

Y acabaron (de ser creados) los cielos y la tierra, y todas sus huestes.

Y terminó Dios, en el día séptimo, la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que hizo.

Y bendijo Dios al día séptimo, y le santificó, porque en él holgó de toda su obra, que creó Dios para hacer.

Esta es la generación de los cielos y de la tierra al ser creados, en el día en que hizo el Eterno Dios tierra y cielos.

Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que creciese,  porque aún no había hecho llover el Eterno Dios sobre la tierra, y no había hombre para labrar la tierra.  

Sin embargo subía vapor de la tierra, y regaba toda la faz de la tierra.

Y formó pues el Eterno Dios al hombre, del polvo de la tierra,  y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida; y fue el hombre ser viviente.

Y plantó el Eterno Dios jardín en Eden, al oriente, y puso allí al hombre que formó.

E hizo brotar el Eterno Dios, de la tierra, todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer, y el árbol de vida (estaba) dentro del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Y un río salía de Eden para regar el jardín, y de allí se dividía y formaba cuatro brazos.

El nombre del uno (es) Pishón, el que rodea toda la tierra de Javilá, que allí se encuentra el oro,

y el oro de aquella tierra es bueno; allí hay el cristal y la piedra de ónix.

Y el nombre del río segundo (es) Guijón, el que rodea a toda la tierra de Cush (Etiopía)

Y el nombre del río tercero (es) Jidékel (Tigris), el que corre al oriente de Ashur (Asiria). Y el río cuarto es Perat (Eúfrates).

Y tomó el eterno Dios al hombre, y lo puso en el jardín de Eden para cultivarlo  y guardarlo. 

Y ordenó el Eterno Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del jardín podrás comer;

mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás; porque en el día que comas de él, morirás.

Y dijo el Eterno Dios: No es bueno que esté el hombre solo;  haré una ayuda idónea para él. 

Y formo el Eterno Dios, de la tierra, todo animal del campo y toda ave de los cielos, y trajo al hombre para ver cómo los llamaría; y todo lo que el hombre fue llamando a cada criatura viviente, tal fue su nombre.

Y dio el hombre nombres a todo cuadrúpedo y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán (Adam) no (se) encontraba ayuda que le fuera idónea.

E hizo el Eterno Dios caer un sueño profundo sobre el hombre y (éste) se durmió; y tomó una de sus costillas y cerró (con) carne el lugar de ella.

E hizo el Eterno Dios de la costilla que había tomado del hombre, una mujer, y la dio al hombre.

Y dijo el hombre: Esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne; a ésta se llamará mujer, porque de hombre fue tomada ésta.

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban.

Y la serpiente era astuta, más que cualquier animal del campo que hizo el Eterno Dios. Y dijo a la mujer: Conque ¡ha dicho Dios así : no comáis de todo árbol del jardín?

Y dijo la mujer a la serpiente: Del fruto de los árboles del jardín podemos comer;

mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él,  no sea que muráis.

Y dijo la serpiente a la mujer: Morir no moriréis;

antes bien, Dios sabe que en el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y codiciable el árbol para hacerse sabio, y tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido, (que estaba) con ella, y él comió.

Y se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos cintos.

Y oyeron la voz del Eterno Dios que paseaba en el jardín, en la dirección del día (de la puesta del sol), y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia del Eterno Dios, entre los árboles del jardín.

Y llamó el Eterno Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?

Y él dijo: Tu voz oí en el jardín, y temí porque estoy desnudo; y me escondí.

Y dijo El: ¿Quién te dijo que estas desnudo? ¿Acaso del árbol que te ordené no comer, comiste?

Y dijo el hombre: La mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí.

Y dijo el Eterno Dios a la mujer: ¿Qué es lo que hiciste? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

Y dijo el Eterno Dios a la serpiente: Porque hiciste esto, maldita serás tú, más que todo cuadrúpedo y más que todo animal del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.

Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón.

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tu dolor y tu preñez; con dolor parirás hijos y a tu marido estará sujeto tu deseo, y él dominará en ti.

Y al hombre dijo: Porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol sobre el que te ordené, diciendo: "no comerás de él", maldita será la tierra por tu causa; con aflicción comerás de ella todos los días de tu vida.

Y espino y cardo producirá para ti, y comerás la hierba del campo.

Con el sudor de tu rostro comerás pan; hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado (formado): porque polvo eres y al polvo tornarás.

Y el hombre llamó a su mujer con el nombre de Eva (Javah), porque ella sería la madre de todo ser viviente (género humano).

E hizo el Eterno Dios para el hombre y para su mujer túnicas de piel, y los hizo vestirse.  

 

Y dijo el Eterno Dios: He aquí que el hombre se ha tornado como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Y ahora él quizá extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre.

Y lo echó el Eterno Dios del jardín de Edén para que cultivase la tierra de donde había sido sacado.

Y expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín de Edén a los querubines, y la hoja (llameante) de la espada que se revolvía, para guardar el camino del árbol de la vida.

Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín (Caín), y dijo: He adquirido un varón con la ayuda del Eterno.

Y volvió a dar a luz a su hermano, Abel (Hével), y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.

Y aconteció que al cabo de algunos días trajo Caín, del fruto de la tierra,  una ofrenda al Eterno.

Y Abel trajo también, él, de los primogénitos de sus ovejas, y de las grosuras de ellos. Y se volvió el Eterno Dios hacia Abel y hacia su ofrenda,

mas hacia Caín y hacia su ofrenda no se volvió. Y se irritó Caín mucho, y decayó su semblante.

Y dijo el Eterno a Caín: ¿Por qué te irritaste y decayó tu semblante?

Ciertamente, si sabes soportarlo, (mejorando tus obras, serás perdonado); y si no, el pecado yacerá (contigo hasta la puerta de tu tumba). Y (hacerte pecar) es el deseo (de tu mal impulso), pero tú puedes dominarlo.

Y habló  Caín a Abel, su hermano. Y sucedió que estando ellos en el campo, se levantó Caín contra Abel, su hermano, y lo mató.

Y dijo el Eterno a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo: No sé; ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?

Y dijo El: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamándome desde la tierra.

Y ahora maldito serás tú, más que la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.

Cuando labres el suelo, no volverá más a darte su fuerza; y vagabundo y errante serás en la tierra.

Y dijo Caín al Eterno: ¿Tan grande es mi delito que no se puede soportar?

He aquí que me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, y de tu presencia no me podré ocultar, y seré vagabundo y errante en la tierra, y acontecerá que todo el que me encuentre me matará.

Y dijo el Eterno: Por esto mismo, quien mate a Caín siete veces será vengado. Y puso el Eterno Dios una señal en Caín, para que no lo hiriese quienquiera que lo encontrara.

Y salió Caín de la presencia del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén.

Y conoció Caín a su mujer y (ella) concibió, y dio a luz a Enoj (Janoj), y (Caín) edificó una ciudad, y dio nombre a la ciudad con el nombre de su hijo, Enoj.

Y de Enoj nació Irad, e Irad engendró a Mejuyael, y Mejiyael (Mejuyael), engendró a Metushael, y Metushael engendró a Lémej.

 

Y tomó para el Lémej dos mujeres: el nombre de una (era) Adá, y el nombre de la segunda, Tzil-lá.

Y dió a luz Adá a Yaval, el cual fue padre (maestro) de los que habitan en tiendas y (poseen) ganado.

Y el nombre de su hermano era Yuval, el cual fue padre de todos los que tocan lira y arpa.  

Y Tzil-lá, ella también, dio a luz a Tuval-Caín, forjador de todo instrumento cortante de cobre y hierro; y la hermana de Tuval-Caín (fue) Naamá.

Y dijo Lémej a sus mujeres: Adá y Tzil-lá, oíd mi voz; mujeres de Lémej, escuchad mi dicho: ¿Acaso maté a un hombre (Caín) por herirlo (intencionalmente) y a un muchacho (Tuval-Caín) por golpearlo?   

Pues si a las siete veces (generaciones) había de ser vengado Caín, Lémej lo será a las setenta y siete veces (generaciones).

Y tornó Adán a conocer a su mujer, y (ella) dio a luz un hijo y le llamó de nombre Set (Shet), (diciendo): Me puso Dios otra simiente en lugar de la de Abel, porque lo mató Caín.

Y a Set también le nació un hijo, y le llamó de nombre Enosh. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Eterno .  

Este es el libro de las generaciones del hombre, en el día en que creó Dios a Adán; a semejanza de Dios lo hizo.

Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó su nombre Adán, en el día en que (ambos) fueron creados.

Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró a su semejanza, conforme a su imagen (un hijo), y le puso por nombre Set.

Y fueron todos los días de Adán, después de que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días que Adán vivió, novecientos treinta años; y murió.

Y vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enosh.

Y vivió Set, después de que engendró a Enosh, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Set novecientos doce años; y murió.

Y Enosh vivió noventa años, y engendró a Kenán.

Y vivió Enosh, después de que engendró a Kenán, ochocientos quince años; y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Enosh, novecientos cinco años; y murió.

Y vivió Kenán setenta años, y engendró a Mahalalel.

Y vivió Kenán, después de que engendró a Mahalalel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Kenán novecientos diez años; y murió.

Y vivió Mahalalel sesenta y cinco años, y engendró a Yéred.

Y vivió Mahalalel, después de que engendró a Yéred, ochocientos treinta años; y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Mahalalel, ochocientos noventa y cinco años; y murió.

Y vivió Yéred ciento sesenta y dos años; y engendró a Janoj.

Y vivió Yéred, después de que engendro a Janoj, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Yéred novecientos sesenta y dos años; y murió.
 

Y vivió Janoj sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén (Metushélaj).

Y anduvo Janoj con Dios,  después de que engendró a Matusalén, trescientos años; y engendró hijos e hijas. 

Y fueron todos los días de Janoj trescientos sesenta y cinco años.

Y anduvo Janoj con Dios; y desapareció porque Dios lo llamó

Y vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendro a Lémej.

Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lémej, setecientos ochenta y dos años; y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años;  y murió. 

Y vivió Lémej ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo.

Y le llamó de nombre Noé (Nóaj), diciendo: Este nos dará descanso de nuestras obras y del dolor de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo el Eterno.

Y vivió Lémej, después de que engendro a Noé, quinientos noventa y cinco años; y engendró hijos e hijas.

Y fueron todos los días de Lémej setecientos setenta y siete años; y murió.

Y tenía Noé la edad de quinientos años cuando engendró a Sem (Shem), a Jam y a Jafet (Yéfet).

Y fue cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos;

y vieron los hijos de los señores  que las hijas del hombre eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. 

Y dijo el Eterno: no luchará para siempre conmigo mi espíritu por causa del hombre, porque el es también carne; y serán sus días (de vida) ciento veinte años.

Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando conocieron los hijos de los señores a las hijas del hombre y les parieron hijos; éstos fueron los valientes que siempre hubo, varones de fama.

Y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo el impulso de los pensamientos de su corazón era exclusivamente malo todos los días.

Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón.

Y dijo el Eterno: borraré al hombre que cree, de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el cuadrúpedo, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos; porque estoy arrepentido de haberlos hecho.

Mas Noé halló gracia ante los ojos del Eterno.

 

Bendito seas Tu oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste (Tu Torah), la Toráh de la Verdad, e implantaste en nosotros la Vida Eterna.

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. (TODOS DICEN AMEN)

 

HAFTARÁ - Isaias 42:6 al 43:10

 

Bendito seas Tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad.

Bendito seas Tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés Tu siervo, a Tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y y de la rectitud.

Así dice Dios, el Eterno, el que creó los cielos y los expandió, que extendió la tierra con todo lo que de ella procede; el que dio aliento de vida al pueblo que está sobre ella, y espíritu de santidad a los que caminan por ella.

Yo, el Eterno, te he llamado (oh Isaías) con razón, y tendré asida tu mano; y te guardaré y te pondré sobre el pueblo de mi pacto, y por luz de los gentiles.

Para que abras los ojos ciegos, para que saques del calabozo a los presos, de la cárcel a los que habitan en tinieblas.

Yo soy el Eterno; este es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las imágenes esculpidas.

He aquí que las predicciones anteriores ya se realizaron, y yo os anuncio nuevas cosas antes de que sucedan; yo os las haré oír.

¡Cantad al Eterno un cántico nuevo, y su loor desde los confines de la tierra, vosotros los que navegáis por el mar, y por todo cuanto hay en él, vosotras, islas y los que en ellas habitan!

¡Alcen la voz (en cántico) el desierto y sus ciudades, las aldeas habitadas en el desierto de Kedar! ¡Irrumpan en cántico los que habitan en las peñas, y clamen en alta voz con alegría desde las cumbres de las montañas!

Tributen ellos gloria al Eterno, y anuncien en las islas su loor!

El Eterno, cual hombre valiente saldrá, despertará su celo como varón de guerra; retiñendo clamará en alta voz, mostrará su poder contra sus enemigos.

Hace ya mucho que guardo silencio, que permanezco quieto y que me contengo; mas ahora, clamaré como una parturienta y os haré despertar y os engulliré al mismo tiempo.

Tornaré en ruina montañas (reinados) y colinas (gobiernos), y apostaré todas sus hierbas (los que se juntan a ellos), y tornaré los ríos en tierra seca como islas, y secaré las lagunas,

y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen; por senderos que no conocen los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos, y los caminos torcidos en rectos. Estas son las cosas que haré, y no los abandonaré.

Serán vueltos atrás, y cubiertos de vergüenza quedarán los que confían en imagen esculpida, y los que dicen a las imágenes fundidas: "¡vosotros sois nuestros dioses! "

¡Oíd vosotros (Israel), los que sois sordos, y mirad vosotros, los que sois ciegos, para que podáis ver!

Los que decís: "¿quién es ciego sino mi siervo y sordo como mi mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el hombre perfecto (que envío) y ciego como el siervo del Eterno"

Tú (Israel), que ves muchas cosas, pero no observas; tienes abiertos los oídos, pero no oyes.

Fue del agrado del Eterno, por amor de su justicia, engrandecer la Ley y tornarla gloriosa.

Mas éste es ahora un pueblo robado y saqueado; todos ellos están entrampados en hoyos y en cárceles están escondidos; han venido a ser presa, y no hay quien los libre; fueron saqueados y no hay quien diga: ¡Restituye!

¿Quién de entre vosotros prestará oídos a esto, y escuchará y oirá en adelante?

¿Quién entregó a Jacob para ser saqueado, y a Israel a los despojadores? ¿No fue el Eterno, contra quien hemos pecado, en cuyos caminos no quisieron andar, ni fueron obedientes a su Ley?

Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y la violencia de la guerra, y le ha prendido fuego alrededor; con todo, él no lo percibió; lo quemó, y con todo, él no hizo caso.

Mas ahora, así dice el Eterno que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: No temas, porque Yo te redimiré; te he llamado por tu nombre; tú eres mío.

Cuando pasares por las aguas estaré Yo contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando anduvieres por en medio del fuego, tú no serás quemado, ni la llama arderá en ti.

Porque Yo soy el Eterno, tu Dios, el Santo de Israel, salvador tuyo: Yo di a Egipto por tu rescate, y a Etiopía y a Sabá en lugar de ti.

En vista de que fuiste precioso a mis ojos y digno de honra, Yo te amé; por tanto, daré hombres en lugar de ti, y pueblos por tu vida.

No temas, porque contigo estoy Yo; traeré tu descendencia desde el oriente, y desde el occidente te recogeré;

diré al norte: ¡entrega a los cautivos! y al sur: no los retengas! trae a mis hijos de lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra.
 

Todo aquél que es llamado por mi nombre, al que fue hecho para mi gloria, Yo lo formé y lo hice;

para hacer salir al pueblo que aún teniendo ojos es ciego, y sordo aunque tenga oídos

Si todas las naciones se congregasen y los pueblos se reuniesen ¿quién de entre ellos podría anunciar esto y hacernos oír las predicciones antiguas, diciendo que ya se habían predicho? Presenten sus testimonios para que se justifiquen y para que escuchen todos, y digan: Es verdad.

Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y me creáis y entendáis que Yo soy. Antes de Mí no fue formado Dios alguno, ni después de Mí habrá otro.

 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones; Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia.

Fiel eres Tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe; ninguna de Tus palabras dejará de cumplirse, porque Tú eres Dios y Rey fiel (y piadoso).
 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. -Amen
 

Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días.
 

Bendito seas Tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos.
 

Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones.
 

No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá.
 

Bendito seas Tú, Eterno, Escudo de David.
 

Resúmen de la Parashá

Al principio, Dios creó el universo en su totalidad, incluyendo el concepto de tiempo, de la nada. La Creación se completó en seis días. En el séptimo día Dios descansó; ese descanso nos trajo el Shabbat que experimentamos cada semana, con su universo espiritual.
Adán y Eva, la pareja humana, aparecen en el Edén o Paraiso. La serpiente tienta a Eva y ella come de la fruta prohibida dándosela a su vez a comer a Adán.
Al absorber el pecado en su ser se vuelven incapaces de permanecer en el Paraiso espiritual del Edén y son desterrados. Mortalidad, Trabajo duro (físico y espiritual) aparecen en la tierra, así como el parto angustioso y la lucha interna para corregir la equivocación que cometieron Adán y Eva. Esta lucha será el tema central de la Historia Universal.
Caín y Abel los hijos primogénitos de Adán y Eva ofrecen sacrificios a Dios. Abel ofrece lo mejor de su ganado y Dios acepta la oferta. Caín, por el contrario ofrece lo más inferior de sus cosechas y Dios lo rechaza, los hermanos luchan y Caín mata a Abel. Por ese pecado Dios le condena a errar por la tierra.
La Torah, seguidamente, traza la genealogía de los otros hijos de Adán y Eva así como de los descendientes de Caín hasta el nacimiento de Noé.
Después de la muerte de Seth la humanidad peca y desciende a un nivel tal de bajeza que Hashem decide acabar con el mundo y manda el Diluvio.
Noé y su familia son los únicos que se salvan.

Comentarios a la Parashá

 

'En el comienzo...' (1:1)
Comienzos. Y finales. El comienzo posee una característica que el final no posee, y el final tiene algo que le falta al comienzo.
El comienzo es fuerte en calidad, mas débil en cantidad. El comienzo de algo es su fuente, su raíz, su punto central. Es la central de fuerza de su poder, la fuente de su fuerza vital.
Por el otro lado, el final es fuerte en cantidad, en tamaño, en alcance, mas es débil en calidad: el final de algo representa su máximo alcance, su máxima efusión en el mundo físico: su máxima presencia, su encarnación más desarrollada.
Sin embargo, su alcance más grande es también la expresión más débil de su esencia: las hojas del árbol tal vez definan su alcance último, pero al mismo tiempo son el punto más débil de su fuerza vital. Por el contrario, las raíces, si bien están ocultas, son las que contienen su esencia misma.
La grandeza de un imperio se mide según su puesto de avanzada más lejano, pero allí se encuentra en su nivel más bajo, pues sus líneas de provisión y de comunicación se han estirado a su punto máximo.
Todo esto se aplica al mundo físico, mas en el plano espiritual, la cualidad y la cantidad son idénticas: en el comienzo y en el final.
Ese es el sello del Shabat. El Shabat es el fin de la creación, pero al mismo tiempo es su primer propósito y objetivo. 'Último en acción; en pensamiento, primero'.
El Shabat llega recién después de seis das laborales. Y aunque nos perdamos en el desierto y nos olvidemos qué día es, primero contaremos seis días, y recién entonces cumplimos con el día de Shabat. No al revés.
Pero el Shabat no es solamente el final. Porque cada Shabat, a lo largo de todas las generaciones, se sigue llamando 'Shabat Bereshit': el primer Shabat, ya que cada Shabat contiene el poder primigenio de lo primero, de la raíz. La fuente de la bendición y la raíz de la santidad.
 
 

(Adaptado de Rab Shlomo Iosef Zevin en Le Torá u Le Moadim)

 
 

'En el comienzo de la creación de Dios del cielo y de la tierra...' (1:1)
Llegaste a la casa de tus sueños. Dos años planeándola, tres años construyéndola. Haces pasar a tus invitados a la parte superior del ala occidental, y con orgullo abres la puerta de la suite de invitados. Las puertas dan un golpe. De pronto, un pequeño temblor sacude a la casa. Lo que suena como un gemido distante, de repente se hace más y más fuerte, y, ante tus propios ojos, toda el ala occidental se separa de la casa y se derrumba, cayendo a tierra como en cámara lenta.
La Torá es el anteproyecto del mundo. Así como el constructor toma todas las precauciones, analizando en detalle el anteproyecto de la casa,  y así como mide y calcula y hace estimaciones, con la calculadora siempre a mano, Hashem también crea el mundo a partir de Su anteproyecto: la Torá.
Por eso, se entiende que el Sefer Torá al que le falta una sola letra sea pasul, inválido. Porque así como una sola línea que falta en los planos de un edificio puede hacer que toda el ala occidental se haga ruinas enfrente de nuestros propios ojos, del mismo modo una sola letra que falte de un Sefer Torá es como si al mundo le hubieran sido borradas partes enteras.
 
 

(Basado en el Jafetz Jaim)

 
 

"Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne." 2:24 

Antes de este pasuk -versículo- , en el verso 1:27 la Torá nos dice que Elokim creó al hombre, varón y hembra. Pero mas adelante, verso 2:7, nos manifiesta cómo formó al hombre, como una criatura singular, solo. Lo que quiere decir que al crearlo Adam tenia ambas características, masculinas y femeninas. En el verso 2:21 nos habla sobre el proceso de creación de la mujer. La imagen es que Dios forma una especie de muñequito del barro con características duales; el hombre le reclama a Dios que él solo no tiene pareja frente al resto de los animales. Los animales, entendemos que han sido creados macho y hembra, contrario a lo que Hashem hace con el ser humano. Al responder al reclamo de Adam, Dios entonces hace que se duerma y de él toma una porción de su cuerpo y forma a la mujer. Ya son dos elementos. Inmediatamente les dice "sean fecundos y multiplíquense", lo que quiere decir, únanse de nuevo en el acto mas sublime para que vuelvan a ser una sola persona y tengan descendencia. Esto nos enseña que cuando el hombre y la mujer se buscan para tener relaciones íntimas y adornan dichos momentos con toda clase de pasión, poesía, cariño, ternura, compasión, deseos, alegría y éxtasis, suben de nuevo al Gan Edén al momento en que Dios se gozó de haber formado a Adam y Java y la creación se renueva cada vez que el hombre y la mujer cumplen este propósito.

Eliyahu BaYonah ben Yossef

 

'Pero tu deseo ser hacia tu marido, y él te dominará' (3:16)
El Talmud (Bava Metzia 59a) nos dice que cuando un hombre honra a su mujer, es de buen agüero para su cuenta bancaria: se hará rico.
Si nos ponemos a pensar en el asunto, tendría que ser al revés. Al honrar a nuestra mujer con nuestra tarjeta de crédito difícilmente nos augure riquezas...
Hashem siempre nos recompensa, medida por medida. Cuando el hombre honra a su mujer, mitiga el castigo que fue decretado para ella tras el pecado de Adam y Java '... y él te dominará'.
Si él mitiga el castigo de ella, al no comportarse como un déspota, Hashem mitiga el castigo de él: 'con el sudor de tu frente te ganarás tu pan'.
En lugar de matarse trabajando para ganarse la vida, Hashem le envía riquezas, aliviando la cantidad de sudor que hace falta para servir pollo en Shabat... y su tarjeta de crédito... intacta.
 
 

(En nombre de Rab Mordejai Druck, oído de boca de Rab Calev Gestetner

 
 

Comentarios a la Haftará:

La Haftará retoma del tema de la parashá: la creación. Enfatiza que la creación no fue solamente un acontecimiento primordial, sino que Hashem renueva la creación a cada instante. Sin esa constante recreación, el mundo dejara de existir. Del mismo modo, Hashem no creó el mundo y lo dejó librado a sus propios recursos, como alguien que le da cuerda a un reloj. No: El Mismo Se ocupa del acto más insignificante de la creación.
Además, la Haftará refleja la creación de Adam, que es el jugador clave del propósito de Hashem en la creación del mundo, donde el pueblo judío ha de jugar el papel central, de ser una luz para las naciones. Y así como Adam peca, y cae, y se le da la oportunidad de redimirse en la parashá, la Haftará describe cómo el pueblo judío cae en el pecado, y, de todos modos, gracias a la compasión de Hashem, Israel jamás es abandonada, pues los judíos son los agentes del propósito original que tuvo Hashem al crear el mundo.
 
 

UN MAR DE CONOCIMIENTOS

'Hashem desea, para bien de Su rectitud, que la Torá sea hecha grande y gloriosa' (42:20)
En el futuro, 'la tierra estará llena del conocimiento de Hashem, así como el agua cubre el mar' (Ieshaiau 12:9). Pero eso no significa que ese conocimiento sea equivalente. El talmid jajam, que se ha afanado por conocer la Torá, sumergiéndose en su sabiduría día y noche, ha de poseer un conocimiento muy diferente de aquél que fue al shul solamente para Rosh Hashaná y Iom Kipur. Y así como el mar da la impresión de ser liso e igual en toda su superficie, pero hay lugares de enorme profundidad, así también es su diferencia en el conocimiento de Hashem. En el futuro, el conocimiento de la Torá envolverá al mundo: 'La Torá será hecha grande' (todos la conocerán) y gloriosa (Hashem hará que la Torá sea mil veces más grande y más profunda para aquellos que se afanaron y se dedicaron por entero a ella, inclusive antes de que cubriera el mundo.
 
 

(El Jida en Maianá shel Torá)

 
 
 


 

NOTAS EXPLICATORIAS:

 

EL NOMBRE ELOHIM
   Elohim (Dios) tiene en hebreo la forma plural, para indicar que Dios comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas. Y para que no se piense que son muchos dioses, el verbo hará (creó) se empleó en singular inmediatamente después de Elohim.  

CREACIÓN DIVINA
   En este primer versículo vemos un propósito evidente, que es el de dar al hombre la conciencia de que todo se debe a la Creación Divina. Los antiguos mitos atribuían la existencia del mundo al resultado de las luchas entre diversos dioses, o debido a la casualidad o al capricho. Pero la Torah nos muestra el Cosmos como expresión de la Voluntad Divina, a Dios como primera causa de todas las cosas, como Creador, Legislador y Conductor 

TOJÚ - BOJÚ - ASOMBRO, CONSTERNACIÓN Y VARIEDAD
   Así lo interpreta la traducción aramea de Onklós, pero el exégeta Rashí (Rabí Shelomó Yitzjakí) explica que la palabra tohu (vana) significa asombro y consternación por la variedad (bohu) en que se encontraba la tierra. 

POR MEDIO DEL RUAJ
   La mayoría de los traductores hallan dificultad en traducir estas palabras, que tienen un sentido difícil de captar para nuestro limitado entendimiento. Según el exégeta Rashí, significan que el trono divino se cernía, por mandato de Dios y por medio del aliento (ruaj) salido de su boca, sobre la faz de las aguas, aparentemente con el fin de dar aliento de vida a la materia inanimada (GénESIS 2,7 e Isaías,18,5). Por otra parte, la traducción aramea de Yonatán ben Uziel dice: "...y el espíritu de misericordia procedente de Dios, soplaba sobre la faz de las aguas". 

NO ES ORDEN CRONÓLOGICO
  El exégeta Rashí traduce así el primer versículo del Génesis: "En el principio, al crear Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba vana y vacía ... "pues la Escritura Sagrada no quiere mostrar aquí el orden en que las cosas fueron creadas; la prueba de esto es que el final del segundo versículo da a entender que las aguas ya existían antes que los cielos y que la tierra. 

LA FECHA DE LA CREACIÓN
  Muchos doctores de la Ley trataron de conciliar la fecha de la era hebrea con los últimos descubrimientos científicos, los cuales revelan basándose en el "reloj de uranio", o sea en la desintegración de las sustancias radiactivas de las rocas, que la Tierra tiene aproximadamente unos 4 mil millones de años. Sus esfuerzos resultaron inútiles. Por consiguiente, para concertar la Escritura Sagrada con la ciencia, tenemos que admitir que un día de la Creación no equivale a un día ordinario, sino a un largo período de tiempo, según lo describe el rey David en el salmo 90: "Pues mil años en tus ojos son como día de ayer que se fue, y como una de las vigilias de la noche". Con todo, los judíos religiosos se atienen a la fe en las Escrituras Sagradas, y cuentan los años a partir de los datos bíblicos. Estos dan hasta hoy la fecha de 5.776. 

OLÉ, LLAMADO A LEER
   Según la costumbre sefaradita, aquí termina la lectura del cohen (1er Olé), en Sábado. Con Olé se designa en hebreo a la persona llamada para la lectura de la Torah. 

TANINIM - DRAGONES
  Los antiguos babilonios creían que los dioses crearon el mundo después de ardua lucha entre los fabulosos dragones, los cuales habían precedido a la Creación. La Torah observa que aún éstos mismos son producto de la creación de Dios. Esta es la causa de que en el relato del Génesis no se designe particularmente a ningún animal, salvo a los taniním, que significa también dragones. 

CUADRÚPEDOS DOMÉSTICOS
  La intención de la Escritura Sagrada aquí es la especificación de los cuadrúpedos domésticos. 

COSTUMBRE DE USAR PLURAL
  Antiguamente era costumbre de los reyes y grandes personalidades emplear el plural al hablar de sí mismos (ver 2 Samuel 24,14); pero el Midrash comenta que Dios se aconsejó con los ángeles sobre si convendría crear al hombre o no. 

TSÉLEM, DEMUT, TÓAR Y TAVNIT
   Maimónides, en su obra "Guía de los Descarriados", distingue dos conceptos: tsélem (forma) y demut (semejanza), de tóar (aspecto) y tavnit (configuración). Tóar y tavnit expresan la figura material, mientras que tsélem y demut la forma espiritual. La Torah, al indicar tsélem y demut define el espíritu y nos confronta con uno de los principios básicos del judaísmo. No es posible elevarse a Dios por medio de la materia, tóar y tavnit, (ver Isaías 44, 13) y sí por medio del espíritu, tsélem y demut. 

A IMAGEN DE DIOS
   Con la imagen que Dios había hecho para formar al hombre, y no significa a la imagen propia de Dios, puesto que Dios no tiene forma alguna, como está explicado en el tercero de los trece principios de fe de Maimónides: "En lo demut haguf, veéno guf". 

SEMEJANZA ESPIRITUAL
   El hombre fue creado al mismo tiempo con una semejanza espiritual a la de Dios. 

LA MUJER
   En el capítulo 2, 21, la Escritura Sagrada nos cuenta con todo detalle cómo hizo Dios para eres a la mujer, y no existe contradicción entre éste y aquel pasaje. 

VEGETARIANOS
   Al principio Dios concedió al hombre el comer verduras y frutas, y a los animales, hierbas; pero más tarde (ver Génesis 9,3) se le permitió comer también carne de animales. 

CREADO PARA HACER
   Dios creó todo de la nada y lo creó "para hacer", quiere decir, para ser un elemento productivo 

CREACIÓN DE LAS PLANTAS
  Dios había creado las raíces de las hierbas en el tercer día de la Creación, pero éstas no crecieron lo suficiente, porque todavía no caía lluvia. Dios creó en el tercer día las plantas, los árboles y los frutos, y en el cuarto día los astros, para demostrar su poderío haciendo fecundar la tierra sin el calor del sol. 

SIN DERECHO A DISCRIMINACIÓN
   El hecho de haber creado Dios un solo hombre formándolo con el polvo de la tierra, enseña que no debe existir orgullo, desigualdad de origen, linaje ni casta entre los hombres. Nadie podrá llamar a su semejante extranjero, puesto que pertenece como él a la misma tierra. 

OBLIGACIÓN DE TRABAJAR
   Aún en el seno del Paraíso, Dios ordenó al hombre cultivar el jardín, porque aquél que rehuye el trabajo, sin crear ni producir, deja de representar la imagen del Creador. 

CONDENACIÓN DEL CELIBATO
   La Torah condena el celibato. EI hombre tiene obligación de contraer matrimonio entre los dieciocho y los veinte años, si así lo puede hacer (Maimónides, Séfer Hamitzvot y Kidushin 29:). Según el Talmud, el hombre debe en primer término preparar el hogar, plantar una viña (establecer trabajo) y después contraer matrimonio (Sotah 44 y Maimónides Hiljot Deot). Quien no tiene esposa vive sin alegría y sin bendición (Yebamot 62). El soltero es considerado como medio cuerpo (Zohar). Muchos proverbios de los sabios del Talmud se refieren al respeto y amor que se le debe a la mujer: Ame el hombre a su mujer como a sí mismo, y la honre más que a si mismo (Yebamot 62). EI que toma mujer virtuosa es como si cumpliera todos los preceptos de la Ley (Yalcut Ruth, 606). 

SOLAMENTE NO COMER
   La prohibición era sólo no comer. La exageración por parte de la mujer propició su caída. 

LA BENEFICENCIA
  En el comienzo de la Torah hay un acto de caridad: "E hizo el Eterno para el hombre y para su mujer túnicas de piel, y los hizo vestirse". Y al final, otro: "Y le sepultó (Dios a Moisés) en el valle de la tierra de Moab" (Deuteronomio 34, 6) (Yalcut 25). "La beneficencia es una de las cosas sobre la que se sustenta la Humanidad" (Midrash Yalcut). "No consideres nunca que has practicado demasiado beneficencia, pues tú te beneficias cada día con la magnanimidad de Dios" (Reshit Jojmá). "Más de lo que el rico hace por el pobre hace el pobre para el rico, dándole la oportunidad de realizar una buena obra" (Midrash Yalcut, Ruth 604). 

OFRENDAS DE AGRADO
   Dios recibió la ofrenda de Abel porque éste la hizo de buen grado, escogiendo lo mejor de sus ovejas, lo que no aconteció con Caín, que ofrendó con descuido lo más común de los frutos de la tierra. A Dios no le interesa la ofrenda en sí, sino la sinceridad de los sentimientos. 

CÓLERA
   Palabras coléricas. 

EN LA SÉPTIMA GENERACIÓN
   El exegeta Rashí (Rabí Shelomó Yitzjakí) explica las palabras: "Por esto mismo, quien mate a Caín, siete veces será vengado" de la manera siguiente: "Por esto mismo, quien mate ahora a Caín, será castigado, pues sólo en la séptima generación es cuando deberá ser castigado por matar a Abel". En efecto, en el verso 23 se alude al hecho de que Lémej, durante la séptima generación de Caín, mató involuntariamente a éste y a su propio hijo, Tuval-Caín 

LA VOZ DE LA CONCIENCIA
  En todo lugar donde Caín estaba, le parecía que todos le miraban con enemistad; creía oír a cada momento la voz del castigo: "¿Qué has hecho?" "¿Hacia dónde iré a fin de estar lejos de tu espíritu? Y ¿hacía dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo Tú estás allí, y si me sumo en el infierno, en él también estás presente; si tomase las alas de la aurora y habitase en las extremidades del mar, todavía allí me alcanzará tu mano, y me sujetará tu diestra" (Salmo 139, 7-10). 

LOS PRIMEROS ARTISTAS
  La Torah cita las primeras artes practicadas por el género humano. Yuval fue el maestro de la lira y del arpa, y Tuval-Caín, artesano en trabajos de cobre y hierro. Numerosos pasajes de la Biblia destacan el gusto musical del pueblo hebreo. Los principales instrumentos usados en aquellos tiempos son: El "tof", que era una especie de tambor: "Y tomó Miriam, la profetisa, el pandero en su mano y salieron todas las mujeres tras ella (Éxodo 15, 20) ; el "nével", una especie de lira de diez o doce cuerdas, traducido al latín como "nablium"; el "jalil", flauta; el "shofar", trompeta de cuerno; la "jatzotzerá", trompeta usada por los sacerdotes; los "menanein" y "tzelzelím" (2 Sam. 6, 25), que son una especie de címbalos; y el "kinor", lira de ocho o diez cuerdas, que era el símbolo de la alegría. El rey David fue un gran maestro en este instrumento, y con su arte llevaba consuelo a los tormentos morales y espirituales del rey Saúl (1 Sam. 16, 16). 

LÉMEJ MATO A CAÍN
   Cuenta el Midrash que Lémej, siendo ciego, salía a cazar con su hijo Tuval - Caín, quien le guiaba e indicaba la presencia de la caza. El muchacho confundió a Caín con algún animal, y así fue cómo Lémej le mató de un flechazo. Al darse cuenta de su error se golpeó a sí mismo, y uno de los golpes cayó sobre la cabeza de su hijo, matándolo también. Por eso sus mujeres le reprochaban el doble asesinato, y Lémej se disculpó. 

EL SAMUJ
   En el rito sefaradí el sexto olé es denominado con la palabra hebrea, Samuj. 

ANDAR CON DIOS
  La expresión hebrea "andar con Dios" significa "llevar una vida recta", como si el hombre fuera acompañado por su Creador, que es la fuente de la verdad y de la justicia. Semejante expresión fue empleada con respecto a Noé (capítulo 6,9) y a Abraham (capítulo 17,1) 

Y JANOJ MURIO...
  Estas palabras significan literalmente "murió", puesto que morir es ser recobrado por Dios, en cuyo seno está la vida eterna. Así dijo Job al recibir la noticia de la muerte de sus hijos: "El Eterno los dio y el Eterno los tomó; sea el nombre del Eterno bendito" (Job 1,21). Por su parte, los cabalistas rodean de misterio la muerte de Janoj, lo que sirve de base para el misticismo judío. También el Séfer Hayashar habla detenidamente sobre la desaparición misteriosa de Janoj. 

EL MASHLIM
  El séptimo ole se denomina en hebreo Mashlim, (olé, que completa la lectura matutina de la Torah en sábado). 
 

LA VIDA DE MATUSALÉN
   La larga vida de Matusalén, que vivió novecientos sesenta y nueve años, así como la de sus contemporáneos, fue puesta en duda por muchos escritores. La mayoría de ellos calculó estos años por meses. Si admitimos este cálculo como correcto, y que los antiguos consideraban los meses por años, caeríamos en otra exageración más grave, pues Shélaj, que fue nieto de Sem, hijo de Noé, y Peleg su tataranieto tuvieron hijos a los treinta años (Génesis 11, 14 y 18), lo cual significaría que fueron padres a los dos años y medio. Esto parece menos probable que la posibilidad de que los años de Adán, Matusalén y sus contemporáneos fuesen realmente años. Su constitución física es la que nos permite aceptar la idea de su longevidad, en tanto que no aparezcan nuevas pruebas o hipótesis por parte de los estudiosos. 

ELOHIM: DIOS O JUECES
  Elohim en hebreo. Esta palabra es singular cuando se refiere a Dios Creador de todo. Significa igualmente "jueces" como en Éxodo 21, 30; "ángel" en Salmos 82, 6; 'ídolos" en Éxodo 20, 3. Según el exegeta Rashi, en este versículo significa "hijos de los señores y los jueces" o "ángeles". También la versión en arameo de Onklós y Jonatán ben Uziel, traduce bené ha elohim como "hijos de los grandes". 

 

Explicaciones a la Haftará

Verso 10.- Su alabanza desde el límite de la tierra. Cuando sean testigos de los prodigios de Hashem en aras de Israel, todos los pueblos -desde el límite mismo de la tierra- se verán forzados a reconocer Su superioridad y a alabarle.

Entonen un cántico nuevo, el mar y lo que hay en él. Inclusive los peces alaben a Hashem.

Verso 13.- Todo el mundo alabará a Hashem por las proezas que ha de hacer para con Su pueblo. Los presos y ciegos mencionados en el verso 7 aluden al Pueblo, prisionero del mal.

Verso 14.- Hace mucho estoy en silencio. Durante mucho tiempo vengo refrenando Mi ira, pero ahora llegó el momento de castigar a los pueblos por el daño que han hecho a Israel.

Verso 19 .- Siervo y mensajero se refieren al profeta. Es al profeta a quien mas le calza el calificativo de ciego y sordo pues él, como líder, debería estar bien interiorizado de los actos de su gente para saber cómo ayudarles a re-conectarse con Hashem.

Verso 43.6.-  Cuando dice Norte se refiere a Siria y Asia Menor y cuando habla al sur alude a Moav, Amón, Edom y la Península Arábiga

Verso 43. 10.- Quiere decir, que después de que Yo creara el cosmos no hubo ni habrá ninguna otra creación a manos de deidad alguna.

 

 

Canciones que cantamos en la mesa de Shabat

Ki Eshmera Shabat
'Si Observamos el Shabat...'

 
 

'Ot Hi Le Olmei Ad Beino Uveini'

'Es Señal Eterna Entre Ellos Y Yo'
 

 

Shabat es llamada 'señal', según explica el Jafetz Jaim, debido a que es una señal (o cartel señalador) que el judío cuelga en su casa, por medio de la cual le declara al mundo que aquí vive un judío que cree que Hashem creó el mundo.
El artesano coloca un cartel afuera de su negocio para anunciar sus mercaderas. Siempre que el cartel está colgado, sabremos que el artesano se encuentra en el oficio, a pesar de que ocasionalmente salga de viaje. Pero cuando quitan el cartel, significa que el artesano se ha mudado.
Del mismo modo, incluso si el judío a veces abandona su observancia de ciertas mitzvot, siempre y cuando siga observando el Shabat, esa señal anunciará que se mantiene en su antiguo domicilio, y leal a Hashem. Pero si deja de cuidar el Shabat, quitando este 'cartel', anuncia que se ha mudado muy lejos de su fe. Por eso en Shabat entonamos con orgullo que, para nosotros, el Shabat es una 'señal eterna'.

 

PROMESAS DE HASHEM

He aquí que las predicciones anteriores ya se realizaron, y yo os anuncio nuevas cosas antes de que sucedan; yo os las haré oír. - Harishonot hineh va'u vajadashot ani magid beterem titsmajnah ashmia etjem. -Isaías 42:9

Escrito y Recopilado por: Ravino Yaakov Asher Sinclair, de la Organización Ohr Somayach en Jerusalem
Editado por el periodista y maestro Eliyahu BaYonah ben Yosef director de la Organización Shalom Haverim de Monsey, New York.

 

 

 

 

 

 

  google  
   

 
 


 


t   JUMASH 
     
SIDUR   SHALOMHAVERIM
  tzahal

   
     
     
     

         

 

Correos: eliyahubayonah@gmail.com

Copy Rights © Shalom Haverim Org - Monsey 10952, New York

 

CONTACTENOS:   http://www.shalomhaverim.org/index.163.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.164.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.165.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.160.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.158.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.166.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.159.jpg google http://www.shalomhaverim.org/index.161.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.162.jpg press tumb  red  journal  mail  Licencia de Creative Commons