Aliyot Bereshit Jayé Sará

Aliyot Bereshit Jayé Saráh

Lectura Mediante Robot -  BERESHIT 23:1 al  25:18 y  1 Reyes  1:1 - 1:31

 

 

Por Eliyahu BaYonah Ben Yossef, Director Shalom Haverim Org. New York

Aliyot es el plural hebreo de Aliá o Aliyá que significa "subir". Cada vez que una persona - Olé- sube a la Bimá   debe recitar la Braja -Bendicion- antes de comenzar el Baal Koréh -בעל קורא - la Lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koréh lee la Porción -Parashá- correspondiente.

El Maftir es la última persona que se llama a la Bimá y es invitada a leer la porción de la Haftará -Profetas-

Esta es la Brajá de la Lectura de la Toráh:

 

Barejú et Adonai hamevoraj.

Baruj Adonay hamevoraj le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay Eloheynu melej ha'olam, asher bajar banu mikol-ha'amim, venatan lanu et-torato.


Baruj atáh Adonai, notén hatoráh.  
 

 


Vayihyú jayey Sarah me'ah shanah ve'esrim shanah vesheva shanim shney jayey Sarah.


Vatamot Sarah beKiryat Arebah hi Jevron be'erets Kena'an vayavo Avraham lispod le-Sarah velivekotah.


Vayakom Avraham me'al peney meto vayedaber el-bney-jet lemor.


Ger-vetoshav anoji imajem tenu li ajuzat-kever imajem ve'ekberah meti milefanay.


Vaya'anu veney-jet et-Avraham lemor lo.


Shma'enu adoni nesi Elohim atah betojenu bemivejar kevareynu kevor et-meteja ish mimenu et-kivero lo-yijleh mimeja mikevor metja.


Vayakom Avraham vayishtaju le'am-ha'arets livney-Jet.


Vayedaber itam lemor im-yesh et-nafshejem likbor et-meti milfanay shma'uni ufig'u-li be'Efron ben-Tsohar.


Veyiten-li et-me'arat haMajpelah asher-lo asher biktseh sadehu bejesef male yitnenah li betojejem la'ajuzat kaver.


Ve'Efron yoshev betoj beney-Jet vaya'an Efron hajiti et-Avraham be'ozney veney-Jet lejol ba'ey sha'ar-iro lemor.


Lo-adoni shma'eni hasadeh natati laj vehame'arah asher-bo leja netatiha le'eyney veney ami netatiha laj kvor meteja.


Vayishtaju Avraham lifney am-ha'arets.


Vayedaber el-Efron be'ozney am-ha'arets lemor aj im-atah lu shma'eni natati kesef hasadeh kaj mimeni ve'ekberah et-meti shamah.


Vaya'an Efron et-Avraham lemor lo.


Adoni shma'eni erets arba me'ot shekel-kesef beyni uveyneyja mah-hi ve'et-meteja kevor.


Vayishma Avraham el-Efron vayishkol Avraham le-Efron et-hakesef asher diber be'ozney veney-jet arba me'ot shekel kesef over lasojer.


Vayakom sedeh Efron asher baMajpelah asher lifney Mamre hasadeh vehame'arah asher-bo vejol-ha'ets asher basadeh asher bejol-gevulo saviv.


Le-Avraham lemiknah le'eyney veney-Jet bejol ba'ey sha'ar iro.


Ve'ajarey-jen kavar Avraham et-Sarah ishto el-me'arat sedeh haMajpelah al-peney Mamre hi Jevron be'erets Kena'an.


Vayakom hasadeh vehame'arah asher-bo le-Avraham la'ajuzat-kaver me'et beney-Jet.


Ve'Avraham zaken ba bayamim va'Adonay beraj et-Avraham bakol.


Vayomer Avraham el-avdo zekan beyto hamoshel bejol-asher-lo sim-na yadeyja tajat yereji.


Ve'ashbiaja ba'Adonay Elohey hashamayim ve'Elohey ha'arets asher lo-tikaj isha livni mibenot haKna'ani asher anoji yoshev bekirbo.


Ki el-artsi ve'el-moladeti telej velakajta ishah liveni le-Yitsjak.


Vayomer elav ha'eved ulay lo-toveh ha'ishah lalejet ajaray el-ha'arets hazot hehashev ashiv et-binja el-ha'arets asher-yatsata misham.


Vayomer elav Avraham hishamer leja pen-tashiv et-beni shamah.


Adonay Elohey hashamayim asher lekajani mibeyt avi ume'erets moladeti va'asher diber-li va'asher nishba-li lemor lezar'aja eten et-ha'arets hazot hu yishlaj mal'ajo lefaneyja velakajta ishah liveni misham.


Ve-im lo toveh ha'ishah lalejet ajareyja venikita mishvuati zot rak et-beni lo tashev shamah.

 
Vayasem ha'eved et-yado tajat yerej Avraham adonav vayishava lo al-hadavar hazeh.


Vayikaj ha'eved asarah gemalim migmaley adonav vayelej vejol-tuv adonav beyado vayakom vayelej el-Aram Naharayim el-ir Najor.


Vayavrej hagemalim mijuts la'ir el-be'er hamayim le'et erev le'et tset hasho'avot.


Vayomar Adonay Elohey adoni Avraham hakreh-na lefanay hayom va'aseh jesed im adoni Avraham.


Hineh anoji nitsav al-eyn hamayim uvenot anshey ha'ir yotse'ot lish'ov mayim.


Vehayah hana'arah asher omar eleyha hati-na jadef ve'eshteh ve'amerah sheteh vegam gemaleyja ashkeh otah hojajta le'avdejah le-Yitsjak uvah eda ki-asita jesed im-adoni.


Vayehi hu terem kilah ledaber vehineh Rivkah yotset asher yuldah li-Vetu'el ben-Milkah eshet Najor aji Avraham vejadah al-shijmah.

 
Vehana'arah tovat mar'eh me'od betulah ve'ish lo yeda'ah vatered ha'aynah vatemale jadah vata'al.


Vayarots ha'eved likratah vayomer hagmi'ini na me'at-mayim mikadej.


Vatomer sheteh adoni vatemaher vatored kadah al-yadah vatashkehu.

 
Vatejal lehashkoto vatomer gam ligmaleyja esh'av ad im-kilu lishtot.


Vatemaher vate'ar kadah el-hashoket vatarats od el-habe'er lish'ov vatish'av lejol-gemalav.


Veha'ish mishta'eh lah majarish lada'at hahitsliaj Adonay darko im-lo.

 
Vayehi ka'asher kilu hagemalim lishtot vayikaj ha'ish nezem zahav beka mishkalo usneh tsmidim al-yadeyha asarah-zahav mishkalam.


Bat-mi at hagidi na li hayesh beyt-avij makom lanu lalin.


Vatomer elav bat-Betu'el anoji ben-Milkah asher yaldah le-Najor.

 
Vatomer elav gam-teven gam-mispo rav imanu gam-makom lalun.


Vayikod ha'ish vayishtaju l'Adonay.


Vayomer baruj Adonay Elohey adoni Avraham asher lo-azav jasdo va'amito me'im adoni anoji baderej najani Adonay beyt ajey adoni.


Vatarots hana'arah vataged leveyt imah kadevarim ha'eleh.


Ule-Rivkah aj ushemo Lavan vayarots Lavan el-ha'ish hajutsah el-ha'ayin.


Vayehi kir'ot et-hanezem ve'et hatsmidim al-yedey ajoto ujeshome'o et-diverey Rivekah ajoto lemor koh-diber elay ha'ish vayavo el-ha'ish vehineh omed al-hagmalim al-ha'ayin.


Vayomer bo beruj Adonay lamah ta'amod bajuts ve'anoji piniti habayit umakom lagmalim.


Vayavo ha'ish habaytah vayefataj hagemalim vayiten teven umispo lagemalim umayim lirjots raglav veragley ha'anashim asher ito.


Vayusam lefanav le'ejol vayomer lo ojal ad im-dibarti devaray vayomer daber.


Vayomar eved Avraham anoji.


V'Adonay beraj et-adoni me'od vayigdal vayiten-lo tson uvakar vejesef vezahav va'avadim ushfajot ugmalim vajamorim.

 
Vateled Sarah eshet adoni ven la'adoni ajarey ziknatah vayiten-lo et-kol-asher-lo.


Vayashbi'eyni adoni lemor lo-tikaj ishah livni mibenot haKna'ani asher anoji yoshev be'artso.


Im-lo el-beyt-avi telej ve'el-mishpajti velakajta ishah liveni.


Va'omar el-adoni ulay lo-telej ha'ishah ajaray.


Vayomer elay Adonay asher-hithalajti lefanav yishlaj mal'ajo itaj vehitsliaj darkeja velakajta ishah livni mimishpajti umibeyt-avi.


Az tinake me'alati ki tavo el-mishpajti ve'im lo yitnu laj vehayita naki me'alati.


Va'avo hayom el-ha'ayin va'omar Adonay Elohey adoni Avraham im-yesja-na matsliaj darki asher anoji holej aleyha.


Hineh anoji nitsav al-eyn hamayim vehayah ha'almah hayotset lish'ov ve'amarti eleyha hashkini-na me'at-mayim mikadej.


Ve'amrah elay gam-atah sheteh vegam-ligmaleyja esh'av hi ha'ishah asher hojiaj Adonay leven-adoni.


Ani terem ajaleh ledaber el-libi vehineh Rivkah yotset vejadah al-shijmah vatered ha'ayenah vatish'av va'omar eleyha haskini na.

 
Vatemaher vatored kadah me'aleyha vatomer sheteh vegam-gemaleyja ashkeh va'esht vegam hagemalim hishkatah.


Va'esh'al otah va'omar bat-mi at vatomer bat-Betu'el ben-Najor asher yaldah-lo Milkah va'asim hanezem al-apah vehatsmidim al-yadeyha.


Va'ekod va'eshtajaveh la'Adonay va'avarej et-Adonay Elohey adoni Avraham asher hinjani bederej emet lakajat et-bat-aji adoni livno.


Ve'atah im-yeshjem osim jesed ve'emet et-adoni hagidu li ve'im-lo hagidu li ve'efneh al-yamin o al-smol.


Vaya'an Lavan uVetu'el vayomeru me'Adonay yatsa hadavar lo nujal daber eleyja ra o-tov.


Hineh-Rivkah lefaneyja kaj valej utehi ishah leven-adoneyja ka'asher diber Adonay.


Vayehi ka'asher shama eved Avraham et-divreyhem vayishtaju artsa la'Adonay.


Vayotse ha'eved kley-jesef ujley zahav uvegadim vayiten le-Rivkah umigdanot natan le'ajiha ule'imah.


Vayojlu vayishtu hu veha'anashim asher-imo vayalinu vayakumu vaboker vayomer shaljuni l'adoni.


Vayomer ajiha ve'imah teshev hana'arah itanu yamim o asor ajar telej.


Vayomer alehem al-te'ajaru oti va'Adonay hitsliaj darki shaljuni ve'elejah l'adoni.


Vayomeru nikra lana'arah venish'alah et-piha.


Vayikre'u le-Rivkah vayomeru eleyha hateleji im-ha'ish hazeh vatomer elej.


Vayeshaleju et-Rivkah ajotam ve'et-meniktah ve'et eved Avraham ve'et anashav.


Vayevarju et-Rivkah vayomru lah ajotenu at jay le'alfey revavah veyirash zar'ej et sha'ar son'av.


Vatakom Rivkah vena'aroteyha vatirkavnah al-hagemalim vatelajnah ajarey ha'ish vayikaj ha'eved et-Rivkah vayelaj.


VeYitsjak ba mibo Be'er Lajay Ro'i vehu yoshev be'erets haNegev.


Vayetse Yitsjak lasuaj basadeh lifnot arev vayisa eynav vayar vehineh gemalim ba'im.


Vatisa Rivkah et-eyneyha vatere et-Yitsjak vatipol me'al hagamal.


Vatomer el-ha'eved mi-ha'ish halazeh haholej basadeh likratenu vayomer ha'eved hu adoni vatikaj hatsa'if vatitkas.


Vayesaper ha'eved le-Yitsjak et kol-hadvarim asher asah.


Vayevi'eha Yitsjak ha'ohelah Sarah imo vayikaj et-Rivkah vatehi-lo le'ishah vaye'ehaveha vayinajem Yitsjak ajarey imo.


Vayosef Avraham vayikaj ishah ushmah Kturah.


Vateled lo et-Zimran ve'et-Yokshan ve'et-Medan ve'et-Midyan ve'et-Yishbak ve'et-Shuaj.


VeYokshan yalad et-Sheva ve'et-Dedan uveney Dedan hayu Ashurim uLtushim uLe'umim.

 
Uveney Midyan Eyfah vaEfer vaJanoj va'Avida ve'Elda'ah kol-eleh beney Keturah.


Vayiten Avraham et-kol-asher-lo le-Yitsjak.


Velivney hapilagshim asher le-Avraham natan Avraham matanot vayeshalejem me'al Yitsjak beno be'odenu jay kedmah el-erets Kedem.

 
Ve'eleh yemey shney-jayey Avraham asher-jay me'at shanah veshiv'im shanah vejamesh shanim.


Vayigva vayamot Avraham beseyvah tovah zaken vesavea vaye'asef el-amav.


Vayikberu oto Yitsjak veYishma'el banav el-me'arat haMajpelah el-sedeh Efron ben-Tsohar hajiti asher al-peney Mamre.

 
Hasadeh asher-kanah Avraham me'et beney-Jet shamah kubar Avraham veSarah ishto.


Vayehi ajarey mot Avraham vayevarej Elohim et-Yitsjak beno vayeshev Yitsjak im-Be'er Lajay Ro'i.


Ve'eleh toldot Yishma'el ben-Avraham asher yaldah Hagar haMitsrit shifjat Sarah le-Avraham.


Ve'eleh shemot beney Yishma'el bishmotam letoldotam bejor Yishma'el Nevayot veKedar ve'Adbe'el uMivsam.


UMishma veDumah uMasa.


Jadar veTeyma Yetur Nafish vaKedmah.


Eleh hem beney Yishma'el ve'eleh shmotam bejatsreyhem uvetirotam shneym-asar nesi'im le'umotam.


Ve'eleh sheney jayey Yishma'el me'at shanah ushloshim shanah vesheva shanim vayigva vayamot vaye'asef el-amav.


Vayishkenu meJavilah ad-Shur asher al-peney Mitsrayim boajah Ashurah al-peney jol-ejav nafal.

 

 

 


Baruj atáh Adonai, Eloheinu melej ha'olam, asher natan lanu torat emet, vejayey olam nata betojenu.


Baruj atáh Adonai, notén hatorah. AMEN

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ  1 Reyes  1:1 - 1:31


Baruj atáh Adonay Eloheynu mélej ha'olam asher bajar binevi'im tovim veratsaj vedivreyjem hane'emarim be'emet.

Baruj atáh Adonay jabóker batoráh uveMoshé avdó uveYisra'el amó uvinvi'ey ja'emet vatsédek.

 

 


Vehamelej David zaken ba bayamim vayejasuhu babegadim velo yijam lo.


Vayomeru lo avadav yevakshu l'adoni hamelej na'arah vetulah ve'amdah lifney hamelej utehi-lo sojenet veshajvah vejeykeja vejam l'adoni hamelej.


Vayevakshu na'arah yafah bejol gevul Yisra'el vayimtse'u et-Avishag haShunamit vayavi'u otah lamelej.


Vehana'arah yafah ad-me'od vatehi lamelej sojenet vatesharetehu vehamelej lo yeda'ah.


Va'Adonyah ven-Jagit mitnase lemor ani emloj vaya'as lo rejev ufarashim vajamishim ish ratsim lefanav.

 
Velo-atsavo aviv miyamav lemor madua kajah asita vegam-hu tov-to'ar me'od ve'oto yaldah ajarey Avshalom.


Vayihyu devarav im Yo'av ben-Tsruyah ve'im Evyatar hakohen vayazru ajarey Adonyah.


VeTsadok hakohen uVenayahu ven-Yehoyada veNatan hanavi veShim'i veRe'i vehagiborim asher le-David lo hayu im Adonyahu.


Vayizbaj Adonyahu tson uvakar umeri im even haZojelet asher-etsel Eyn Rogel vayikra et-kol-ejav beney hamelej ulejol-anshey Yehudah avdey hamelej.


Ve'et Natan hanavi uVenayahu ve'et-hagiborim ve'et-Shlomoh ajiv lo kara.


Vayomer Natan el-Bat-Sheva em-Shlomoh lemor halo shamat ki malaj Adonyahu ven-Jagit va'adoneynu David lo yada.


Ve'atah leji iyatsej na etsah umalti et-nafshej ve'et-nefesh benej Shlomoh.


Leji uvo'i el-hamelej David ve'amart elav halo-atah adoni hamelej nishbata la'amatja lemor ki-Shlomoh venej yimloj ajaray vehu yeshev al-kis'i umadua malaj Adonyahu.


Hineh odaj medaberet sham im-hamelej va'ani avo ajarayj umileti et-devarayj.


Vatavo Vat-Sheva el-hamelej hajadrah vehamelej zaken me'od va'Avishag haShunamit mesharat et-hamelej.


Vatikod Bat-Sheva vatishtaju lamelej vayomer hamelej mah-laj.


Vatomer lo adoni atah nishbata b'Adonay Eloheyja la'amateja ki-Shlomoh venej yimeloj ajaray vehu yeshev al-kis'i.


Ve'atah hineh Adonyah malaj ve'atah adoni hamelej lo yadata.


Vayizbaj shor umeri-vetson larov vayikra lejol-beney hamelej ule-Evyatar hakohen ule-Yo'av sar hatsava veli-Shlomoh avdeja lo kara.


Ve'atah adoni hamelej eyney jol-Isra'el aleyja lehagid lahem mi yeshev al-kise adoni-hamelej ajarav.


Vehayah kishjav adoni-hamelej im-avotav vehayiti ani uveni Shlomoh jata'im.


Vehineh odenah medaberet im-hamelej veNatan hanavi ba.


Vayagidu lamelej lemor hineh Natan hanavi vayavo lifney hamelej vayishtaju lamelej al-apav artsah.


Vayomer Natan adoni hamelej atah amarta Adonyahu yimeloj ajaray vehu yeshev al-kis'i.


Ki yarad hayom vayizbaj shor umeri-vetson larov vayikra lejol-beney hamelej ulesarey hatsava ule-Evyatar hakohen vehinam ojlim veshotim lefanav vayomeru yeji hamelej Adonyahu.


Veli ani-avdeja ule-Tsadok hakohen veli-Vnayahu ven-Yehoyada veli-Shlomoh avdeja lo kara.


Im me'et adoni hamelej niheyah hadavar hazeh velo hodata et-avdeja mi yeshev al-kise adoni-hamelej ajarav.


Vaya'an hamelej David vayomer kir'u-li le-Vat-Shava vatavo lifney hamelej vata'amod lifney hamelej.


Vayishava hamelej vayomar jay-Adonay asher-padah et-nafshi mikol-tsara.


Ki ka'asher nishbati laj b'Adonay Elohey Yisra'el lemor ki-Shlomoh venej yimloj ajaray vehu yeshev al-kis'i tajtay ki ken e'eseh hayom hazeh.


Vatikod Bat-Sheva apayim erets vatishtaju lamelej vatomer yeji adoni hamelej David le'olam.

 


Baruj atáh Adonay, Eloheynu melej ha'olam, tsur kol-ha'olamim, tsadik bekol-jadorot, ha'El jane'eman, ha'omer ve'osej, jamedaber umekayem, shekol-devarav emet vatsedek.

Ne'eman, atah ju Adonay Eloheynu, vene'emanim devareyja, vedavar ejad midvareyja ajor lo-yashuv reykam, ki El melej ne'eman verajaman atah.

Baruj atáh Adonay, ha'El jane'eman bekol-devarav.   -Amen

Rajem al-Tsiyon, ki ji beyt jayeynu, vel'aluvat nefesh toshia bimjeraj veyameynu.

Baruj atáh Adonay, mesame'aj Tsiyon bevaneyj.

Samejenu, Adonay Eloheynu, be'Eliyahu janavi avdeja, uvmaljut beyt David meshijeja. Bimjeraj yavo veyagel libenu,

al kis'o lo yeshev zar, velo yinjalu od ajerim et kevodo, ki veshem kodsheja nishbata lo, shelo yicbej nero le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay, magén David.

 

EN ESPAÑOL

Génesis-    Cap. 23:1 al  25:18

 

¡Bendecid al Eterno, el Bendito!

Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre.

Bendito seas Tu, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste Tu Toráh, Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh.
 

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. AMEN  
 

 


Y fue la vida de Sarah ciento veintisiete años; años de vida de Sarah.

Y murió Sarah en Kiriat-Arbá, que es Hebrón (Gevrón), en la tierra de Canaán; y vino Abraham para hacer el duelo de Sarah y llorarla.

Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Jet, diciendo:

Peregrino y morador soy yo entre vosotros; dadme posesión de un (terreno) para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta que está delante de mí.

Y respondieron los hijos de Jet a Abraham, diciéndole:

Oyenos, señor mío, eres príncipe de Dios entre nosotros; en el mejor (lugar) de nuestras sepulturas entierra a tu muerta; ninguno de nosotros te negará su sepultura para que entierres a tu muerta.

Y se levantó Abraham y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Jet,

y les habló diciendo: Si es de vuestra voluntad sepultar a mi muerta que está delante de mí, escuchadme y rogad por mí a Efrón, hijo de Tzójar,

para que me dé la cueva de Majpelá  que posee, y que está al extremo de su campo; por el precio de su valor me la dará, para posesión de sepultura entre vosotros. 

Y Efrón estaba entre los hijos de Jet. Y respondió Efrón, el hiteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Jet y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo:

No, señor mío, escúchame: el campo lo doy para ti, y la cueva que está en él, también; ante los ojos de los hijos de mi pueblo, te la doy; entierra a tu muerta.

Y se inclinó Abraham ante el pueblo de la tierra (país)

y habló a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Ojalá tú me escuches; daré el dinero del campo, tómalo de mí y enterraré a mi muerta allá.

Y respondió Efrón a Abraham diciéndole:

Señor mío, escúchame: terreno de cuatrocientos siclos de plata, entre mí y ti  ¿qué significa? ¡Entierra pues a tu muerta! 

Y escuchó Abraham a Efrón, y pesó Abraham para Efron la plata que éste había mencionado, en presencia de los hijos de Jet: cuatrocientos siclos de plata, (moneda) corriente entre mercaderes.


Y pasó el campo de Efrón que está en Majpelá, enfrente de Mamré; el campo y la cueva que en él había, y todos los árboles que en el campo había en todo su término alrededor,

para Abraham, por compra, a los ojos de los hijos de Jet, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad.

Y después de esto enterró Abraham a Sarah, su mujer, en la cueva del campo de Majpelá, delante de Mamré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.

Y pasó el campo, y la cueva que en él había, a poder de Abraham, como posesión de sepultura, de parte de los hijos de Jet.

Y Abraharn era viejo, entrado en días; y el Eterno bendijo a Abraham en todo.

dijo Abraham a su siervo, el (más) viejo de su casa, aquél que tenía el gobierno de todo lo que era de él: Pon tu mano debajo de mi muslo

y te tomaré juramento por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar para mi hijo (mujer) de las hijas de los cananeos, entre quienes yo habito,

sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo, para Isaac.

Y le dijo el siervo: Tal vez la mujer no querrá seguirme a esta tierra; ¿haré entonces volver a tu hijo a la tierra de donde saliste?

Y le dijo Abraham: Guárdate de hacer tornar a mi hijo allá.

El Eterno, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró, diciendo: "a tu descendencia daré esta tierra", El enviará su ángel delante de ti, y tomarás mujer para mi hijo allá.

Y si la mujer no quisiere seguirte, quedarás libre de este juramento; solamente a mi hijo no lo hagas volver allá.

Y puso el siervo la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto.

Y tomó el siervo diez camellos, de los camellos de su señor, y se fue, y todos los bienes de su señor estaban en sus manos.  Y se levantó y fue a Aram Naharáim (Mesopotamia), a la ciudad de Najor.

E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salían las mozas que sacan agua.

Y dijo: Eterno, Dios de mi señor Abraham, depárame, te ruego, un buen encuentro; y usa de benevolencia para con mi señor Abraham.

He aquí que yo estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de la gente de la ciudad salen para sacar agua.

Y a la muchacha a quien diré: "baja, te ruego, tu cántaro y beberé", y ella dijere: "bebe y también daré de beber a tus camellos", ella es la que has destinado para tu siervo Isaac; y de ella sabré que hiciste benevolencia con mi señor.

Y sucedió que antes de que él acabase de hablar, he aquí que surgía Rebeca, la que le nació a Betuel, hijo de Milcá, mujer de Najor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro.

Y la muchacha era muy hermosa a la vista, virgen, y ningún hombre la había conocido; y descendió a la fuente, y llenó su cántaro y subió.

Y corrió el siervo a su encuentro y dijo: Dame de beber, te ruego, un poco del agua de tu cántaro.

Y (ella) dijo: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre la mano, y le dio de beber.

Y acabó de darle de beber y dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que terminen de beber.

Y se dio prisa, y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos.

Y el hombre estaba asombrado con ella, callado, esperando para saber si el Eterno había hecho próspero su camino (viaje) o no.

Y sucedió que cuando terminaron los camellos de beber, tomó el hombre un aro de oro, de medio siclo de peso, y dos pulseras para las manos de ella, con peso de diez siclos de oro.

Y le dijo: ¿De quién eres hija? dime, te ruego. ¿Hay lugar en la casa de tu padre donde nosotros pasemos (una noche)?

Y ella dijo: Soy hija de Betuel, el cual era hijo de Milcá, la que parió (a Betuel) para Najor.

Y le dijo: También paja, también forraje tenemos bastante, también lugar para dormir (muchas noches)

Y el hombre se arrodilló y se postró ante el Eterno.

Y dijo: Bendito el Eterno, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su benevolencia y su verdad de mi señor. Estando yo en camino, me guió el Eterno a la casa de los hermanos (parientes) de mi señor.

Y la doncella corrió, y relató en la casa de su madre estas palabras.

Y Rebeca tenía un hermano, y su nombre era Laván. Y Laván corrió hacia el hombre, allá fuera, a la fuente.

Y aconteció que cuando vio el aro y las pulseras sobre las manos de su hermana, y al escuchar las palabras de Rebeca, su hermana, que decía: "así me habló el hombre", vino en dirección al hombre; y he aquí que estaba cerca de los camellos, cerca de la fuente

Y dijo: Ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás fuera? Pues yo preparé la casa y lugar para los camellos.

Y vino el hombre a la casa, y desaparejó los camellos, y dio paja y forraje a los camellos, y agua para lavarse los pies, y los pies de los hombres que estaban con el.

Y fue puesta delante de el comida, y dijo: No comeré hasta que haya dicho mis palabras. Y dijo (Laván): ¡Habla!

Y dijo: Siervo de Abraham soy.

Y el Eterno ha bendecido mucho a mi señor, el cual se ha engrandecido. Y le ha dado rebaños y ganado, plata y oro, y siervos y siervas, y camellos y asnos.

Y Sarah, mujer de mi señor, parió un hijo para mi señor después de su vejez, a quien dio todo lo que tiene.

Y mi señor me hizo jurar, diciendo: No tomes mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra yo habito,

sino que irás a la casa de mi padre, y a la de mi familia, y tomarás mujer para mi hijo.

Y yo dije a mi señor: Quizá no me siga la mujer.

Y me dijo: El Eterno, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo, y hará que tu camino sea próspero, y tomarás mujer para mi hijo, de mi familia, y de la casa de mi padre.

Entonces serás libre de mi juramento cuando hubieres llegado a mi familia; y si no te dieren (la muchacha), serás libre de mi juramento.

Y vine hoy a la fuente, y dije: Eterno Dios de mi señor Abraham; si haces próspero mi camino, por el cual ando,

he aquí que yo estoy sobre la fuente de las aguas; y a la doncella que saliere para sacar agua y yo dijere: "dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro";

y me dijere: "bebe tú también, y también para tus camellos sacaré agua", ella será la mujer que destinó el Eterno para el hijo de mi señor.

Antes que yo terminase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro; y descendió a la fuente y sacó agua, y yo le dije : Dame de beber, te ruego.

Y se dio prisa, y bajó su cántaro, y dijo: Bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y también a los camellos dio de beber.

Y le pregunté a ella: ¿De quién eres hija? Y dijo: Hija de Betuel, hijo de Najor, a quien Milcá le parió. Y puse el aro sobre su nariz, y las pulseras sobre sus manos.

Y me incliné y me postré ante el Eterno; y bendije al Eterno, Dios de mi señor Abraham, que me ha guiado en el camino de la verdad para tomar la hija del hermano (pariente) de mi señor, para su hijo.

Y ahora, si vosotros habéis de usar benevolencia y verdad con mi señor, decídmelo; y si no, decídmelo y me dirigiré hacia la derecha o hacia la izquierda.

Y respondieron Laván y Betuel, y dijeron: ¡Del Eterno procedió la cosa!  No podemos decirte ni mal ni bien.

He aquí a Rebeca delante de ti; tómala y llévala, y sea mujer de tu señor como habló el Eterno.

Y sucedió que cuando escuchó el siervo de Abraham sus palabras, se postró a tierra ante el Eterno.

Y sacó el siervo objetos de plata, y objetos de oro, y vestidos, y los dió a Rebeca: y frutas (de la Tierra Santa) dio a su hermano y a su madre.

Y comieron y bebieron, él y los hombres que estaban con él, y durmieron. Y se levantaron por la mañana, y dijo: Enviadme a mi señor.

Y dijeron su hermano y su madre (de Rebeca): Quede la doncella con nosotros un año o diez meses; después ella irá.

Y les dijo: No me detengáis, el Eterno hizo prosperar mi camino; enviadme e iré a mi señor.

dijeron: Llamemos a la doncella y preguntemos su opinión.  

Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este hombre? Y dijo: Iré.

Y enviaron a su hermana (e hija) Rebeca y a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres.

Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra: ¡que desciendan de ti decenas de millares! ¡Y posea tu descendencia la puerta de sus enemigos!

Y se levantó Rebeca y sus mozas, y montaron sobre los camellos, y fueron siguiendo al hombre. Y tomó el siervo a Rebeca y se fue.

E Isaac vino del lugar donde se entra a Beer-Lajay-Roí, pues habitaba en la tierra de Neguev.

Y salió Isaac para pasear  (orar) en el campo, al atardecer; y levantó sus ojos y vio, y he aquí que venían camellos.

Y alzó Rebeca sus ojos, y vio a Isaac, y descendió aprisa del camello,

y dijo al siervo: ¿Quién es este hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y dijo el siervo: El es mi señor. Y tomó el velo, y se cubrió

Y contó el siervo a Isaac todas las cosas que hizo.

Y  la trajo Isaac a la tienda de Sarah, su madre  y tomó a Rebeca, y ella fue para él esposa, y la amó, y se consoló Isaac después (de la muerte) de su madre.

Y volvió Abraham a tomar mujer, y su nombre fue Keturá (Hagar).

Y parió para él a Zimran, y a Yokshan, y a Medán, y a Midián, y a Yishbak, y a Shúaj.

Y Yokshán engendró a Shevá, y a Dedán, los hijos de Dedan fueron Ashurim y Letushim y Leumim;

y los hijos de Midián: Efá, y Éfer, y Janoj, y Abidá, y Eldaá. Todos éstos, hijos (descendientes) de Keturá.

Y dio Abrahám todo lo que poseía a Isaac.

Y a los hijos de las concubinas que tuvo Abraham  les dio Abraham presentes y los mandó, estando él aún en vida, del lugar de Isaac, su hijo, hacia el oriente, a la tierra de Kédem.

Y estos son los días de vida que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años.

Y expiró Abraham y murió en buena vejez, anciano y saciado (de días), y fue reunido con su pueblo.

Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos,  en la cueva de Majpelá, en el campo de Efrón, hijo de Tzójar el hiteo, enfrente de Mamré.

En el campo que Abraham compró de los hijos de Jet, allí fue sepultado Abraham, y Sarah, su mujer.

Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto a Beer-Lajay-Roí.


Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que parió
Hagar  la egipcia, sierva de Sarah, para Abraham.

Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus generaciones: EI primogénito de Ismael, Nebayot, y Kedar y Adbeel y Mivsam,

y Mishmá y Dumá y Masá;

Hadad y Temá; Yetur, Nafish y Kedma.

Estos son hijos de Ismael y estos son sus nombres, en sus villas y en sus palacios; doce príncipes según sus naciones.

Y estos son los años de vida de Ismael: ciento treinta y siete años; y expiró y murió; y fue reunido con su pueblo.

Y habitaron (sus descendientes) desde Javilá hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo (en dirección) a Asur; frente a todos sus hermanos habito (Ismael).

 

 

 

Bendito seas Tu oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste (Tu Torah), la Toráh de la Verdad, e implantaste en nosotros la Vida Eterna.

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. (TODOS DICEN AMEN)

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ

1 Reyes  1:1 - 1:31

 

Bendito seas Tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad.  
 

Bendito seas Tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés Tu siervo, a Tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y y de la rectitud.

 

 

Y cuando el rey David era viejo, avanzado en años, le cubrían con vestidos mas no entraba en calor.

Y le dijeron sus siervos: "Búsquese para mi señor, el rey, una joven virgen, y estése ella delante del rey y le dé calor y acuéstese en su seno, para que mi señor, el rey, reciba calor".

Y buscaron en todo el territorio de Israel a una joven hermosa, y hallaron a Avishag la shunamita, y la trajeron al rey.

Y la joven era sobremanera hermosa, y daba calor al rey y le servía; pero el rey no la conoció.

Y Adoniyá, hijo de Jaguit, se vanagloriaba diciendo: "¡Yo reinaré! " Y adquirió para sí carro y gente de a caballo, y cincuenta hombres que corriesen delante de él.

Y su padre nunca le había contrariado en todos sus días diciéndole: "¿por qué has hecho así?" Y él también era de muy hermosa presencia, y su madre le había dado a luz después de Absalón (Avshalom).

Y se aconsejaba con Joab (Yoav), hijo de Tzeruiá, y con el sacerdote Eviatar, y ellos seguían a Adoniyá, ayudándole.

Mas el sacerdote Tzadok y Benayá, hijo de Yehoyadá y Natán, el profeta, y Shimí, y Reí, y los valientes que tenía David, no estaban con Adoniyá.

Y Adoniyá sacrificó ovejas y ganado mayor y animales cebados, junto a la piedra de Zojélet, que está al lado de En-Roguel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá (sus partidarios) siervos del rey.

Mas a Natán el profeta, y a Benayá, y a los valientes, y a Salomón (Shelomó) su hermano, no los convidó.

Y habló Natán a Betsabé (Bat-Sheva), madre de Salomón, diciendo: "¿Acaso no has oído tú decir que Adoniyá, hijo de Jaguit, se ha hecho rey? Y nuestro señor David no lo sabe.

Ahora, pues, ven, permíteme que te aconseje, para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Salomón.

Anda y preséntate al rey David y le dirás: ¿No es cierto que tú, señor mío, oh rey, juraste a tu sierva diciendo: ciertamente Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono? ¿Por qué pues reina Adoniyá?

He aquí que mientras tú estés aún hablando allí con el rey, yo entraré tras de ti y completaré tus palabras".

Y entró Betsabé adonde estaba el rey, dentro de la alcoba; y el rey era muy viejo, y Abishag la shunamita, servía al rey.

Y se inclinó Betsabé y se postró ante el rey. Y le dijo el rey: "¿Qué te trae aquí? "

Y ella respondió; "Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Eterno, tu Dios, diciendo: De seguro que Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono.

Mas ahora, he aquí que Adoniyá reina; y hasta ahora, señor mío, oh rey, tú no lo has sabido.

Y él ha sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia, y ha convidado a todos los hijos del rey, y al sacerdote Ebiatar, y a Joab, jefe del ejército; pero a Salomón, tu siervo, no le convidó.

Y tú, señor mío, oh rey, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién ha de sentarse sobre el trono de mi señor el rey después de él.

De lo contrario sucederá que cuando yaciere el rey, mi señor, con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos excluidos del reino".

Y he aquí que ella estaba todavía hablando con el rey cuando Natán, el profeta, llegó.

Y avisaron al rey, diciendo: "Ahí está Natán, el profeta". Y vino éste ante el rey y se postró ante el rey con su rostro en tierra.

Y dijo Natán: "Señor mío, oh rey, ¿acaso has dicho tú: Adoniyá ha de reinar después de mí, y él se sentará sobre mi trono?

Porque ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia; y ha convidado a todos los hijos del rey y a los jefes del ejército y a Eviatar el sacerdote; y he aquí que están comiendo y bebiendo delante de él, y dicen: ¡Viva el rey Adoniyá!

Pero a mí. yo tu siervo, y al sacerdote Tzadok, y a Benayá, hijo de Yeoyadá, y a Salomón, tu siervo, no nos convidó.

Si esto fue hecho de parte de nuestro señor, el rey, no hiciste saber a tus siervos quién ha de sentarse sobre el trono de mi señor, el rey, después de él".

Y respondió el rey David y dijo: "Llamadme a Betsabé". Y ella entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey.

Y juró el rey dijo: "Tan cierto como existe el Eterno, que libró mi alma de toda adversidad,

que así como te he jurado por el Eterno, Dios de Israel, diciendo: Ciertamente Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así mismo lo voy a hacer hoy".

Y se inclinó Betsabé y se postró con el rostro en tierra ante el rey, y dijo: "¡Viva mi señor, el rey David, para siempre!"

 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones; Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia.

Fiel eres Tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe; ninguna de Tus palabras dejará de cumplirse, porque Tú eres Dios y Rey fiel (y piadoso).
 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. -Amen
 

Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días.
 

Bendito seas Tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos.
 

Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones.
 

No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá.
 

Bendito seas Tú, Eterno, Escudo de David.
 

RESUMEN DE LA PARASHÁ

 

La madre del pueblo judío, Sara, muere a los 127 años de edad, y su esposo Avraham la entierra en la cueva de Majpelá. Como Avraham sabe que ese es el lugar donde están enterrados Adán y Eva está dispuesto a pagar la exorbitante suma que su dueño, Efrón el Hitita, le pide.

La responsabilidad de encontrar una mujer adecuada para Yitzjak cae sobre Eliezer, el fiel siervo de Avraham, quien va a buscarla de entre la familia de Avraham y no entre los Cananeos.

Eliezer viaja a Aram Naharaim, a la ciudad de Najor, y ruega a Dios que le envíe una señal por la qual pueda reconocer a la mujer destinada para Yitzjak.

Al atardecer, Eliezer llega a un pozo a dar agua a sus camellos y allí se encuentra con Rivka (Rebeca) a quien pide que le dé agua para beber.

Rivka no solo le dá agua, sino que saca del pozo suficiente agua para sus diez sedientos camellos (500 litros!). Esta generosidad extrema, hace que Eliezer comprenda que ella es la mujer adecuada para ser la esposa de Yitzjak y la madre del pueblo Judío.

Yitzjak lleva a Rivka a la tienda de su madre, se casa con ella y la ama. Este amor le consuela de la muerte de su madre.

Avraham se casa de nuevo con Hagar, que toma ahora el nombre de Keturá, lo que indica que mejoró su caracter. Keturá tiene otros seis hijos, a los que Avraham manda al Este colmados de regalos.

Avraham se muere a los 175 años de edad y es enterrado junto a Sara en la Cueva de Majpela.

 
Comentario a la Parashá

 

"Coloca ahora tu mano bajo mi muslo. Y te haré jurar que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos..." (24:3)

Había una vez un judío del campo que llevaba a su vaca a la ciudad para que la sacrificaran. La ciudad más cercana en la que había un shojet (sacrificador ritual) se hallaba a una distancia considerable, y el judío estaba cansado. Alzó la vista y vió, a la distancia, viniendo en su dirección, lo que daba la impresión de ser un rabino muy distinguido.

Cuando el judío alcanzó al rabino, le preguntó si podía sacrificarle la vaca. El rabino respondió afirmativamente; sacó el cuchillo de shojet y se dispuso a sacrificar a la vaca.

Luego, el rabino le preguntó al judío: "Entre nosotros... ¿me podra prestar un poco de dinero por unas semanas?"

El judío respondió: "Ojalá pudiera ayudarlo, pero la verdad es que yo a usted no lo conozco... No lo tome en forma personal, pero ¿quién me asegura que me va a devolver el dinero?"

El rabino lo miró a los ojos y le dijo: "Cuando se trata de plata, quiere referencias, pero con la vaca, no le importó que un perfecto extraño sacrificara su animal... ¿Acaso no le preocupa que tal vez coma carne no kasher?"

Eliezer era el sirviente más leal de Abraham Avinu. Se hallaba a cargo de toda su fortuna. En ese sentido, Abraham confiaba en él plenamente. Pero en lo referente a temas espirituales, a la crucial elección de una esposa para Itzjak, la futura madre del pueblo judío, Abraham le hizo prestar juramento.

Si tanto cuidamos nuestra cuenta bancaria en este mundo, ¿acaso no deberamos ocuparnos por lo menos en igual medida de nuestra cuenta en el Banco Nacional del Olam ha Ba (Mundo Venidero)?

 

(Basado en el Beer Maim Jaim, tal como oímos de boca de Rab Calev Gestetner, y una historia del Maguid de Dubno, tal como la oímos de boca de Rab Reuven Subar)

 


"Y fué la vida de Sara, cien años, veinte años, y siete años, fué la vida de Sara" (23:1)

"No sé, rabino, todo este tema de la religión no es fácil... yo soy un tipo simple... es demasiado para mí!"

Rab Akiva estaba dando una drash (conferencia) a la congregación, y la gente bostezaba. Entonces dijo: "¿Cómo supo Ester que habría de reinar en 127 estados?... Porque vió que era descendiente de Sara, que vivió 127 años".

¿Por qué Rab Akiva le dijo esto a su cansado auditorio? Rab Akiva se había referido a conceptos de un nivel muy elevado. Y la congregación se estaba durmiendo... Crean que estos pensamientos tan exaltados estaban por encima de sus posibilidades. Por eso Rab Akiva quiso despertarlos, para que se dieran cuenta de que cualquier judío puede conectarse con los conceptos más elevados de la Torá.

Porque así como la capacidad de Ester de arriesgar la vida al presentarse ante Ajashverosh sin permiso era el legado espiritual de la rectitud de Sara, del mismo modo cada judío posee un legado: el poder alcanzar los más altos niveles de espiritualidad.

No caigamos en la negatividad de "¿Quién soy yo? ¿Cuál es el valor de mi vida?" Todos los judíos estamos conectados en línea directa con lo más profundo y más exaltado de la Torá!

 

(Adaptado del Pri Tzadik)


"E Itzjak le trajo a la tienda de Sara, su madre..." (24:66)

Cuando Sara estaba con vida, sus velas de Shabat estaban prendidas desde Erev Shabat hasta el próximo Erev Shabat. Había una bendición en su masa. Y la nube de la Presencia Divina se mantenía conectada a su tienda. Al morir Sara, cesaron todas esas manifestaciones. Sin embargo cuando Itzjak trajo a Rivka a la tienda de su madre Sara, regresaron.

El Mishkán (Tienda de la Reunión) era una representación de las tiendas de los ancestros. Porque los mismos milagros que se podían hallar en las tiendas de los ancestros, también se hallaban presentes en el Mishkán:

Al igual que las lámparas de Sara y Rivka, la Ner ha Maarav (Luz Occidental del Mishkán) ardía en forma milagrosa. Y con ella encendían las demás luces. Al igual que la masa de Sara y Rivka, los Panes de la Proposición del Mishkán eran benditos. Seguían tibios y frescos inclusive después de una semana en el Mishkán, y todo el que comía de ellos quedaba satisfecho con un pedacito. Y, por supuesto, como en la tienda de los ancestros, la nube flotaba sobre el Mishkán.

 


¿Por qué las velas de Sara ardían de Erev Shabat a Erev Shabat?

Los días de semana no podían destruir la luz que alcanzaban en Shabat. Las velas ardían toda la semana, alimentadas con esa misma kedushá (santidad). Por eso, cuando llegaba el Shabat siguiente, la luz de las velas que se encendían solamente agregaba más luz a la luz que quedaba desde el Shabat anterior.

Igualmente, cuando encendían las luces del Mishkán desde la milagrosa Ner ha Maarav, no hacían más que sumar a la luz que había brillado el día anterior. Y así la luz crecía y crecía...

 

(Adaptado de Shem mi Shmuel)

 

 

NOTAS EXPLICATORIAS:

LA CUEVA DE MAJPELÁ
   Esta es la famosa gruta que existe aún en Israel, cerca de Hebrón, y los árabes construyeron a su lado una mezquita, pues Abraham es considerado también como patriarca por los mahometanos. Según la leyenda, Adán y Eva se encuentran sepultados en esa caverna, y la Escritura Sagrada nos dice que Abraham y Sarah, Isaac y Rebeca, Jacob y Leá, yacen igualmente allí.  
*

 ABRAHAM Y EFRÓN
   El Midrash hace notar a este propósito, la diferencia entre Abraham, hombre generoso, y Efron, hombre interesado. Abraham comenzó ofreciendo a los tres ángeles un pedazo de pan (capítulo 18, 5), y acabó dándoles un verdadero banquete (versos 6 - 8). Efrón, por el contrario, comenzó ofreciendo su campo gratis (capítulo 23, 11) y acabo pidiendo cuatrocientos siclos de plata (verso 15), over lasoger, moneda corriente entre comerciantes.Por una coincidencia, en medio del nombre de Abraham se encuentra la letra hebrea resh cuyo valor numérico es 200, y en medio del nombre Efron hay la misma letra, sumando las dos reshim, 400. 
*

TESTAMENTO DE ABRAHAM
   Según el Midrash, Abraham escribió un documento en el cual pasaba todos sus bienes a Isaac, su hijo. Era eso lo que Eliézer, siervo de Abraham, llevó consigo, para mostrarlo a los parientes de Rebeca, futura esposa de Isaac. 
*

CUALIDADES DE REBEKA
  La elección de una esposa fue siempre asunto muy importante para los hombres de alma pura y noble, según lo fueron nuestros antepasados. Eliézer, siervo de Abraham, reconoció en el lenguaje de Rebeca grandes cualidades morales: bondad, afección, caridad, hospitalidad y la nobleza de la familia de su amo, diciendo para sí: ¡Esta es la mujer que designó Dios para el hijo de mi señor! En ciertas épocas del año, principalmente en Tu Beav (15 del mes de Av), aniversario de la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras (ver Jueces 21), las hijas de Jerusalem se reunían con sus madres en los grandes jardines de la ciudad. Durante los cánticos y danzas que se realizaban en público, las madres hacían oír a los jóvenes que asistían, estas palabras del Rey Salomón: "La gracia es engañosa y la hermosura es vanidad". No consideren solamente la belleza, sino las buenas cualidades y la familia a la cual pertenece la mujacha (Taanit 4, 8). 
*

SOLO EL TRABAJO DE DIOS
   Estas palabras constituyen la afirmación de que solamente Dios es quien combina los matrimonios. El Midrash (Bereshit Rabá 68, 4) escribe al respecto lo siguiente: Una dama romana preguntó un día al Rabí José: ¿En cuantos días creó Dios el mundo? -En seis, respondió el Rabino. ¿Y qué hace desde entonces hasta ahora? -Combina matrimonios, fue su respuesta. ¡Esa es una ocupación muy simple! ¡Yo también la podría realizar fácilmente! La dama llamó a mil esclavos de ambos sexos, y celebró sus enlaces. Pero a la mañana siguiente los cónyuges se presentaron uno por uno ante ella, con quejas y acusaciones contra aquéllos con quienes se habían casado pocas horas antes. La dama tuvo que admitir su error. 
*

PEDIR CONSENTIMIENTO
   De aquí que los padres deben pedir el consentimiento de la hija antes de casarla. 
*

TEFILAT MINJÁ
   Isaac salió para pasear (orar el oficio religioso Tefil-lat Minjá) en el campo, por la tarde. Estaba a punto de dar el paso más importante de su vida; iba a casarse, iba a unir su destino a una persona con la cual no había convivido bajo el mismo techo, y la oración era una necesidad. De este hecho quedó como tradición que los novios, antes de contraer matrimonio, eleven sus almas a Dios, Proveedor de todo bien, para pedirle la salud, el pan de cada día y la paz en el nuevo hogar, prometiéndole merecer todas sus bondades con una conducta sabia y honrada. Este es, según nuestros sabios, el sentido de la oración que los novios hacen en ayunas el día de su casamiento, antes de presentarse al altar de Dios, a fin de recibir la bendición nupcial. 
*

COSTUMBRE DEL VELO
   De aquí la costumbre de que las novias se cubran con un velo durante la ceremonia nupcial. 
*

CONSUELO POR SU MADRE
   Y tomó a Rebeca por mujer... Isaac se consoló de la muerte de su madre, puesto que el soltero está normalmente ligado a su madre, y el casado, más a su mujer. 
*

HAGAR LA MISMA KETURA_?
   Según el exegeta Rashí, era la misma Hagar. 
*

HAGAR Y KETURA DIFERENTES
   Estas concubinas parecen ser dos: Hagar y Keturá. 
*

MUERTE DE ABRAHAM
   En ocasión de la muerte de su padre, los dos medio hermanos olvidaron sus divergencias y se reconciliaron. 
*

ISAAC CONTINÚA A SU PADRE
   La genealogía de Ismael empieza con Hagar, esclava de Abraham (verso 12), y la de Isaac empieza con Abraham (verso 19). Este versículo declara que el verdadero continuador del Patriarca, y el depositario de su doctrina y bendiciones divinas, era Isaac, digno continuador de su padre. 
*

NOMBRES EN ARQUEOLOGIA
   Algunos de estos nombres figuran en las antiguas inscripciones asirias, y hoy entre los drusos que viven en Israel. 
*

 

COMENTARIOS A LA HAFTARÁ

La necesidad de asegurar la sucesión del pueblo judío, que es el tema de la parashá de esta semana, aparece reflejada en la Haftará: El Rey David llega al final de sus días (igual que Abraham) y su hijo mayor, el apuesto e indulgente Adoniau, trata de quitarle la sucesión a Shlomo, heredero designado de David. Pero el Rey David es alertado por su mujer Bat Sheva, y el profeta Natán, y el plán se frustró.

Cierta vez, el Jafetz Jaim le escribió a un hombre muy rico que debía escribir un testamento muy claro, dividiendo sus propiedades entre sus hijos, porque, tal como vemos en la Haftará de esta semana, si el profeta Natán le indicó al Rey David que dejara instrucciones claras y precisas en cuanto a su legado, ciertamente este hombre tan rico debía hacer lo mismo. No vemos que el Rey David se haya molestado ante la insistencia del profeta, que le recordó su condición de mortal; por el contrario, tomó todos los pasos necesarios para rectificar una situación difcil. Tal como escribe el Jafetz Jaim: "Es bien sabido que los hijos desobedecen a los padres y se pelean entre sí, inclusive cuando los padres están con vida... cuánto más después de muertos!

 

(Adaptado de "The Midrash Says")

 

 

PROMESAS DE HASHEM

1:14
Hineh odaj medaberet sham im-hamelej va'ani avo ajarayj umileti et-devarayj.

He aquí que mientras tú estés aún hablando allí con el rey, yo entraré tras de ti y completaré tus palabras".

Su Tzedaka contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Toráh y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar. Su ayuda es muy necesaria.


 

Escrito y Recopilado por: Rabino Yaakov Asher Sinclair de la Organización Ohr Somayach de Israel y Monsey

Editado por Eliyahu BaYona, Director Shalom Haverim, Monsey, NY

 

 

 

 

 

 

 

  google  
   

 
 


 


t   JUMASH 
     
SIDUR   SHALOMHAVERIM
  tzahal

   
     
     
     

         

 

Correos: eliyahubayonah@gmail.com

Copy Rights © Shalom Haverim Org - Monsey 10952, New York

 

CONTACTENOS:   http://www.shalomhaverim.org/index.164.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.165.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.160.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.158.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.166.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.159.jpg google http://www.shalomhaverim.org/index.161.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.162.jpg press tumb  red  journal  mail  Licencia de Creative Commons