Aliyot Bereshit Vayishlaj

 

Lectura Mediante Robot -  BERESHIT 32:4 al  36:43  y  Obadía 1:1 al 1:21

 

 

Por Eliyahu BaYonah Ben Yossef, Director Shalom Haverim Org. New York

Aliyot es el plural hebreo de Aliá o Aliyá que significa "subir". Cada vez que una persona - Olé- sube a la Bimá   debe recitar la Braja -Bendicion- antes de comenzar el Baal Koréh -בעל קורא - la Lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koréh lee la Porción -Parashá- correspondiente.

El Maftir es la última persona que se llama a la Bimá y es invitada a leer la porción de la Haftará -Profetas-

Esta es la Brajá de la Lectura de la Toráh:

 

Barejú et Adonai hamevoraj.

Baruj Adonay hamevoraj le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay Eloheynu melej ha'olam, asher bajar banu mikol-ha'amim, venatan lanu et-torato.


Baruj atáh Adonai, notén hatoráh.  
 

 


Vayishlaj Ya'akov mal'ajim lefanav el-Esav ajiv artsah Se'ir sdeh Edom.


Vayetsav otam lemor koh tomrun ladoni le-Esav koh amar avdeja Ya'akov im-Lavan garti va'ejar ad-atah.


Vayehi-li shor vajamor tson ve'eved veshifjah va'eshlejah lehagid ladoni limtso-jen be'eyneyja.


Vayashuvu hamal'ajim el-Ya'akov lemor banu el-ajija el-Esav vegam holej likratja ve'arba-me'ot ish imo.


Vayira Ya'akov me'od vayetser lo vayajats et-ha'am asher-ito ve'et-hatson ve'et-habakar vehagmalim lishneh majanot.


Vayomer im-yavo Esav el-hamajaneh ha'ajat vehikahu vehayah hamajaneh hanish'ar lifleytah.


Vayomer Ya'akov Elohey avi Avraham ve'Elohey avi Yitsjak Adonay ha'omer elay shuv le'artseja ulemoladeteja ve'eytivah imaj.


Katonti mikol hajasadim umikol-ha'emet asher asita et-avdeja ki vemakli avarti et-haYarden hazeh ve'atah hayiti lishney majanot.


Hatsileni-na miyad aji miyad Esav ki-yare anoji oto pen-yavo vehikani em al-banim.


Ve'atah amarta heytev eytiv imaj vesamti et-zar'aja kejol hayam asher lo-yisafer merov.


Vayalen sham balaylah hahu vayikaj min-haba veyado minja le-Esav ajiv.


Izim matayim uteyashim esrim rejelim matayim ve'eylim esrim.


Gemalim meynikot uvneyhem shloshim parot arba'im ufarim asarah atonot esrim vaeyarim asarah.


Vayiten beyad-avadav eder eder levado vayomer el-avadav ivru lefanay verevaj tasimu beyn eder uveyn eder.


Vayetsav et-harishon lemor ki yifgashja Esav aji ushe'elja lemor lemi-atah ve'anah telej ulemi eleh lefaneyja.


Ve'amarta le'avdeja le-Ya'akov minja hi shlujah ladoni le-Esav vehineh gam-hu ajareynu.


Vayetsav gam et-hasheni gam et-hashlishi gam et-kol-haholjim ajarey ha'adarim lemor kadavar hazeh tedabrun el-Esav bemotsa'ajem oto.


Va'amartem gam hineh avdeja Ya'akov ajareynu ki-amar ajaprah fanav baminjah haholejet lefanay ve'ajarey-jen er'eh fanav ulay yisa fanay.


Vata'avor haminjah al-panav vehu lan balaylah-hahu bamajaneh.


Vayakom balaylah hu vayikaj et-shtey nashav ve'et-shtey shifjotav ve'et-ajar asar yeladav vaya'avor et Ma'avar Yabok.

 
Vayikajem vaya'avirem et-hanajal vaya'aver et-asher-lo.

 
Vayivater Ya'akov levado vaye'avek ish imo ad alot hashajar.

 
Vayar ki lo yajol lo vayiga bejaf-yerejo vateka kaf-yerej Ya'akov behe'avko imo.


Vayomer shaljeni ki alah hashajar vayomer lo ashalejaja ki im-berajtani.


Vayomer elav mah-shmeja vayomer Ya'akov.


Vayomer lo Ya'akov ye'amer od shimja ki im-Yisra'el ki-sarita im-Elohim ve'im anashim vatujal.


Vayish'al Ya'akov vayomer hagida-na shmeja vayomer lamah zeh tish'al lishmi vayevarej oto sham.

 
Vayikra Ya'akov shem hamakom Peni'el ki-ra'iti Elohim panim el-panim vatinatsel nafshi.


Vayizraj-lo hashemesh ka'asher avar et-Penu'el vehu tsolea al-yerejo.


Al-ken lo-yojlu veney-Yisra'el et-gid hanasheh asher al-kaf hayarej ad hayom hazeh ki naga bejaf-yerej Ya'akov begid hanasheh.


Vayisa Ya'akov eynav vayar vehineh Esav ba ve'imo arba-me'ot ish vayajats et-hayeladim al-Leah ve'al-Rajel ve'al shtey hashfajot.


Vayasem et-hashfajot ve'et-yaldeyhen rishonah ve'et Leah viladeyha ajaronim ve'et-Rajel ve'et-Yosef ajaronim.


Vehu avar lifneyhem vayishtaju artsah sheva pe'amim ad-gishto ad-ajiv.


Vayarats Esav likrato vayejabekehu vayipol al-tsavarav vayishakehu vayivku.


Vayisa et-eynav vayar et-hanashim ve'et-hayeladim vayomer mi-eleh laj vayomar hayeladim asher-janan Elohim et-avdeja.


Vatigashan hashfajot henah veyaldeyhen vatishtajaveyna.


Vatigash gam-Leah viladeyha vayishtajavu ve'ajar nigash Yosef veRajel vayishtajavu.


Vayomer mi leja kol hamajaneh hazeh asher pagashti vayomer limtso-jen be'eyney adoni.


Vayomer Esav yesh-li rav aji yehi leja asher-laj.


Vayomer Ya'akov al-na im-na matsati jen be'eyneyja velakajta minjati miyadi ki al-ken ra'iti faneyja kir'ot peney Elohim vatirtseni.

 
Kaj-na et-birjati asher huvat laj ki-janani Elohim veji yesh-li-jol vayiftsar-bo vayikaj.


Vayomer nis'ah venelejah ve'eljah lenegdeja.

 
Vayomer elav adoni yodea ki-hayeladim rakim vehatson vehabakar alot alay udefakum yom ejad vametu kol-hatson.


Ya'avor-na adoni lifney avdo va'ani etnahalah le'iti leregel hamlajah asher-lefanay uleregel hayeladim ad asher-avo el-adoni Se'irah.


Vayomer Esav atsigah-na imja min-ha'am asher iti vayomer lamah zeh emtsa-jen be'eyney adoni.


Vayashav bayom hahu Esav ledarko Se'irah.


VeYa'akov nasa Sukotah vayiven lo bayit ulemiknehu asah sukot al-ken kara shem-hamakom Sukot.


Vayavo Ya'akov shalem ir Shjem asher be'erets Kena'an bevo'o miPadan Aram vayijan et-peney ha'ir.


Vayiken et-jelkat hasadeh asher natah-sham aholo miyad beney-Jamor avi Shjem beme'ah ksitah.


Vayatsev-sham mizbe'aj vayikra-lo El Elohey Yisra'el.


Vatetse Dinah bat-Leah asher yaldah le-Ya'akov lir'ot bivnot ha'arets.


Vayar otah Shjem ben-Jamor haJivi nesi ha'arets vayikaj otah vayishkav otah vaye'aneha.

 
Vatidbak nafsho beDinah bat-Ya'akov vaye'ehav et-hana'arah vayedaber al-lev hana'arah.

 
Vayomer Shjem el-Jamor aviv lemor kaj-li et-hayaldah hazot le'ishah.


VaYa'akov shama ki time et-Dinah vito uvanav hayu et-miknehu basadeh vehejerish Ya'akov ad-bo'am.


Vayetse Jamor avi Shjem el-Ya'akov ledaber ito.


Uveney Ya'akov ba'u min-hasadeh keshom'am vayit'atsvu ha'anashim vayijar lahem me'od ki nevalah asah beYisra'el lishkav et-bat-Ya'akov vejen lo ye'aseh.


Vayedaber Jamor itam lemor Shjem beni jaskah nafsho bevitjem tenu na otah lo le'ishah.

 
Vejitjatenu otanu benoteyjem titnu-lanu ve'et-benoteynu tikju lajem.


Ve'itanu teshevu veha'arets tihyeh lifneyjem shvu usjaruha vehe'ajazu bah.


Vayomer Shjem el-aviha ve'el-ajeyha emtsa-jen be'eyneyjem va'asher tomru elay eten.


Harbu alay me'od mohar umatan ve'etnah ka'asher tomru elay utenu-li et-hana'arah le'ishah.


Vaya'anu vney Ya'akov et-Shjem ve'et-Jamor aviv bemirmah veyedaberu asher time et-Dinah ajotam.


Vayomru aleyhem lo nujal la'asot hadavar hazeh latet et-ajotenu le'ish asher-lo orlah ki-jerpah hi lanu.


Aj-bezot ne'ot lajem im tihyu jamonu lehimol lajem kol-zajar.


Venatanu et-benoteynu lajem ve'et benoteyjem nikaj-lanu veyashavnu itjem vehayinu le'am ejad.

 
Ve'im-lo tishme'u eleynu lehimol velakajnu et-bitenu vehalajnu.


Vayitvu divreyhem be'eyney Jamor uve'eyney Shjem ben-Jamor.

 
Velo-ejar hana'ar la'asot hadavar ki jafets bevat-Ya'akov vehu nijbad mikol beyt aviv.


Vayavo Jamor uShjem beno el-sha'ar iram vayedaberu el-anshey iram lemor.


Ha'anashim ha'eleh shlemim hem itanu veyeshvu va'arets veyisjaru otah veha'arets hineh rajavat-yadayim lifneyhem et-benotam nikaj-lanu lenashim ve'et benoteynu niten-lahem.


Aj-bezot ye'otu lanu ha'anashim lashevet itanu lihyot le'am ejad behimol-lanu kol-zajar ka'asher hem nimolim.


Miknehem vekinyanam vejol-behemtam halo lanu hem aj ne'otah lahem veyeshvu itanu.


Vayishme'u el-Jamor ve'el-Shjem beno kol-yotsey sha'ar iro vayimolu kol-zajar kol-yots'ey sha'ar iro.


Vayehi vayom hashlishi biheyotam ko'avim vayikju shney-veney Ya'akov Shim'on veLevi ajey Dinah ish jarbo vayavo'u al-ha'ir betaj vayahargu kol-zajar.


Ve'et Jamor ve'et Shjem beno hargu lefi-jarev vayikju et-Dinah mibeyt Shjem vayetse'u.


Beney Ya'akov ba'u al-hajalalim vayavozu ha'ir asher time'u ajotam.


Et-tsonam ve'et bekaram ve'et jamoreyhem ve'et asher ba'ir ve'et asher basadeh lakaju.


Ve'et-kol-jeylam ve'et-kol-tapam ve'et-nesheyhem shavu vayavozu ve'et kol-asher babayit.


Vayomer Ya'akov el-Shim'on ve'el-Levi ajartem oti lehavisheni beyoshev ha'arets baKna'ani uvaPrizi va'ani metey mispar vene'esfu alay vehikuni venishmadeti ani uveyti.


Vayomeru hajezonah ya'aseh et-ajotenu.

 
Vayomer Elohim el-Ya'akov kum aleh Veyt-El veshev-sham va'aseh-sham mizbe'aj la-El hanir'eh eleyja bevorjaja mipeney Esav ajija.


Vayomer Ya'akov el-beyto ve'el kol-asher imo hasiru et-elohey hanejar asher betojejem vehitaharu vehajalifu simloteyjem.


Venakumah vena'aleh Beyt-El ve'e'eseh-sham mizbe'aj la-El ha'oneh oti beyom tsarati vayehi imadi baderej asher halajti.


Vayitnu el-Ya'akov et kol-elohey hanejar asher beyadam ve'et-hanezamim asher be'ozneyhem vayitmon otam Ya'akov tajat ha'elah asher im-Shjem.


Vayisa'u vayehi jitat Elohim al-he'arim asher svivoteyhem velo radfu ajarey beney Ya'akov.


Vayavo Ya'akov Luzah asher be'erets Kna'an hi Beyt-El hu vejol-ha'am asher-imo.


Vayiven sham mizbe'aj vayikra lamakom El Beyt-El ki sham niglu elav ha'Elohim bevorejo mipeney ajiv.


Vatamot Dvorah meyneket Rivkah vatikaver mitajat leVeyt-El tajat ha'alon vayikra shmo Alon Bajut.


Vayera Elohim el-Ya'akov od bevo'o miPadan Aram vayevarej oto.


Vayomer-lo Elohim shimja Ya'akov lo-yikare shimja od Ya'akov ki im-Yisra'el yihyeh shmeja vayikra et-shmo Yisra'el.

 
Vayomer lo Elohim ani El-Shaday preh urveh goy ukehal goyim yihyeh mimeka umelajim mejalatseyja yetse'u.


Ve'et-ha'arets asher natati le-Avraham ule-Yitsjak leja etnenah ulezar'aja ajareyja eten et-ha'arets.


Vaya'al me'alav Elohim bamakom asher-diber ito.


Vayatsev Ya'akov matsevah bamakom asher-diber ito matsevet aven vayasej aleyha nesej vayitsok aleyha shamen.


Vayikra Ya'akov et-shem hamakom asher diber ito sham Elohim Beyt-El.

 
Vayis'u mi-Beyt El vayehi-od kivrat-ha'arets lavo Efratah vateled Rajel vatekash belidetah.


Vayehi behakshotah belidetah vatomer lah hameyaledet al-tire'i ki-gam-zeh laj ben.


Vayehi betset nafshah ki metah vatikra shmo Ben-Oni ve'aviv kara-lo Vinyamin.


Vatamot Rajel vatikaver bederej Efratah hi Beyt Lajem.


Vayatsev Ya'akov matsevah al-kvuratah hi matsevet kevurat Rajel ad-hayom.


Vayisa Yisra'el vayet aholoh mehal'ah le-Migdal-Eder.


Vayehi bishkon Yisra'el ba'arets hahi vayelej Re'uven vayishkav et-Bilhah pilegesh aviv vayishma Yisra'el.


Vayihyu veney-Ya'akov shneym-asar. Bney Leah bejor Ya'akov Re'uven veShim'on veLevi viYehudah veYisajar uZvulun.


Beney Rajel Yosef uVinyamin.


Uvney Vilhah shifjat Rajel Dan veNaftali.


Uveney Zilpah shifjat Leah Gad ve'Asher eleh beney Ya'akov asher yulad-lo beFadan Aram.


Vayavo Ya'akov el-Yitsjak aviv Mamre Kiryat ha'Arba hi Jevron asher-gar-sham Avraham veYitsjak.


Vayihyu yemey Yitsjak me'at shanah ushmonim shanah.


Vayigva Yitsjak vayamot vaye'asef el-amav zaken usva yamim vayikberu oto Esav veYa'akov banav.


Ve'eleh toldot Esav hu Edom.

 
Esav lakaj et-nashav mibenot Kena'an et-Adah bat-Eylon haJiti ve'et-Aholivamah bat-Anah bat-Tsiv'on haJivi.


Ve'et Bosmat bat-Yishma'el ajot Nevayot.


Vateled Adah le-Esav et-Elifaz uVosmat yaldah et-Re'u'el.

 
Ve'Aholivamah yaldah et-Ye'ush ve'et-Yalam ve'et-Koraj eleh bney Esav asher yuldu-lo be'erets Kna'an.


Vayikaj Esav et-nashav ve'et-banav ve'et-benotav ve'et-kol-nafshot beyto ve'et-miknehu ve'et-kol-behemto ve'et kol-kinyano asher rajash be'erets Kena'an vayelej el-erets mipney Ya'akov ajiv.


Ki-hayah rejusham rav mishevet yajdav velo yajlah erets megureyhem laset otam mipeney mikneyhem.


Vayeshev Esav beHar Se'ir Esav hu Edom.


Ve'eleh toldot Esav avi Edom beHar Se'ir.


Eleh shmot beney-Esav Elifaz ben-Adah eshet Esav Re'u'el ben-Bosmat eshet Esav.

 
Vayihyu bney Elifaz Teyman Omar Tsfo veGatam uKnaz.


VeTimna hayetah filegesh le-Elifaz ben-Esav vateled le-Elifaz et-Amalek eleh bney Adah eshet Esav.

 
Ve'eleh bney Re'u'el Najat vaZeraj Shamah uMizah eleh hayu bney Vosmat eshet Esav.


Ve'eleh hayu beney Aholivamah vat-Anah bat-Tsiv'on eshet Esav vateled le-Esav et-Ye'ush ve'et-Yalam ve'et-Koraj.`


Eleh alufey vney-Esav beney Elifaz bejor Esav aluf Teyman aluf Omar aluf Tsfo aluf Knaz.


Aluf-Koraj aluf Gatam aluf Amalek eleh alufey Elifaz be'erets Edom eleh beney Adah.


Ve'eleh beney Re'u'el ben-Esav aluf Najat aluf Zeraj aluf Shamah aluf Mizah eleh alufey Re'u'el be'erets Edom eleh beney Vosmat eshet Esav.


Ve'eleh beney Aholivamah eshet Esav aluf Ye'ush aluf Yalam aluf Koraj eleh alufey Aholivamah bat-Anah eshet Esav.


Eleh vney-Esav ve'eleh alufeyhem hu Edom.


Eleh vney-Se'ir haJori yoshvey ha'arets Lotan veShoval veTsiv'on va'Anah.


VeDishon ve'etser veDishan eleh alufey haJori bney Se'ir be'erets Edom.


Vayihyu veney Lotan Jori veHeymam va'ajot Lotan Timna.


Ve'eleh bney Shoval Alvan uManajat ve'Eyval Shfo ve'Onam.


Ve'eleh vney-Tsiv'on ve'Ayah va'Anah hu Anah asher matsa et-hayemim bamidbar bir'oto et-haJamorim le-Tsiv'on aviv.


Ve'eleh vney-Anah Dishon ve'Aholivamah bat-Anah.


Ve'eleh bney Dishan Jemdan ve'Eshban veYitran uJran.

 
Eleh bney-Etser Bilhan veZa'avan va'Akan.


Eleh vney-Dishan Uts va'Aran.


Eleh alufey haJori aluf Lotan aluf Shoval aluf Tsiv'on aluf Anah.


Aluf Dishon aluf Etser aluf Dishan eleh alufey haJori le'alufeyhem be'erets Se'ir.


Ve'eleh hamelajim asher malju be'erets Edom lifney meloj-melej livney Yisra'el.


Vayimloj be'Edom Bela ben-Be'or veshem iro Dinhavah.


Vayamot Bala vayimloj tajtav Yovav ben-Zeraj mi-Batsrah.


Vayamot Yovav vayimloj tajtav Jusham me'erets haTeymani.


Vayamot Jusham vayimloj tajtav Hadad ben-Bedad hamakeh et-Midyan bisdeh Mo'av veshem iro Avit.


Vayamot Hadad vayimloj tajtav Samlah mi-Masrekah.


Vayamot Samlah vayimloj tajtav Sha'ul meRjovot haNahar.

 
Vayamot Sha'ul vayimloj tajtav Ba'al Janan ben-Ajbor.


Vayamot Ba'al Janan ben-Ajbor vayimloj tajtav Hadar veshem iro Pa'u veshem ishto Meheytav'el bat- Matred bat Mey Zahav.


Ve'eleh shemot alufey Esav lemishpejotam limekomotam bishmotam aluf Timna aluf Alvah aluf Yetet.


Aluf Aholivamah aluf Elah aluf Pinon.


Aluf Knaz aluf Teyman aluf Mivtsar.

Aluf Magdi'el aluf Iram eleh alufey Edom lemoshvotam be'erets ajuzatam hu Esav avi Edom.

 


Baruj atáh Adonai, Eloheinu melej ha'olam, asher natan lanu torat emet, vejayey olam nata betojenu.


Baruj atáh Adonai, notén hatorah. AMEN

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ  Obadía 1:1 al 2:1


Baruj atáh Adonay Eloheynu mélej ha'olam asher bajar binevi'im tovim veratsaj vedivreyjem hane'emarim be'emet.

Baruj atáh Adonay jabóker batoráh uveMoshé avdó uveYisra'el amó uvinvi'ey ja'emet vatsédek.

 

 


Jazon Ovadyah koh-amar Adonay Elohim le-Edom shmu'ah shamanu me'et Adonay vetsir bagoyim shulaj kumu venakumah aleyha lamiljamah.


Hineh katon netatija bagoyim bazu'i atah me'od.


Zedon libeja hishi'eja shojni bejagvey-sela merom shivto omer belibo mi yorideni arets.


Im-tagbiha kanesher ve'im-beyn kojavim sim kineja misham orideja ne'um-Adonay.


Im-ganavim ba'u-leja im-shodedey laylah eyj nidmeytah halo yignevu dayam im-botsrim ba'u laj halo yash'iru olelot.


Eyj nejpesu Esav nive'u matspunav.


Ad-hagvul shiljuja kol anshey vriteja hishi'uja yajlu leja anshey shlomeja lajmeja yasimu mazor tajteyja eyn tevunah bo.

 
Halo bayom hahu ne'um-Adonay veha'avadeti jajamim me'Edom utevunah mehar Esav.

 
Vejatu giboreyja Teyman lema'an yikaret-ish mehar Esav mikatel.


Mejamas ajija Ya'akov tejasja vushah venijratah le'olam.


Beyom amodja mineged beyom shvot zarim jeylo venojrim ba'u she'arav ve'al-Yerushalayim yadu goral gam-atah ke'ajad mehem.


Ve'al-tere veyom-ajija beyom nojro ve'al-tismaj livney-Yehudah beyom ovedam ve'al-tagdel pija beyom tsarah.


Al-tavo vesha'ar ami beyom eydam al-tere gam-atah bera'ato beyom eydo ve'al-tishlajnah vejeylo beyom eydo.


Ve'al-ta'amod al-haperek lehajrit et-plitav ve'al-tasger seridav beyom tsarah.


Ki-karov yom Adonay al-kol-hagoyim ka'asher asita ye'aseh laj gemulja yashuv berosheja.


Ki ka'asher shtitem al-har kodshi yishtu jol-hagoyim tamid veshatu vela'u vehayu kelo hayu.

 
Uvehar Tsiyon tihyeh fleytah vehayah kodesh veyarshu beyt Ya'akov et morasheyhem.


Vehayah veyt Ya'akov esh uveyt Yosef lehavah uveyt Esav lekash vedalku vahem va'ajalum velo-yihyeh sarid leveyt Esav ki Adonay diber.


Veyarshu haNegev et-har Esav vehashfelah et-Plishtim veyarshu et-sedeh Efrayim ve'et sdeh Shomeron uVinyamin et-haGil'ad.


Vegalut hajel-hazeh livney Yisra'el asher-Kna'anim ad-Tsarfat vegalut Yerushalayim asher biSfarad yirshu et arey haNegev.


Ve'alu moshi'im behar Tsiyon lishpot et-har Esav vehayetah l'Adonay hamelujah.

 


Baruj atáh Adonay, Eloheynu melej ha'olam, tsur kol-ha'olamim, tsadik bekol-jadorot, ha'El jane'eman, ha'omer ve'osej, jamedaber umekayem, shekol-devarav emet vatsedek.

Ne'eman, atah ju Adonay Eloheynu, vene'emanim devareyja, vedavar ejad midvareyja ajor lo-yashuv reykam, ki El melej ne'eman verajaman atah.

Baruj atáh Adonay, ha'El jane'eman bekol-devarav.   -Amen

Rajem al-Tsiyon, ki ji beyt jayeynu, vel'aluvat nefesh toshia bimjeraj veyameynu.

Baruj atáh Adonay, mesame'aj Tsiyon bevaneyj.

Samejenu, Adonay Eloheynu, be'Eliyahu janavi avdeja, uvmaljut beyt David meshijeja. Bimjeraj yavo veyagel libenu,

al kis'o lo yeshev zar, velo yinjalu od ajerim et kevodo, ki veshem kodsheja nishbata lo, shelo yicbej nero le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay, magén David.

 

 

EN ESPAÑOL

Bereshit - Génesis-  Capítulo 32: 4 al  36:43

 

¡Bendecid al Eterno, el Bendito!

Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre.

Bendito seas Tu, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste Tu Toráh, Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh.
 

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. AMEN  
 

 


Y
salió  Jacob de Beer-Sheva, y fue a Jarán.

Y se encontró en un lugar, y pasó la noche allí, porque se había puesto el sol. Y tomó de las piedras del lugar y se las puso por cabecera,  y se acostó en aquel lugar.

Y soñó; y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra; y su extremo superior llegaba al cielo; y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella;

y he aquí que el Eterno estaba a su lado, y di]o: Yo soy el Eterno, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac; la tierra sobre la cual estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.

Y será tu descendencia como el polvo de la tierra; y te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, y hacia el norte, y hacia el sur; y en ti y en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra.

Y he aquí que Yo estoy contigo, y te guardaré dondequiera que anduvieres, y te haré volver a esta tierra; porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado.

Y despertó Jacob de su sueño, y dijo : ¡Ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía!

Y temió, y dijo: ¡Cuán pavoroso es este lugar! No es esto otra cosa sino la casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo.

Y se levantó Jacob por la mañana muy temprano y tomó la piedra que se había puesto por cabecera, y la alzó por monumento  (conmemorativo), y derramó aceite sobre la parte superior.

Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-EI, aunque Luz era el nombre de la ciudad anteriormente.

Y Jacob hizo una promesa, diciendo: Si estuviere Dios conmigo y me guardare en este camino en que ando, y me diere pan para comer y ropa para vestir,

y si volviere en paz a la casa de mi padre, y el Eterno fuere Dios para mí,

entonces esta piedra que he alzado por monumento (conmemorativo) será la casa de Dios; y de todo lo que me dieres, la décima parte separaré para Ti.


Y alzó Jacob sus pies y se fue a la tierra de los hijos del oriente;

y miró, y he aquí un pozo en el campo, y allí tres rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños; y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo.

Y allí se reunían todos los rebaños; y hacían rodar la piedra de encima de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo, a su lugar.

Y les dijo Jacob: Hermanos míos ¿de dónde sois? Y ellos contestaron: De Jaran somos nosotros.

Y les dijo: ¿Conocéis a Laván, hijo de Najor? Y respondieron: Le conocemos.

Y les dijo: ¿La paz está con él? Y dijeron: Sí, está en paz. Y he aquí que Raquel, su hija, venía con las ovejas.

Y él dijo: He aquí que aún queda mucho del día; no es tiempo de que sea recogido el ganado; abrevad las ovejas e id y apacentadlas.

Y ellos dijeron: No podemos hasta que se Junten todos los rebaños y hagan rodar la piedra de encima de la boca del pozo, para que abrevemos el ganado.

Todavía estaba él hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era pastora.

Y sucedió que como viese Jacob a Raquel, hija de Laván, el hermano de su madre, y a las ovejas de Laván, hermano de su madre, se aproximó Jacob e hizo rodar la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó a las ovejas de Laván, hermano de su madre.

Y besó Jacob a Raquel;  y alzó su voz y lloró.

Y anunció Jacob a Raquel que era hermano (pariente) de su padre, y que era hijo de Rebeca. Entonces ella corrió y lo contó a su padre.

Y aconteció que cuando Laván oyó la fama  de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y le abrazó y le beso, y le trajo a su casa; y él contó a Laván todas estas cosas.

Y Laván le dijo: ¡Ciertamente mi hueso y mi carne eres! Y estuvo con él por espacio de un mes.

Entonces dijo Laván a Jacob: ¿Acaso porque eres mi hermano  me servirás de balde? Declárame cual ha de ser tu salario.

Laván tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Leá, y el nombre de la menor, Raquel.

Y los ojos de Leá eran lacrimosos, mas Raquel era de bella figura y de hermoso semblante.


Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor.

A lo cual respondió Laván: Mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro; quédate conmigo.

Y Jacob sirvió por Raquel siete años, y fueron a sus ojos como unos días, por el amor que le tenía.

Y dijo Jacob a Laván: Dame mi mujer, que se han cumplido mis días, y me llegaré a ella.

Y juntó Laván a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete.

Mas aconteció que por la noche tomó a Leá, su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella.

Y dio Laván a ella su sierva Zilpá; a Leá, su hija, por sierva.

Y aconteció que por la mañana (se dio cuenta), y he aquí que era Leá. Y él le dijo a Laván: ¿Qué es esto que me has hecho? Ciertamente serví contigo por Raquel. ¿Y por qué me has engañado?

Y respondió Lavan: No se hace así en nuestro lugar, dar la menor antes que la mayor.

Cumple esta semana y te daremos también a ella (Raquel), por el servicio que harás todavía conmigo siete años más.

Y Jacob lo hizo así, y cumplió esta semana, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer.

Y dio Laván, a su hija Raquel, a Bilhá, su sierva, por sierva suya.

Y él se llegó a Raquel también; y también amé a Raquel mas que a Leá; y sirvió aún con él otros siete años.

Y viendo el Eterno que Leá era despreciada, abrió su matriz, mas Raquel era estéril.

Y concibió Leá y parió un hijo; y ella llamó su nombre Rubén (Reuvén), pues dijo: Porque el Eterno ha visto mi aflicción. Por tanto, ahora me amará mi marido.

Y concibió. otra vez y parió un hijo, y dijo: Por cuanto el Eterno oyó que yo era despreciada, me ha dado éste también; y lo llamó Simón (Shimón).

Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo: Esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos. Y por tanto él lo llamó Leví.

Y volvió a concebir y parió un hijo, y dijo: Esta vez agradeceré al Eterno. Por tanto ella le puso el nombre de Judá (Yehudá);

Y vio Raquel que no paría hijos a Jacob, y se enceló Raquel de su hermana, y dijo a Jacob: Dame hijos, que si no, soy muerta.

Y se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo: ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios, que te negó el fruto de (tu) vientre?

Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilhá; llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas; y así yo también tendré hijos a través de ella.

Y ella le dio pues a Bilhá, su sierva, por mujer; y se llegó a ella Jacob.

Y concibió Bilhá, y parió a Jacob un hijo.

Y dijo Raquel: Me ha hecho justicia Dios, y también ha oído mi voz, y me dio un hijo. Por lo tanto llamó su nombre Dan.

Y Bilhá, sierva de Raquel, concibió otra vez y parió un segundo hijo a Jacob.

Y dijo Raquel: Con gran persistencia insistí con Dios (para igualarme) con mi hermana, y también lo conseguí. Y llamó su nombre Naftalí.

Y vio Leá que había dejado de parir, y tomó a Zilpá, su sierva, y la dio a Jacob por mujer.

Y parió Zilpá, sierva de Leá, un hijo a Jacob.

Y dijo Lea: ¡Llegó la ventura! Y llamó su nombre Gad.

Y parió Zilpá, sierva de Leá, un segundo hijo a Jacob.

Y dijo Leá: Para mi dicha, porque me consideraron dichosa las doncellas. Por tanto llamó su nombre Asher.


Y fue Rubén, en los días de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre, Leá. Entonces dijo Raquel a Leá: Te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo.

Mas ella le respondió: ¿Es poco el haberte tú llevado a mi marido, que quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Por esto se acostará contigo esta noche, a trueque de las mandrágoras  de tu hijo.

Y volvió Jacob del campo por la tarde, y salió Leá a su encuentro y le dijo: A mí vendrás; que ciertamente te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. Y se acostó con ella aquella noche.

Y oyó Dios a Leá, y concibió y parió a Jacob un quinto hijo.

Y dijo Leá: Me ha dado Dios mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido; y llamó su nombre Isajar (Yissajar).

Y Leá concibió otra vez, y parió un sexto hijo a Jacob.

Y dijo Leá: Dios me ha dado una buena suerte; esta vez habitará conmigo mi marido, ya que le he parido seis hijos; y llamó su nombre Zebulón (Zevulún).

Y después parió una hija, y llamó su nombre Diná.

Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y abrió su matriz;

y concibió y parió un hijo, y dijo: ¡Ha quitado Dios mi oprobio!

Y llamó su nombre José (Yosef), diciendo: ¡que añada el Eterno para mí otro hijo!

Y aconteció que cuando Raquel hubo parido a José, Jacob dijo a Laván: Despídeme e iré a mi lugar y a mi tierra.

Dame mis mujeres y mis hijos, por quienes te he servido, y me iré; pues tú sabes el servicio con que te he servido.

Mas Laván le respondió: ¡Que yo halle, por favor, gracia a tus ojos, pues he, adivinado que el Eterno me ha bendecido por tu causa!  


Y dijo (más): Fija tu salario y te lo daré.

Y él contestó: Tú sabes como te he servido, y lo que ha venido a ser tu ganado conmigo;

porque lo poco que tenías antes de mi venida, ha crecido grandemente, pues te ha bendecido el Eterno por mi causa; y ahora ¿cuándo he de trabajar también para mi casa?  

Y le dijo: ¿Qué te he de dar? Y respondió Jacob: No me des nada, mas si me concedieres esta cosa, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado.

Pasaré por todos tus rebaños hoy, y tú aparta de ellos toda oveja salpicada y manchada, y toda oveja morena entre los corderos, y la manchada y salpicada entre las cabras, y de éstas será mi salario.

Y mi justicia (integridad) responderá por mí el día de mañana, cuando vinieres para revisar mi salario, que tendrás delante de ti; todo lo que no sea salpicado y manchado entre las cabras, y moreno entre los corderos, téngase por robado por mí.

Y dijo Laván: ¡Convenido. Ojalá sea conforme a tu dicho.

Y apartó aquel mismo día los machos cabríos listados y manchados, y todas las cabras salpicadas y manchadas; todo (animal) que tenía algo de blanco en él, y todo lo moreno entre los corderos, y los entrego en manos de sus hijos.

E interpuso una distancia de tres días entre él y Jacob; y Jacob apacentaba el resto del rebaño de Laván.

Y Jacob tomó para sí varas de álamo blanco y fresco, y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas listas blancas, haciendo descubrir lo blanco que había en las varas;

y puso las varas que había descortezado en las pilas delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde solían las ovejas venir a beber; y ellas se ponían en celo cuando venían a beber.

De suerte que se ponían en celo las ovejas delante de las varas, y parían las ovejas crías listadas, salpicadas y manchadas.

Y estos corderos los apartaba Jacob, y dirigió la vista del ganado de Laván hacia lo listado y todo lo moreno de entre el rebaño de Laván, y ponía los rebaños de él aparte, y no los ponía con el ganado de Laván.

Y era así que cada vez que andaba en celo el ganado robusto, puso Jacob las varas delante de los ojos del ganado en las pilas, para hacerlo poner en celo entre las varas.

Mas siempre que era débil el ganado, no las ponía; con lo cual vino a ser lo débil para Laván, y lo robusto para Jacob.

Y (de este modo), el hombre (Jacob), medró de manera extraordinaria, y tuvo muchos rebaños, y siervas, y siervos, y camellos y asnos.

Y oyó las palabras de los hijos de Laván, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre se ha hecho toda esta honra (fortuna).

Y vio Jacob el rostro de Laván, y he aquí que no era para con él como ayer y anteayer (antes).

Y habló el Eterno a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y Yo estaré contigo.

Y envió Jacob a llamar a Raquel y a Leá al campo donde tenía su rebaño,

y les dijo: Estoy viendo por el rostro de vuestro padre que él no es conmigo como ayer y anteayer; mas el Dios de mi padre ha estado conmigo.

Y vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre;

mas vuestro padre se ha burlado de mí, y ha cambiado mi salario diez veces; pero no le dejó Dios hacerme mal.

Si él decía así: Los salpicados serán tu salario, entonces parían todas las ovejas (crías) salpicadas. Y si decía así: Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían (crías) listadas.

De suerte que Dios ha quitado el ganado de vuestro padre y me lo ha dado a mí.

Y sucedió que al tiempo que andaba en celo el ganado, alcé mis ojos y vi en sueños que, he aquí, los machos que cubrían a las ovejas eran listados, salpicados y manchados.

Y me dijo el ángel de Dios en sueños: ¡Jacob!, y yo dije: Heme aquí.

Y dijo él: Alza, por favor, tus ojos, y ve que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, salpicados y manchados; porque he visto todo lo que Laván te está haciendo.

Yo soy el Dios de Bet-El, donde ungiste el monumento, y donde me hiciste voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento.

Y respondieron Raquel y Leá, y le dijeron: ¿Acaso nos queda todavía a nosotras parte ni herencia en la casa de nuestro padre?

Ciertamente extrañas fuimos consideradas por él, porque nos vendió  y se ha comido por completo nuestra plata.

De manera que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre, de nosotras es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que te ha dicho Dios.


Y se levantó Jacob e hizo subir a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos,

y condujo a todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, los bienes de su ganancia que había adquirido en Pad dán Aram, para volver con Isaac, su padre, a la tierra de Canaán.

Mas Laván había ido a esquilar su rebaño, y Raquel hurtó los ídolos que tenía su padre.

Y Jacob robó el corazón (engañó) a Laván el arameo; pues no le avisó que huía.

Y huyó él con todo lo que era suyo; se levantó y pasó el río, y se dirigió hacia la montaña de Guilad.

Y fue avisado a Laván al tercer día, que había huído Jacob.

éste tomó a sus hermanos (parientes) consigo, y siguió tras de él a distancia de siete días, y lo alcanzó en la montaña de Guilad.

Y vino Dios a Laván el arameo en el sueño de la noche, y le dijo: ¡Guárdate de hablar con Jacob bien  ni mal!

Alcanzó pues Laván a Jacob, y Jacob había fijado su tienda en el monte, y Laván fijó la suya, con sus parientes, en el monte de Guilad.

Y dijo Lavan a Jacob: ¿Qué has hecho que has robado mi corazón, y te has llevado a mis hijas como cautivas de espada (guerra)?

¿Por qué te escondiste para huir y me robaste (engañaste), y no me lo avisaste para que te despidiese con alegría y con cánticos, con pandero y con arpa?

¿Y ni siquiera me dejaste besar a mis hijos (nietos) y a mis hijas? Ahora, pues, actuaste como un necio.

Tengo poder en mis manos para haceros mal; pero el Dios de vuestro padre me habló ayer en la noche, diciendo: "¡Guárdate de hablar con Jacob bien ni mal! "

Y ahora que te fuiste por lo mucho que anhelabas la casa de tu padre ¿por qué hurtaste mis dioses?

Y respondió Jacob y dijo a Laván: Porque tuve miedo; pues pensaba que tú me quitarías por fuerza a tus hijas.

Delante de nuestros hermanos reconoce qué tengo de lo tuyo y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había hurtado.

Y entró Laván en la tienda de Jacob, y en la tienda de Leá, y en la tienda de las dos siervas, mas no los halló; y saliendo de la tienda de Leá, entró en la tienda de Raquel.

Mas Raquel había tomado los ídolos  y los había metido en una albarda del camello, y se había sentado encima de ellos. Laván pues tentó toda la tienda, mas no los halló.

Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor de que no pueda levantarme delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, mas no halló los ídolos.

Y se encolerizó Jacob y riñó con Laván; y tomó Jacob la palabra y dijo a Laván: ¿Cuál es mi delito y cuál es mi pecado, para que me persiguieses,

para que palpases todos mis objetos? ¿Qué has hallado de todos los objetos de tu casa?  Ponlos aquí ante mis hermanos y tus hermanos (gente), y juzguen ellos entre nosotros dos.

Estos veinte años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han quedado sin cría, y los carneros de tus rebaños no me los he comido.

Lo despedazado por fieras no lo traje a ti; yo llevé la culpa; de mi mano lo exigías, ya fuese hurtado de día, ya hurtado de noche.

Donde estaba yo de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos.

Hace veinte años que estoy en tu casa; te serví catorce por tus dos hijas, y seis años por tu ganado; y tú has cambiado mi salario diez veces.

Si no hubiese estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor (Dios) de Isaac, me habrías ahora enviado con las magos vacías. Dios ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos, y El te reprendió anoche.


Entonces tomó la palabra Laván, y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos; los rebaños, rebaños míos; y todo lo que tú estás viendo, mío es; mas ¿qué puedo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido?

Ahora bien, ven, hagamos un pacto yo y tú, y que sea de testimonio entre mí y entre ti.

Y tomó Jacob una piedra y la levantó como monumento.

Y dijo Jacob a sus hermanos (gente): Recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre el montón.

Y lo llamó Laván Yegar-Sahadutá,  mas Jacob lo llamó Gal-Ed.

Y dijo Laván: Este montón sea testimonio entre mí y entre ti, hoy. Por tanto llamó su nombre Gal-Ed

y al lugar Mitzpá (atalaya); lo llamó así porque dijo: Vigile el Eterno entre mi y entre ti, cuando nos hayamos ocultado el uno del otro;

si oprimieras a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros, (pero) mira, Dios es testigo entre mí y entre ti.

Dijo (más) Laván a Jacob: He aquí este montón y he aquí este monumento que he levantado entre mí y entre ti;

sea testimonio este montón y testimonio este monumento, de que yo no pasaré este montón hacia ti, y de que tú no pasarás este montón y este monumento hacia mí, para mal.

¡El Dios de Abraham y los dioses de Najor juzguen entre nosotros! -los dioses del padre de ellos-. Y juró Jacob por el temor (Dios) de su padre Isaac.

Y ofreció Jacob sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes para que comiesen pan. Y comieron pan, y pasaron la noche en el monte.


Y se levantó Laván muy temprano por la mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo; y se puso en camino y regresó Laván a su lugar.

Mas Jacob siguió su camino,  y se encontraron con él ángeles de Dios.

Y dijo Jacob al verlos: Campamento de Dios es éste; y llamó aquel lugar Majanáyim (lugar de dos campamentos).

 

 

Bendito seas Tu oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste (Tu Torah), la Toráh de la Verdad, e implantaste en nosotros la Vida Eterna.

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. (TODOS DICEN AMEN)

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ

Obadías 1:1 - 1:21 

 

Bendito seas Tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad.  
 

Bendito seas Tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés Tu siervo, a Tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y y de la rectitud.

 

 

Visión de Obadías; así dice el Eterno Dios acerca de Edom: De parte del Eterno oímos buenas nuevas, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones para decir: Levantaos y levantémonos contra Edom en batalla.

He aquí que te he hecho pequeño, oh Edom, entre las naciones; eres muy despreciado.

La soberbia de tu corazón te ha seducido, oh tú que habitas en las hendiduras de la peña, y cuya morada está en alto, que dices en tu corazón: "¿quién me hará bajar a tierra?"

Aunque te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te haré bajar, dice el Eterno.

Si hubieran venido a ti ladrones o salteadores nocturnos (¡ve cómo has sido destruido!) ¿no habrían robado hasta que les bastase? Si a tu viña viniesen vendimiadores, ¿no habrían dejado uvas restantes?

Mas ¡cómo han sido escudriñadas las cosas de Esaú! ¡cómo ha sido rebuscado lo que tenía escondido!

Hasta los confines te han acompañado por el camino todos tus aliados; los hombres que estaban en paz contigo, contra ti prevalecieron; los que comen tu pan han tendido una trampa debajo de ti, y no hay en ti entendimiento.

En aquel día, dice el Eterno, ciertamente haré perecer a los sabios de Edom, y del monte de Esaú al entendimiento.

Por tanto se atemorizarán tus valientes, oh Temán, a fin de que por medio de la matanza, cada uno sea exterminado del monte de Esaú.

A causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, y tú serás para siempre exterminado.

En el día en que quedaste indiferente frente a él, en el día en que los extraños llevaron cautivo a su ejército y los de la tierra extraña entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalem, tú también fuiste considerado como cualquiera de ellos.

Mas tú no debiste ver, sin haberle ayudado, en el día en que tu hermano fue entregado a sus enemigos, ni alegrado contra los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni hablado desdeñosamente en el día de su tribulación.

No debiste haber entrado por la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su destrucción, ni debiste mirar tú también su calamidad en el día de su destrucción, ni debiste echar mano sobre sus bienes en el día de su destrucción.

Y no debiste colocarte en la brecha para matar a sus fugitivos, ni encerrar en prisión a los que quedaron en el día de la angustia.

Porque está próximo a llegar el día del Eterno contra todas las naciones (que hicieron mal a Israel); según hiciste tú será hecho contigo, lo que merecieres caerá sobre tu cabeza.

Pues así como bebiste el cáliz de la amargura sobre mi santo monte, así mismo beberán todas las naciones continuamente; beberán, apurarán el cáliz, y serán como si nunca hubiesen sido.

Pero en el monte de Sión estarán los que se escapen, y santos serán; y los de la casa de Jacob poseerán la herencia del pueblo que le pertenecía.

Y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Esaú un rastrojo; aquéllas incendiarán a éste y lo consumirán, y no habrá más superviviente de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho.

Y los israelitas que habiten en el sur, poseerán el monte de Esaú, y los de la planicie a los filisteos, y poseerán el campo de Efraín y el campo de Samaria; y Benjamín poseerá a Guilad.

Y los cautivos de la hueste de los hijos de Israel, los que estaban entre los cananeos hasta Sarefat, y los cautivos de Jerusalem que habitaban en Sefarad, poseerán las ciudades del sur.

Y subirán los salvadores de Israel del monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú; y el reino será del Eterno.

 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones; Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia.

Fiel eres Tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe; ninguna de Tus palabras dejará de cumplirse, porque Tú eres Dios y Rey fiel (y piadoso).
 

Bendito seas Tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. -Amen
 

Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días.
 

Bendito seas Tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos.
 

Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones.
 

No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá.
 

Bendito seas Tú, Eterno, Escudo de David.
 

 

RESUMEN DE LA PARASHA

Al volver a casa, Yaakov manda mensajeros (ángeles) a apaciguar a su hermano Esav. Los mensajeros le informan que su hermano está viniendo con un ejército de cuatrocientos hombres. Yaakov toma varias precauciones estratégicas: separa su campamento en dos, pide la ayuda de Dios, y manda regalos a Esav para aquietarlo.

Esa misma noche Yaakov lucha con el ángel de Esav. Yaakov sale vencedor pero es herido en el tendón de la pierna (esa es la razón por la que nos esta prohibido comer el nervio sciático de un animal) . El ángel le dice que en el futuro su nombre será Israel, nombre que significa que venció tanto al hombre (Labán) como al ángel. O sea que fue vencedor tanto en el realismo natural como en el sobrenatural.

Al encontrarse, los hermanos se reconcilian, pero Yaakov, que no se acaba de fiar de su hermano, rechaza la oferta que Esav le hace de vivir juntos.

Shejem, el príncipe cananeo, rapta y viola a Dina , la hija de Yaakov. A cambio de la mano de Dina, el príncipe y su padre ofrecen  a su familia para que contraigan matrimonio con la familia de Yaakov y así puedan disfrutar de la prosperidad cananea. Los hijos de Yaakov engañan a Shejem diciéndole que están de acuerdo con esta proposición, pero a condición de que todos los hombres de la ciudad se circunciden.

Cuando los cananeos estan debilitados por la operación, dos hermanos de Dina, Shimon y Levy, entran en la ciudad y ejecutan a todos los hombres. Esta acción está parcialmente justificada por la complicidad de la ciudad entera en el rapto de Dina.

Hashem ordena a Yaakov a ir a Bet El y a erigir allí un altar. En Bet El muere Devorah, y allí la entierran.

Otra vez Hashem habla con Yaakov y cambia su nombre al de Israel.

Durante el viaje, Rajel da a luz a Binyamín, el patriarca de la doceava de las tribus de Israel. Rajel muere durante el parto y es enterrada en el camino, en Beit Lejem. Yaakov construye un monumento sobre la tumba que perdura hasta nuestros días, tal como la Torah predice.

Ytzjak muere a la edad de ciento ochenta años, y sus hijos le entierran.

La Parsha acaba dando una lista de los descendientes de Esav.

 

Comentarios a la Toráh

DOS CAMPAMENTOS

 

"He sido disminuido por toda la benevolencia y por toda la verdad que Tú has hecho... y ahora me he transformado en dos campamentos" (32:11)

 

En nuestra vida hay dos campamentos. Un campamento de oscuridad, y un campamento de luz.

Muy pocas personas son capaces de captar algo en términos absolutos. Todo nuestro marco de referencia es relativo. Sólo comprendemos lo que es la luz porque a la noche oscurece. Si el sol siempre brillara, no solamente que no tendríamos una palabra "oscuridad", sino que tampoco tendríamos una palabra "luz". Nuestra percepción del mundo se basa en este principio. Por eso, en la medida en que recordemos la oscuridad, así nos regocijaremos en la luz.

En nuestra vida hay un campamento de oscuridad. Una hora en la que vivimos en medio de dificultades, pruebas y tribulaciones. Y también hay un campamento de luz. Momentos en que vivimos seguros, tanto física como emocionalmente. Cuando vivimos en el campamento de luz, nuestra felicidad, nuestra percepción de la luz será en la medida en que recordemos el campamento de oscuridad. Al recordar el campamento de oscuridad, surgirá en nuestro corazón un sentimiento de gratitud a Dios y Le agradeceremos por habernos traído a un momento de luz y de alegría.  Rabenu Bejaie

"Y Yaakov se quedo solo..." (32:25)

Hay personas que se encuentran tan apegadas a su dinero que este es mas importante que sus propios cuerpos.

Y hasta hay quienes dejaron sus cuerpos congelados en suspension criogenica, con la esperanza de que un buen dia podran seguir disfrutando de su dinero donde dejaron.

Lo mas sorprendente de todo es que nuestros Sabios afirman que los tzadikim (justos) valoran mas su dinero que sus cuerpos (Julin 91a).

Esto se aprende de una anecdota de la parasha de esta semana. Iaakov Avinu regreso a juntar unos objetos de valor infimo, aunque para eso se puso en una situacion de riesgo.

En realidad, uno pensaria que cuanto mas sumergida esta la persona en el materialismo de este mundo, mas cuida su dinero. Y cuanto mas espiritual, menos le importa el dinero.

Sin embargo, la razon por la cual los materialistas cuidan su dinero no es por el dinero en si, sino por lo que pueden hacer con el: mimar el cuerpo, obtener aceptacion y status...

De modo que, en realidad, lo que les importa es el cuerpo. El dinero no es mas que un medio para un fin.

Los tzadikim, por el contrario, valoran su dinero mas que su cuerpo unicamente debido a la espiritualidad que pueden crear con su riqueza.

Unicamente con el cuerpo, tal vez logremos construir una habitacion en un orfanato, y tal vez ni siquiera dure mucho...

Pero con el dinero, podemos contratar los mejores arquitectos, y construir un orfanato entero... y tambien colocar una placa para que la puedan admirar nuestros nietos.

Oido de boca de Rabi Mordejai Bejer en nombre de Rabi Berel Eijenstein

 "Pero el (Yaakov) se levanto esa noche y tomo con el ... sus once hijos" (32:23)

Rashi nos dice que unicamente once de los hijos de Yaakov aparecen mencionados, y que Yaakov coloco a Dina en un cofre para que Esav no le pusiera los ojos encima. ?Como sabia Rashi que Dina no estaba presente? Tal
vez ella si se contaba entre los once hijos mencionados aqui, y uno de los hijos varones de Iaakov era el que faltaba.

El Talmud explica que el motivo por el cual el Beit ha Mikdash (el Templo Sagrado) fue construido en la sección de la tierra de Israel perteneciente a Biniamin fue debido a que el no se postró ante su tio Esav, debido a que
aun no habia nacido.

Por lo tanto, de acuerdo con lo dicho, si hubiera sido uno de los otros hijos varones de Iaakov que no estuvo presente en el encuentro con Esav, y por lo tanto, no se postró ante el, ¿por qué el Beit ha Mikdash no se
construyó  en el territorio de ese hijo, en vez de en el de Biniamin?

Por consiguiente, debio haber sucedido que todas las tribus de Israel se encontraban presentes junto a Yaakov, y todos se postraron ante el, excepto Biniamin, quien todavia no habia nacido. Dina era la unica que pudo haber
faltado.

El Gaon de Vilna en Kol Eliahu"Y Yaakov envio `malajim' delante de el a Esav" (32:4)


En hebreo, la palabra "malaj" puede significar un mensajero humano o un mensajero sobrenatural, un angel. Rashi nos dice que estos mensajeros eran angeles. ¿Como sabia? Lamentablemente, los angeles no van por este mundo con tubos circulares fluorescentes flotandoles sobre la cabeza. Si no, serian mucho mas faciles de identificar. En este mundo, los angeles se visten con cuerpos humanos, y la mayor ia de nosotros no puede
reconocerlos.

La mayoria... Pero Yaakov no era "la mayoria". El tenia ojos que podian ver quienes eran en realidad.

La frase "delante de el" del versiculo pareceria ser redundante.
Obviamente, si Iaakov envio mensajeros a Esav, iban adelante de el. Pero lo que ocurre en realidad, es que frente a Esav, esos mensajeros daban la apariencia de ser meros mortales, pero "delante de el", de Iaakov, eran
evidentemente seres sobrenaturales.

Basado en Degel Majane Efraim

 

"(Esav): "Tengo muchisimo"

  (Yaakov): "Tengo todo" (33:9,11)


¿Que diferencia hay entre quien dice que tiene muchisimo con quien dice que tiene todo?

El que dice que tiene muchisimo nos esta diciendo que si bien tiene mucho, !podria tener muchisimo mas! Y el que dice que tiene todo nos esta diciendo que esta satisfecho con lo que tiene, aunque pueda tener poco.

"Muchisimo" y "todo" simbolizan el conflicto mundial/historico de Esav y Iaakov.

 La naturaleza de Edom/Roma y sus herederos culturales contemporaneos es el deseo de aumentar. Mas y mas. Proliferacion. Expansion. Mas dinero, mas pertenencias. Mas. Mas. Mas. ¿Cual es el mas grande? ¿El mas alto? ¿El mas gordo? Mas y mas.

¿Acaso podemos encontrar un simbolo mas apto del Mas de la cultura moderna que el Internet? ¿De que se jacta la cibercultura? Un billon de paginas.
Trillones de bytes.. Mas y mas y mas. A Mas nunca le basta. Tiene un apetito insaciable que se burla de la comida que recibe. Por el otro lado, "todo" simboliza la aspiracion de retornar todas las cosas, a la unidad, al centro. Al Centro de la Creacion. Al Creador de "todo". Ese es el objetivo de Iaakov, del pueblo judio: Unir los "muchisimos" que existen y colocarlos bajo el dominio del Uno. Unificar el grande y vasto "Mas" del mundo, para que se transforme en "Uno" Porque "ese dia El sera Uno y Su Nombre Uno".
Comentario a la Haftará

 

Obadiá 1:1-21

Todo el Libro de Obadiá, el más corto de todo el Tanaj, es la Haftará de esta semana.
Obadiá fue un convertido al judaísmo de la nación de Edom. Esav vivía entre dos tzadikim (justos), Itzjak y Rivká y no aprendió de ellos. Obadiá vivía entre dos de las personas más malvadas, Ahav y Jezabel, aún así fue un tzadik. Su profecía sigue a Esav-Edom a través de varios períodos en la historia hasta su eventual caída en tiempos del Mashiaj.

"El día que tú (Edom) te pusiste frente a él, mientras los extranjeros echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos" (Ovadia 1:11).

Si bien fue Babilonia, no Edom, la que destruyó el Primer Templo, no obstante, Edom comparte la culpa. En tanto que hermano de Yaakov, Esav/Edom debería haber salido al rescate de Israel.

Metzudat David

 

 

 Preguntas al Rabino

Nos escribe Bernardo Coiffman: 
Estimado Rabino: 
 

¿Qué significatividad tiene el cabello? ¿Por qué el judaísmo se ocupa tanto del tema? Las mujeres se cubren el pelo, los hombres tienen peiot y los niños se cortan el pelo por primera vez a los tres años...

Gracias.

Estimado Bernardo: 
 

Rabí Samson Rafael Hirsch, en su comentario de la Torá, analiza el tema del cabello y revela conceptos muy profundos e interesantes. 

Fíjate un segundo en tu cara: hay partes de tu rostro que se podrían considerar más físicas y partes que representan un plano más intelectual. La boca y los ojos serían ejemplos de las partes más físicas. La frente sería la parte que representa lo intelectual. Sabemos que ambas categorías son importantes, pero lo físico exige un monitoreo especial. Si te dejas arrastrar tras lo físico sin ningún mecanismo de autocontrol, puedes entrar en un ciclo de autodestrucción. De allí, el cabello. El cabello es una señal que nos dice: !Préstale atención a esta parte! Contrólala para que sea utilizada para el bien. !No dejes que actúe en forma irrefrenada!

Si te pones a pensarlo, vas a entender por qué el judaísmo se ocupa de temas tales como cubrir la cabeza de la mujer casada (sensualidad), los peiot del hombre (dividiendo la parte del cerebro que controla lo sensual de la parte que se ocupa de lo intelectual); y por qué se le corta el pelo a un chiquito por primera vez al comenzar su educación (cuando aprende a emplear su intelecto para controlar su comportamiento).

En síntesis, el pelo representa el control de la sensualidad.

Fuentes: 
-Rabí Samson Rafael Hirsch - 
Comentario de la Torá Levítico 19:27 y 21:5.


 

PROMESAS DE HASHEM

Obadía 1:15
Ki-karov yom Adonay al-kol-hagoyim ka'asher asita ye'aseh laj gemulja yashuv berosheja

Porque está próximo a llegar el día del Eterno contra todas las naciones (que hicieron mal a Israel); según hiciste tú será hecho contigo, lo que merecieres caerá sobre tu cabeza.

 

Su Tzedaka contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Toráh y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar. Su ayuda es muy necesaria. Escríbanos a: eliyahubayonah@gmail.com o hágalo directamente por medio de Paypal a: eliyahubayonah@hotmail.com


 

Escrito y Recopilado por: Rabino Yaakov Asher Sinclair de la Organización Ohr Somayach de Israel y Monsey

Editado por Eliyahu BaYona, Director Shalom Haverim, Monsey, New York 

 

 

 

 

  google  
   

 
 


 
t   JUMASH 
     
SIDUR   SHALOMHAVERIM
  tzahal

   
     
     
     

         

 

Correos: eliyahubayonah@gmail.com

Copy Rights © Shalom Haverim Org - Monsey 10952, New York

 

CONTACTENOS:   http://www.shalomhaverim.org/index.164.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.165.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.160.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.158.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.166.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.159.jpg google http://www.shalomhaverim.org/index.161.jpg http://www.shalomhaverim.org/index.162.jpg press tumb  red  journal  mail  Licencia de Creative Commons