HAGA CLICK EN EL BOTÓN ESCUCHAR

 

Aliyot Bereshit Vayishlaj

Lectura Mediante Robot -  BERESHIT  32: 4 al  36:43  y . Obadías 1:1 al 1:21

 

 

Por Eliyahu BaYonah Ben Yossef, Director Shalom Haverim Org. New York

Aliyot es el plural hebreo de Aliá o Aliyá que significa "subir". Cada vez que una persona - Olé- sube a la Bimá   debe recitar la Braja -Bendicion- antes de comenzar el Baal Koréh -בעל קורא - la Lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koréh lee la Porción -Parashá- correspondiente.

El Maftir es la última persona que se llama a la Bimá y es invitada a leer la porción de la Haftará -Profetas-

Esta es la Brajá de la Lectura de la Toráh:

 

Barejú et Adonai hamevoraj.

Baruj Adonay hamevoraj le'olam va'ed.

Baruj atáh Adonay Eloheynu melej ha'olam, asher bajar banu mikol-ha'amim, venatan lanu et-torato.


Baruj atáh Adonai, notén hatoráh.  Vayishlaj Ya'akov mal'ajim lefanav el-Esav ajiv artsáh Se'ir sdeh Edom.

Vayetsav otam lemor koh tomrun ladoni le-Esav koh amar avdeja Ya'akov im-Lavan garti va'ejar ad-atah.

Vayehi-li shor vajamor tson ve'eved veshifjah va'eshlejah lehagid ladoni limtso-jen be'eyneyja.

Vayashuvu hamal'ajim el-Ya'akov lemor banu el-ajija el-Esav vegam holej likratja ve'arba-me'ot ish imo.

Vayira Ya'akov me'od vayetser lo vayajats et-ha'am asher-ito ve'et-hatson ve'et-habakar vehagmalim lishneh majanot.

Vayomer im-yavo Esav el-hamajaneh ha'ajat vehikahu vehayah hamajaneh hanish'ar lifleytah.

Vayomer Ya'akov Elohey avi Avraham ve'Elohey avi Yitsjak Adonay ha'omer elay shuv le'artseja ulemoladeteja ve'eytivah imaj.

Katonti mikol hajasadim umikol-ha'emet asher asita et-avdeja ki vemakli avarti et-haYarden hazeh ve'atah hayiti lishney majanot.

Hatsileni-na miyad aji miyad Esav ki-yare anoji oto pen-yavo vehikani em al-banim.

Ve'atah amarta heytev eytiv imaj vesamti et-zar'aja kejol hayam asher lo-yisafer merov.

Vayalen sham balaylah hahu vayikaj min-haba veyado minja le-Esav ajiv.

Izim matayim uteyashim esrim rejelim matayim ve'eylim esrim.

Gemalim meynikot uvneyhem shloshim parot arba'im ufarim asarah atonot esrim vaeyarim asarah.

Vayiten beyad-avadav eder eder levado vayomer el-avadav ivru lefanay verevaj tasimu beyn eder uveyn eder.

Vayetsav et-harishon lemor ki yifgashja Esav aji ushe'elja lemor lemi-atah ve'anah telej ulemi eleh lefaneyja.

Ve'amarta le'avdeja le-Ya'akov minja hi shlujah ladoni le-Esav vehineh gam-hu ajareynu.

Vayetsav gam et-hasheni gam et-hashlishi gam et-kol-haholjim ajarey ha'adarim lemor kadavar hazeh tedabrun el-Esav bemotsa'ajem oto.

Va'amartem gam hineh avdeja Ya'akov ajareynu ki-amar ajaprah fanav baminjah haholejet lefanay ve'ajarey-jen er'eh fanav ulay yisa fanay.

Vata'avor haminjah al-panav vehu lan balaylah-hahu bamajaneh.

Vayakom balaylah hu vayikaj et-shtey nashav ve'et-shtey shifjotav ve'et-ajar asar yeladav vaya'avor et Ma'avar Yabok.
 
Vayikajem vaya'avirem et-hanajal vaya'aver et-asher-lo.
 
Vayivater Ya'akov levado vaye'avek ish imo ad alot hashajar.
 
Vayar ki lo yajol lo vayiga bejaf-yerejo vateka kaf-yerej Ya'akov behe'avko imo.

Vayomer shaljeni ki alah hashajar vayomer lo ashalejaja ki im-berajtani.

Vayomer elav mah-shmeja vayomer Ya'akov.

Vayomer lo Ya'akov ye'amer od shimja ki im-Yisra'el ki-sarita im-Elohim ve'im anashim vatujal.

Vayish'al Ya'akov vayomer hagida-na shmeja vayomer lamah zeh tish'al lishmi vayevarej oto sham.
 
Vayikra Ya'akov shem hamakom Peni'el ki-ra'iti Elohim panim el-panim vatinatsel nafshi.

Vayizraj-lo hashemesh ka'asher avar et-Penu'el vehu tsolea al-yerejo.

Al-ken lo-yojlu veney-Yisra'el et-gid hanasheh asher al-kaf hayarej ad hayom hazeh ki naga bejaf-yerej Ya'akov begid hanasheh.

Vayisa Ya'akov eynav vayar vehineh Esav ba ve'imo arba-me'ot ish vayajats et-hayeladim al-Leah ve'al-Rajel ve'al shtey hashfajot.

Vayasem et-hashfajot ve'et-yaldeyhen rishonah ve'et Leah viladeyha ajaronim ve'et-Rajel ve'et-Yosef ajaronim.

Vehu avar lifneyhem vayishtaju artsah sheva pe'amim ad-gishto ad-ajiv.

Vayarats Esav likrato vayejabekehu vayipol al-tsavarav vayishakehu vayivku.

Vayisa et-eynav vayar et-hanashim ve'et-hayeladim vayomer mi-eleh laj vayomar hayeladim asher-janan Elohim et-avdeja.

Vatigashan hashfajot henah veyaldeyhen vatishtajaveyna.

Vatigash gam-Leah viladeyha vayishtajavu ve'ajar nigash Yosef veRajel vayishtajavu.

Vayomer mi leja kol hamajaneh hazeh asher pagashti vayomer limtso-jen be'eyney adoni.

Vayomer Esav yesh-li rav aji yehi leja asher-laj.

Vayomer Ya'akov al-na im-na matsati jen be'eyneyja velakajta minjati miyadi ki al-ken ra'iti faneyja kir'ot peney Elohim vatirtseni.
 
Kaj-na et-birjati asher huvat laj ki-janani Elohim veji yesh-li-jol vayiftsar-bo vayikaj.

Vayomer nis'ah venelejah ve'eljah lenegdeja.
 
Vayomer elav adoni yodea ki-hayeladim rakim vehatson vehabakar alot alay udefakum yom ejad vametu kol-hatson.

Ya'avor-na adoni lifney avdo va'ani etnahalah le'iti leregel hamlajah asher-lefanay uleregel hayeladim ad asher-avo el-adoni Se'irah.

Vayomer Esav atsigah-na imja min-ha'am asher iti vayomer lamah zeh emtsa-jen be'eyney adoni.

Vayashav bayom hahu Esav ledarko Se'irah.

VeYa'akov nasa Sukotah vayiven lo bayit ulemiknehu asah sukot al-ken kara shem-hamakom Sukot.

Vayavo Ya'akov shalem ir Shjem asher be'erets Kena'an bevo'o miPadan Aram vayijan et-peney ha'ir.

Vayiken et-jelkat hasadeh asher natah-sham aholo miyad beney-Jamor avi Shjem beme'ah ksitah.

Vayatsev-sham mizbe'aj vayikra-lo El Elohey Yisra'el.

Vatetse Dinah bat-Leah asher yaldah le-Ya'akov lir'ot bivnot ha'arets.

Vayar otah Shjem ben-Jamor haJivi nesi ha'arets vayikaj otah vayishkav otah vaye'aneha.
 
Vatidbak nafsho beDinah bat-Ya'akov vaye'ehav et-hana'arah vayedaber al-lev hana'arah.
 
Vayomer Shjem el-Jamor aviv lemor kaj-li et-hayaldah hazot le'ishah.

VaYa'akov shama ki time et-Dinah vito uvanav hayu et-miknehu basadeh vehejerish Ya'akov ad-bo'am.

Vayetse Jamor avi Shjem el-Ya'akov ledaber ito.

Uveney Ya'akov ba'u min-hasadeh keshom'am vayit'atsvu ha'anashim vayijar lahem me'od ki nevalah asah beYisra'el lishkav et-bat-Ya'akov vejen lo ye'aseh.

Vayedaber Jamor itam lemor Shjem beni jaskah nafsho bevitjem tenu na otah lo le'ishah.
 
Vejitjatenu otanu benoteyjem titnu-lanu ve'et-benoteynu tikju lajem.

Ve'itanu teshevu veha'arets tihyeh lifneyjem shvu usjaruha vehe'ajazu bah.

Vayomer Shjem el-aviha ve'el-ajeyha emtsa-jen be'eyneyjem va'asher tomru elay eten.

Harbu alay me'od mohar umatan ve'etnah ka'asher tomru elay utenu-li et-hana'arah le'ishah.

Vaya'anu vney Ya'akov et-Shjem ve'et-Jamor aviv bemirmah veyedaberu asher time et-Dinah ajotam.

Vayomru aleyhem lo nujal la'asot hadavar hazeh latet et-ajotenu le'ish asher-lo orlah ki-jerpah hi lanu.

Aj-bezot ne'ot lajem im tihyu jamonu lehimol lajem kol-zajar.

Venatanu et-benoteynu lajem ve'et benoteyjem nikaj-lanu veyashavnu itjem vehayinu le'am ejad.
 
Ve'im-lo tishme'u eleynu lehimol velakajnu et-bitenu vehalajnu.

Vayitvu divreyhem be'eyney Jamor uve'eyney Shjem ben-Jamor.
 
Velo-ejar hana'ar la'asot hadavar ki jafets bevat-Ya'akov vehu nijbad mikol beyt aviv.

Vayavo Jamor uShjem beno el-sha'ar iram vayedaberu el-anshey iram lemor.

Ha'anashim ha'eleh shlemim hem itanu veyeshvu va'arets veyisjaru otah veha'arets hineh rajavat-yadayim lifneyhem et-benotam nikaj-lanu lenashim ve'et benoteynu niten-lahem.

Aj-bezot ye'otu lanu ha'anashim lashevet itanu lihyot le'am ejad behimol-lanu kol-zajar ka'asher hem nimolim.

Miknehem vekinyanam vejol-behemtam halo lanu hem aj ne'otah lahem veyeshvu itanu.

Vayishme'u el-Jamor ve'el-Shjem beno kol-yotsey sha'ar iro vayimolu kol-zajar kol-yots'ey sha'ar iro.

Vayehi vayom hashlishi biheyotam ko'avim vayikju shney-veney Ya'akov Shim'on veLevi ajey Dinah ish jarbo vayavo'u al-ha'ir betaj vayahargu kol-zajar.

Ve'et Jamor ve'et Shjem beno hargu lefi-jarev vayikju et-Dinah mibeyt Shjem vayetse'u.

Beney Ya'akov ba'u al-hajalalim vayavozu ha'ir asher time'u ajotam.

Et-tsonam ve'et bekaram ve'et jamoreyhem ve'et asher ba'ir ve'et asher basadeh lakaju.

Ve'et-kol-jeylam ve'et-kol-tapam ve'et-nesheyhem shavu vayavozu ve'et kol-asher babayit.

Vayomer Ya'akov el-Shim'on ve'el-Levi ajartem oti lehavisheni beyoshev ha'arets baKna'ani uvaPrizi va'ani metey mispar vene'esfu alay vehikuni venishmadeti ani uveyti.

Vayomeru hajezonah ya'aseh et-ajotenu.
 
Vayomer Elohim el-Ya'akov kum aleh Veyt-El veshev-sham va'aseh-sham mizbe'aj la-El hanir'eh eleyja bevorjaja mipeney Esav ajija.

Vayomer Ya'akov el-beyto ve'el kol-asher imo hasiru et-elohey hanejar asher betojejem vehitaharu vehajalifu simloteyjem.

Venakumah vena'aleh Beyt-El ve'e'eseh-sham mizbe'aj la-El ha'oneh oti beyom tsarati vayehi imadi baderej asher halajti.

Vayitnu el-Ya'akov et kol-elohey hanejar asher beyadam ve'et-hanezamim asher be'ozneyhem vayitmon otam Ya'akov tajat ha'elah asher im-Shjem.

Vayisa'u vayehi jitat Elohim al-he'arim asher svivoteyhem velo radfu ajarey beney Ya'akov.

Vayavo Ya'akov Luzah asher be'erets Kna'an hi Beyt-El hu vejol-ha'am asher-imo.

Vayiven sham mizbe'aj vayikra lamakom El Beyt-El ki sham niglu elav ha'Elohim bevorejo mipeney ajiv.

Vatamot Dvorah meyneket Rivkah vatikaver mitajat leVeyt-El tajat ha'alon vayikra shmo Alon Bajut.

Vayera Elohim el-Ya'akov od bevo'o miPadan Aram vayevarej oto.

Vayomer-lo Elohim shimja Ya'akov lo-yikare shimja od Ya'akov ki im-Yisra'el yihyeh shmeja vayikra et-shmo Yisra'el.
 
Vayomer lo Elohim ani El-Shaday preh urveh goy ukehal goyim yihyeh mimeka umelajim mejalatseyja yetse'u.

Ve'et-ha'arets asher natati le-Avraham ule-Yitsjak leja etnenah ulezar'aja ajareyja eten et-ha'arets.

Vaya'al me'alav Elohim bamakom asher-diber ito.

Vayatsev Ya'akov matsevah bamakom asher-diber ito matsevet aven vayasej aleyha nesej vayitsok aleyha shamen.

Vayikra Ya'akov et-shem hamakom asher diber ito sham Elohim Beyt-El.
 
Vayis'u mi-Beyt El vayehi-od kivrat-ha'arets lavo Efratah vateled Rajel vatekash belidetah.

Vayehi behakshotah belidetah vatomer lah hameyaledet al-tire'i ki-gam-zeh laj ben.

Vayehi betset nafshah ki metah vatikra shmo Ben-Oni ve'aviv kara-lo Vinyamin.

Vatamot Rajel vatikaver bederej Efratah hi Beyt Lajem.

Vayatsev Ya'akov matsevah al-kvuratah hi matsevet kevurat Rajel ad-hayom.

Vayisa Yisra'el vayet aholoh mehal'ah le-Migdal-Eder.

Vayehi bishkon Yisra'el ba'arets hahi vayelej Re'uven vayishkav et-Bilhah pilegesh aviv vayishma Yisra'el.

Vayihyu veney-Ya'akov shneym-asar. Bney Leah bejor Ya'akov Re'uven veShim'on veLevi viYehudah veYisajar uZvulun.

Beney Rajel Yosef uVinyamin.

Uvney Vilhah shifjat Rajel Dan veNaftali.

Uveney Zilpah shifjat Leah Gad ve'Asher eleh beney Ya'akov asher yulad-lo beFadan Aram.

Vayavo Ya'akov el-Yitsjak aviv Mamre Kiryat ha'Arba hi Jevron asher-gar-sham Avraham veYitsjak.

Vayihyu yemey Yitsjak me'at shanah ushmonim shanah.

Vayigva Yitsjak vayamot vaye'asef el-amav zaken usva yamim vayikberu oto Esav veYa'akov banav.

Ve'eleh toldot Esav hu Edom.
 
Esav lakaj et-nashav mibenot Kena'an et-Adah bat-Eylon haJiti ve'et-Aholivamah bat-Anah bat-Tsiv'on haJivi.

Ve'et Bosmat bat-Yishma'el ajot Nevayot.

Vateled Adah le-Esav et-Elifaz uVosmat yaldah et-Re'u'el.
 
Ve'Aholivamah yaldah et-Ye'ush ve'et-Yalam ve'et-Koraj eleh bney Esav asher yuldu-lo be'erets Kna'an.

Vayikaj Esav et-nashav ve'et-banav ve'et-benotav ve'et-kol-nafshot beyto ve'et-miknehu ve'et-kol-behemto ve'et kol-kinyano asher rajash be'erets Kena'an vayelej el-erets mipney Ya'akov ajiv.

Ki-hayah rejusham rav mishevet yajdav velo yajlah erets megureyhem laset otam mipeney mikneyhem.

Vayeshev Esav beHar Se'ir Esav hu Edom.

Ve'eleh toldot Esav avi Edom beHar Se'ir.

Eleh shmot beney-Esav Elifaz ben-Adah eshet Esav Re'u'el ben-Bosmat eshet Esav.
 
Vayihyu bney Elifaz Teyman Omar Tsfo veGatam uKnaz.

VeTimna hayetah filegesh le-Elifaz ben-Esav vateled le-Elifaz et-Amalek eleh bney Adah eshet Esav.
 
Ve'eleh bney Re'u'el Najat vaZeraj Shamah uMizah eleh hayu bney Vosmat eshet Esav.

Ve'eleh hayu beney Aholivamah vat-Anah bat-Tsiv'on eshet Esav vateled le-Esav et-Ye'ush ve'et-Yalam ve'et-Koraj.`

Eleh alufey vney-Esav beney Elifaz bejor Esav aluf Teyman aluf Omar aluf Tsfo aluf Knaz.

Aluf-Koraj aluf Gatam aluf Amalek eleh alufey Elifaz be'erets Edom eleh beney Adah.

Ve'eleh beney Re'u'el ben-Esav aluf Najat aluf Zeraj aluf Shamah aluf Mizah eleh alufey Re'u'el be'erets Edom eleh beney Vosmat eshet Esav.

Ve'eleh beney Aholivamah eshet Esav aluf Ye'ush aluf Yalam aluf Koraj eleh alufey Aholivamah bat-Anah eshet Esav.

Eleh vney-Esav ve'eleh alufeyhem hu Edom.

Eleh vney-Se'ir haJori yoshvey ha'arets Lotan veShoval veTsiv'on va'Anah.

VeDishon ve'etser veDishan eleh alufey haJori bney Se'ir be'erets Edom.

Vayihyu veney Lotan Jori veHeymam va'ajot Lotan Timna.

Ve'eleh bney Shoval Alvan uManajat ve'Eyval Shfo ve'Onam.

Ve'eleh vney-Tsiv'on ve'Ayah va'Anah hu Anah asher matsa et-hayemim bamidbar bir'oto et-haJamorim le-Tsiv'on aviv.

Ve'eleh vney-Anah Dishon ve'Aholivamah bat-Anah.

Ve'eleh bney Dishan Jemdan ve'Eshban veYitran uJran.
 
Eleh bney-Etser Bilhan veZa'avan va'Akan.

Eleh vney-Dishan Uts va'Aran.

Eleh alufey haJori aluf Lotan aluf Shoval aluf Tsiv'on aluf Anah.

Aluf Dishon aluf Etser aluf Dishan eleh alufey haJori le'alufeyhem be'erets Se'ir.

Ve'eleh hamelajim asher malju be'erets Edom lifney meloj-melej livney Yisra'el.

Vayimloj be'Edom Bela ben-Be'or veshem iro Dinhavah.

Vayamot Bala vayimloj tajtav Yovav ben-Zeraj mi-Batsrah.

Vayamot Yovav vayimloj tajtav Jusham me'erets haTeymani.

Vayamot Jusham vayimloj tajtav Hadad ben-Bedad hamakeh et-Midyan bisdeh Mo'av veshem iro Avit.

Vayamot Hadad vayimloj tajtav Samlah mi-Masrekah.

Vayamot Samlah vayimloj tajtav Sha'ul meRjovot haNahar.
 
Vayamot Sha'ul vayimloj tajtav Ba'al Janan ben-Ajbor.

Vayamot Ba'al Janan ben-Ajbor vayimloj tajtav Hadar veshem iro Pa'u veshem ishto Meheytav'el bat- Matred bat Mey Zahav.

Ve'eleh shemot alufey Esav lemishpejotam limekomotam bishmotam aluf Timna aluf Alvah aluf Yetet.

Aluf Aholivamah aluf Elah aluf Pinon.

Aluf Knaz aluf Teyman aluf Mivtsar.
Aluf Magdi'el aluf Iram eleh alufey Edom lemoshvotam be'erets ajuzatam hu Esav avi Edom.

 Baruj atáh Adonai, Eloheinu melej ha'olam, asher natan lanu torat emet, vejayey olam nata betojenu.


Baruj atáh Adonai, notén hatorah. AMEN

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ  Obadías 1:1 - 1:21


Baruj atáh Adonay Eloheynu mélej ha'olam asher bajar binevi'im tovim veratsaj vedivreyjem hane'emarim be'emet.
Baruj atáh Adonay jabóker batoráh uveMoshé avdó uveYisra'el amó uvinvi'ey ja'emet vatsédek.
 

 


Vehamelej David zaken ba bayamim vayejasuhu babegadim velo yijam lo.

Vayomeru lo avadav yevakshu l'adoni hamelej na'arah vetulah ve'amdah lifney hamelej utehi-lo sojenet veshajvah vejeykeja vejam l'adoni hamelej.

Vayevakshu na'arah yafah bejol gevul Yisra'el vayimtse'u et-Avishag haShunamit vayavi'u otah lamelej.

Vehana'arah yafah ad-me'od vatehi lamelej sojenet vatesharetehu vehamelej lo yeda'ah.

Va'Adonyah ven-Jagit mitnase lemor ani emloj vaya'as lo rejev ufarashim vajamishim ish ratsim lefanav.
 
Velo-atsavo aviv miyamav lemor madua kajah asita vegam-hu tov-to'ar me'od ve'oto yaldah ajarey Avshalom.

Vayihyu devarav im Yo'av ben-Tsruyah ve'im Evyatar hakohen vayazru ajarey Adonyah.

VeTsadok hakohen uVenayahu ven-Yehoyada veNatan hanavi veShim'i veRe'i vehagiborim asher le-David lo hayu im Adonyahu.

Vayizbaj Adonyahu tson uvakar umeri im even haZojelet asher-etsel Eyn Rogel vayikra et-kol-ejav beney hamelej ulejol-anshey Yehudah avdey hamelej.

Ve'et Natan hanavi uVenayahu ve'et-hagiborim ve'et-Shlomoh ajiv lo kara.

Vayomer Natan el-Bat-Sheva em-Shlomoh lemor halo shamat ki malaj Adonyahu ven-Jagit va'adoneynu David lo yada.

Ve'atah leji iyatsej na etsah umalti et-nafshej ve'et-nefesh benej Shlomoh.

Leji uvo'i el-hamelej David ve'amart elav halo-atah adoni hamelej nishbata la'amatja lemor ki-Shlomoh venej yimloj ajaray vehu yeshev al-kis'i umadua malaj Adonyahu.

Hineh odaj medaberet sham im-hamelej va'ani avo ajarayj umileti et-devarayj.

Vatavo Vat-Sheva el-hamelej hajadrah vehamelej zaken me'od va'Avishag haShunamit mesharat et-hamelej.

Vatikod Bat-Sheva vatishtaju lamelej vayomer hamelej mah-laj.

Vatomer lo adoni atah nishbata b'Adonay Eloheyja la'amateja ki-Shlomoh venej yimeloj ajaray vehu yeshev al-kis'i.

Ve'atah hineh Adonyah malaj ve'atah adoni hamelej lo yadata.

Vayizbaj shor umeri-vetson larov vayikra lejol-beney hamelej ule-Evyatar hakohen ule-Yo'av sar hatsava veli-Shlomoh avdeja lo kara.

Ve'atah adoni hamelej eyney jol-Isra'el aleyja lehagid lahem mi yeshev al-kise adoni-hamelej ajarav.

Vehayah kishjav adoni-hamelej im-avotav vehayiti ani uveni Shlomoh jata'im.

Vehineh odenah medaberet im-hamelej veNatan hanavi ba.

Vayagidu lamelej lemor hineh Natan hanavi vayavo lifney hamelej vayishtaju lamelej al-apav artsah.

Vayomer Natan adoni hamelej atah amarta Adonyahu yimeloj ajaray vehu yeshev al-kis'i.

Ki yarad hayom vayizbaj shor umeri-vetson larov vayikra lejol-beney hamelej ulesarey hatsava ule-Evyatar hakohen vehinam ojlim veshotim lefanav vayomeru yeji hamelej Adonyahu.

Veli ani-avdeja ule-Tsadok hakohen veli-Vnayahu ven-Yehoyada veli-Shlomoh avdeja lo kara.

Im me'et adoni hamelej niheyah hadavar hazeh velo hodata et-avdeja mi yeshev al-kise adoni-hamelej ajarav.

Vaya'an hamelej David vayomer kir'u-li le-Vat-Shava vatavo lifney hamelej vata'amod lifney hamelej.

Vayishava hamelej vayomar jay-Adonay asher-padah et-nafshi mikol-tsara.

Ki ka'asher nishbati laj b'Adonay Elohey Yisra'el lemor ki-Shlomoh venej yimloj ajaray vehu yeshev al-kis'i tajtay ki ken e'eseh hayom hazeh.

Vatikod Bat-Sheva apayim erets vatishtaju lamelej vatomer yeji adoni hamelej David le'olam.


Baruj atáh Adonay, Eloheynu melej ha'olam, tsur kol-ha'olamim, tsadik bekol-jadorot, ha'El jane'eman, ha'omer ve'osej, jamedaber umekayem, shekol-devarav emet vatsedek.
Ne'eman, atah ju Adonay Eloheynu, vene'emanim devareyja, vedavar ejad midvareyja ajor lo-yashuv reykam, ki El melej ne'eman verajaman atah.
Baruj atáh Adonay, ha'El jane'eman bekol-devarav.   -Amen
Rajem al-Tsiyon, ki ji beyt jayeynu, vel'aluvat nefesh toshia bimjeraj veyameynu.
Baruj atáh Adonay, mesame'aj Tsiyon bevaneyj.
Samejenu, Adonay Eloheynu, be'Eliyahu janavi avdeja, uvmaljut beyt David meshijeja. Bimjeraj yavo veyagel libenu,
al kis'o lo yeshev zar, velo yinjalu od ajerim et kevodo, ki veshem kodsheja nishbata lo, shelo yicbej nero le'olam va'ed.
Baruj atáh Adonay, magén David.

 

EN ESPAÑOL

Génesis-    Capítulo 32:4 al 36:43

 

¡Bendecid al Eterno, el Bendito!

Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre.

Bendito seas Tu, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste Tu Toráh, Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh.
 

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. AMEN  
 

 


Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a tierra de Seír, al campo de Edom,
y les ordenó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: "Así dijo tu siervo Jacob: Con Laván he morado, y me tardé hasta ahora;
y obtuve bueyes, y asnos, y rebaños, y siervos y siervas; y he enviado a avisar a mi señor para hallar gracia a tus ojos.
Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Llegamos a tu hermano Esaú y también él viene a tu encuentro, y cuatrocientos hombres con él.
Y temió Jacob mucho y se angustio; y dividió la gente que estaba con él, y el ganado menor, y el ganado mayor, y los camellos, en dos campamentos;
pues dijo: Si viene Esaú al primer campamento, y lo hiere, el campamento que quede será librado.
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Eterno; Tú que me dijiste "vuelve a tu tierra y a tu parentela, y Yo te haré bien";
soy muy pequeño para todas las mercedes y toda la fidelidad que usaste con tu siervo; porque con mi báculo pasé este Jordán, y ahora he venido a ser dos campamentos.
¡Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del poder de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera, a la madre sobre  (con) los hijos!
Y Tú dijiste: ciertamente Yo te haré bien, y haré que tu simiente sea como la arena del mar, que no puede ser contada a causa de la muchedumbre.

Y pasó allí aquella noche; y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, su hermano:
doscientas cabras y veinte machos cabríos; doscientas ovejas y veinte carneros;
treinta camellas paridas con sus crías; cuarenta vacas y diez toros; veinte asnas y diez borriquillos.
Y los entregó en manos de sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí, y dejad un espacio entre manada y manada.
Y mandó al primero, diciendo: Cuando te encuentre Esaú, mi hermano, y te pregunte, diciendo: "¿de quién eres y adónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti? "
Entonces dirás: de tu siervo Jacob, un presente es enviado a mi señor Esaú, y he aquí que él viene tras de nosotros".
Y también al segundo, y también al tercero, y también a todos los que iban tras las manadas, (ordenó) diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando lo halléis.
Y diréis: "He aquí que también tu siervo Jacob viene tras de nosotros". Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro; quizá me acoja favorablemente.
Y pasó el presente  delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento.
Y se levantó aquella noche y tomo a sus dos mujeres, y a sus dos siervas, y a sus once hijos, y pasó vado de Yaboc.
Y los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía.
Y se quedó Jacob solo, y luchó un hombre (ángel) con él hasta que rompió el alba.
Y cuando vio (el ángel) que no podía con él, tocó la coyuntura de su muslo, y se descoyuntó la coyuntura de Jacob mientras luchaba con él.
Y dijo (el ángel) : Déjame ir, que está rayando el alba. Y contesto: No te dejaré ir hasta que me hayas bendecido.
Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
Le dijo pues: No será llamado tu nombre Jacob, sino Israel (Yisrael) ; porque has luchado con el ángel de Dios, y con hombres, y has prevalecido.
Y preguntó Jacob, diciendo: Dime, te ruego, cuál es tu nombre. Mas él respondía: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí.

Y Jacob puso por nombre al lugar Peniel (rostro de Dios); "porque he visto (el ángel de) Dios cara a cara, y fue salvada mi vida' .
Y nació el sol para él cuando pasaba por Penuel (Peniel)," y cojeaba del muslo.
Por tanto, no comen los hijos de Israel del tendón encogido, que está en la coyuntura del muslo, hasta el día de hoy; por cuanto (el ángel) tocó la coyuntura del muslo de Jacob, en el tendón escogido (ciático).
Y Jacob alzó sus ojos y vio, y he aquí que Esaú venía, y con él cuatrocientos hombres; y repartió los niños entre Leá y Raquel y entre las dos siervas.
Y puso a las siervas y a sus niños primero, y a Leí y a sus niños detrás, y a Raquel con José los postreros.
Pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que hubo llegado a su hermano.
Y corrió Esaú a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó; y lloraron.
Y alzó Esaú sus ojos y vio las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quienes son éstos para ti? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado con su gracia a tu siervo.

Y se aproximaron las siervas, ellas y sus niños, y se postraron.
Y se aproximó también Leá con sus hijos y se postraron; y después se acercaron José y Raquel, y se postraron.
Y dijo (Esaú): ¿Qué es para ti toda esta muchedumbre que he encontrado? Y respondió Jacob: Es para hallar gracia a los ojos de mi señor.
Y dijo Esaú: Tengo mucho, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo.
Y dijo Jacob: No, te ruego, si por favor he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y te congraciaste conmigo.
Toma, te ruego, mi regalo que te es traído; porque Dios me ha hecho merced, y yo tengo de todo. Y porfió con el, y lo tomó.
Y dijo Esaú: Emprendamos la marcha y vayamos; y yo iré delante de ti.
Y el le respondió: Mi señor sabe que los niños son tiernos,  y que tengo que mirar por las ovejas y vacas preñadas; y si las apresuran un solo día, morirá todo el ganado.
Pase, .luego, mi señor delante de su siervo, y yo guiaré lentamente, de acuerdo con la tarea que tengo ante mí y conforme al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor (Esaú), en Seír.
Y dijo Esaú: Permite que deje contigo parte de la gente que esta conmigo. Más él dijo: ¿Para qué esto? Hallaré gracia a los ojos de mi señor (para que no lo haga).
Y tornó Esaú aquel día por su camino hacia Seír.
Mas Jacob partió hacia Sucot, donde edificó para sí una casa, y para su ganado hizo cabañas. Por tanto, llamó el nombre del lugar Sucot.
Y llegó Jacob íntegro (sano) a la ciudad de Shejem, que está en la tierra de Canaán, a su regreso de Paddán-Aram; y acampó enfrente de la ciudad.
Y compró la parte del campo donde había fijado su tienda, de mano de los hijos de Jamor, padre de Shejem, por cien kesitá  
y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohé Yisrael. (El Dios, Dios de IsraeI).

Y salió Diná,  hija de Leá que había parido para Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra.
Y la vio Shejem, hijo de Jamor el hiveo, príncipe de aquella tierra; y la tomó y se acostó con ella (de modo natural), y la afligió de manera no natural.
Y se apegó su alma a Diná, hija de Jacob, y amó a la muchacha y habló al corazón de la muchacha.
Y habló Shejem a su padre Jamor, diciendo: Toma para mí a esta niña por mujer.
Y Jacob oyó que él había mancillado a su hija Diná; y sus hijos estaban con el ganado de él en el campo; y se calló Jacob hasta que ellos vinieron.
Y salió Jamor, padre de Shejem, adonde estaba Jacob para hablar con él.
Y los hijos de Jacob vinieron del campo luego que lo supieron; y se entristecieron los hombres y se encolerizaron mucho, porque se había cometido vileza contra Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer.
Y habló Jamor con ellos, diciendo: El alma de Shejem, mi hijo, se ha afeccionado a vuestra hija; denle ella, os ruego, para él por mujer
y emparentad con nosotros: vuestras hijas daréis para nosotros, y vosotros tomaréis nuestras hijas.
Y habitaréis con nosotros, y la tierra estará ante vosotros; habitad pues y traficad en ella y tomad posesión de ella.
Y dijo Shejem al padre y a los hermanos de ella: ¡Halle yo gracia a vuestros ojos y lo que me dijereis, lo haré.
Gargad mucho sobre mí, dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, con tal de que me deis la joven por mujer!
Y respondieron los hijos de Jacob a Shejem y a Jamor, su padre, y le hablaron con engaño, porque había mancillado a Diná, su hermana.
Y le dijeron: No podemos hacer esto, el dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque sería un insulto para nosotros.
Tan sólo con esta condición consentiremos a vosotros: si fuereis como nosotros, circuncidándose  todo varón entre vosotros,
entonces os daremos a vosotros nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo.
Mas si no nos escucháis haciéndoos circuncidar, tomaremos a nuestra hija y nos iremos.
Y agradaron sus palabras a los ojos de Jamor y a los ojos de Shejem, hijo de Jamor;
y no tardó el muchacho en hacer esta cosa, porque quería a la hija de Jacob; y él era el más distinguido de toda la casa de su padre.
Y fueron Jamor y Shejem su hijo, a la puerta de la ciudad, y hablaron con los hombres de su ciudad, diciendo:
Estos hombres son pacíficos para con nosotros; que habiten por tanto en la tierra, y trafiquen en ella; he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos; nosotros tomaremos a sus hijas por mujeres, y les daremos a ellos nuestras hijas.
Pero solamente con esta condición consentirán los hombres en habitar con nosotros, para ser un pueblo : que sea circuncidado todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados.
Sus ganados y sus posesiones y todos sus animales ciertamente serán de nosotros, sólo con que convengamos con ellos, y habitarán con nosotros.
Y obedecieron a Jamor y a Shejem, su hijo, todos los que salían por la puerta de su ciudad; de modo que se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de su ciudad.
Y aconteció que al tercer día, cuando estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Diná,  tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba tranquila, y mataron a todo varón.
Y a Jamor y a Shejem, su hijo, mataron a filo de espada;  y tomaron a Diná de casa de Shejem, y salieron.
Los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana.
Su ganado menor y su ganado mayor, y sus asnos; tanto lo que había en la ciudad como lo que había en el campo, tomaron.
Y todos sus haberes, y todos sus niños y sus mujeres llevaron cautivos, y saquearon; todo cuanto había en las casas.
Y dijo Jacob a Simón y a Leví: Me habéis turbado haciéndome abominable para con los moradores del país, para con los cananeos y los perizeos; y teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido, yo y mi casa (familia).
Y ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?
Y Dios" dijo a Jacob: Levántate, sube a Bet-Él  y habita allí; y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú, tu hermano.
Y dijo Jacob a su familia y a todos los que estaban con él: Apartad los dioses extraños  que están en medio de vosotros y purificaos, y mudad vuestros vestidos:
y nos levantaremos y subiremos a Bet-Él, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que estuvo conmigo en el camino por donde anduve.
Y ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder, y los aretes que estaban en sus orejas; y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shejem.
Y partieron: y sobrevino un terror de Dios sobre las ciudades que estaban a su alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob.
Y vino Jacob a Luz, que está ¿en la tierra de Canaán, la cual es Bet-Él, él y toda la gente que estaba con él.
Y edificó allí un altar, y llamó al lugar EI-Bet-Él (Dios de Bet-Él), porque (los ángeles de) Dios se le habían manifestado allí, cuando iba huyendo de su hermano.
Y murió Devorah, nodriza de Rebeca, y fue enterrada al pie (de la planicie) de Bet-Él, debajo de la encina; y llamó su nombre Planicie del Llanto.
Y Dios apareció otra vez a Jacob después que volvió de Paddán-Aram, y le bendijo.
Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, pero ya no será llamado tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre.  Y llamó su nombre Israel.
Y le dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso;  sé fecundo y multiplícate; una nación y una congregación de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.

Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la daré; también a tu descendencia después de ti daré la tierra.
Y se retiró Dios de sobre él, en el lugar donde había hablado con él.
Y erigió Jacob un monumento conmemorativo en el lugar donde Él había hablado con él; monumento de piedra, y derramó sobre él una libación, y vertió sobre él aceite.
Y llamó Jacob el nombre del lugar donde Dios había hablado con él, Bet-leal.
Y partieron de Bet-Él, y cuando les faltaba todavía algún trecho para llegar a Efrat, parió Raquel; y tuvo dificultades para parir.
Y aconteció en lo más duro del parto, que le dijo la partera: No temas, porque también éste es un hijo para ti.
Y sucedió que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Ben-Oní (hijo de mi dolor); mas su padre lo llamó Benjamín (Binyamín).
Y murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrat, que es Belén (Bet-Léjem).
Y erigio Jacob un monumento sobre su sepultura; éste es el monumento de la sepultura de Raquel, hasta el día de hoy.
E Israel partió, y plantó su tienda más allá de la torre de Eder (rebaño).
Y aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, y lo supo Israel. Y fueron los hijos de Israel doce:
Los hijos de Leá: Rubén, el primogénito de Jacob, y Simón, y Leví, y Judá, e Isajar, y Zebulón.
Los hijos de Raquel: José y Benjamín.
Y los hijos de Bilhá, sierva de Raquel: Dan y Naftalí;
Y los hijos de Zilpá, sierva de Leá: Gad y Asher. Estos son los hijos de Jacob, que le nacieron en Paddán-Aram.
Y vino Jacob a (casa de) Isaac, su padre, a Mamré, ciudad de Arbá (que es Hebrón), donde habían habitado temporalmente Abraham e Isaac.
Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años.
Y expiró Isaac y murió, y fue reunido con su pueblo, viejo y harto de días; y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob.
Y estas son las generaciones de Esaú (el cual es Edom):
Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán; a Adá, hija de Elón el hiteo, y a Aholivamá, hija de Aná, hija de Sivón el hiveo,
y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nevayot.
Y parió Adá para Esaú a EIifaz; y Basemat parió a Reuel;
y Aholivamá parió a Yeush y a Yalam, y a Kóraj. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán.
Y tomó Esaú a sus mujeres, y a sus hijos, y a sus hijas, y a todas las almas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, con todos sus haberes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a Eretz, a causa de Jacob su hermano,
porque la hacienda de ellos era demasiado grande para habitar juntos, y no podía sostenerlos la tierra de sus peregrinaciones, a causa de sus ganados.
Y habitó Esaú en la montaña de Seír. Esaú es Edom.
Y estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la montaña de Seír.
Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú.
Y fueron los hijos de Elifaz : Temán, Omar, Tzefó y Gatam y Kenaz.
Y Timna era concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y parió para Elifaz a Amalec. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú.
Y estos son los hijos de Reuel: Nájat, y Zéraj, Shammá, y Mizzá; estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú.
Y estos fueron los hijos de Aholivamá, mujer de Esaú, hija de Ana, hija de Sivón, que parió para Esaú: a Yeush, y a Yalam, y a Kóraj.
Estos son los cabezas de familia entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el caudillo Temán, el caudillo Omar, el caudillo Tzefó, el caudillo Kenaz,
el caudillo Kóraj, el caudillo Gatam, el caudillo Amalec; estos son los caudillos que descendieron de Elifaz, en la tierra de Edom; estos son los hijos de Adá.
Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el caudillo Nájat, el caudillo Zéraj, el caudillo Shammá, el caudillo Mizzá; estos son los caudillos de Reuel en la tierra de Edom; estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú.
Y estos son los hijos de Aholivamá, mujer de Esaú: el caudillo Yeush, el caudillo Yalam, el caudillo Kóraj; estos son los caudillos que descendieron de Aholivamá, mujer de Esaú, hija de Aná.
Estos pon los hijos de Esaú, y éstos sus caudillos; el cual es Edom.

Estos son los hijos de Seír el horeo, que antes habitaban en aquella tierra: Lotán, y Shoval, y Tzivón, y Aná,
y Dishón, y Etzer, y Dishán. Estos son los caudillos de los horeos, hijos de Seír, en la tierra de Edom.
Y fueron los hijos de Lotán: Jorí y Hemam; y la hermana de Lotán era Timná.
Y estos son los hijos de Shoval: Alván, y Manájat, y Eval, Shefó y Onam.
Y estos son los hijos de Tzivón: Ayyá y Aná. Este es el mismo Aná (citado arriba) que descubrió los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Tzivón, su padre, (apareando un burro con una yegua).
Y estos son los hijos de Aná: Dishón, y Aholivamá, hija de Aná.
Y estos son los hijos de Dishán: Jemdán, y Eshbán, y Yitrán, y Kerán.
Estos son los hijos de Etzer: Bilhán y Zaaván y Acán.
Estos son los hijos de Dishan: Utz y Arán.
Estos son los caudillos de los horeos, el caudillo Lotán, el caudillo Shoval, el caudillo Tzivón, el caudillo Aná,
el caudillo Dishón, el caudillo Etzer, el caudillo Dishán. Estos son los caudillos de los horeos, según sus jefaturas, en la tierra de Seír.
Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase ningún rey  de los hijos de Israel.
Y reinó en Edom, Bela, hijo de Beor; y el nombre de su ciudad era Dinhava.
Y murió Bela, y reinó en su lugar Yovav, hijo de Zéraj, de Botzrá.
Y murió Yovav, y reinó en su lugar Jusham, de la tierra de los temanitas.
Y murió Jusham, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual derrotó a Midyan en el campo de Moav; y el nombre de su ciudad era Avit.
Y murió Hadad, y reinó en su lugar Samlá, de Masrecá.
Y murió Samlá, y reinó en su lugar Shaúl, de Rejovot, cerca del río.
Y murió Shaúl, y reinó en su lugar Báal-Janán, hijo de Ajbor.
Y murió Báal-Janán, hijo de Ajbor, y reinó en su lugar Hadar; y el nombre de su ciudad era Páu, y el nombre de su mujer, Mehetavel, hija de Matred, hija de Mezahav.

Estos pues, son los nombres de los caudillos que descendieron de Esaú, según sus familias, según sus lugares, por sus nombres: el caudillo Timná, el caudillo Alvá, el caudillo Yetet,
el caudillo Aholivamá, el caudillo Elá, el caudillo Pinón,
el caudillo Kenaz, el caudillo Temán, el caudillo Mivtzar,
el caudillo Magdiel, el caudillo Iram. Estos son los caudillos de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Este es Esaú, padre de los edomitas.
 

 


Bendito seas Tu oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste (Tu Torah), la Toráh de la Verdad, e implantaste en nosotros la Vida Eterna.

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Toráh. (TODOS DICEN AMEN)

 

LECTURA DE LA HAFTARÁ   Obadías 1:1 - 1:21

 

 

Bendito seas Tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad.  
 
Bendito seas Tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés Tu siervo, a Tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y y de la rectitud.
 

 

Visión de Obadías; así dice el Eterno Dios acerca de Edom: De parte del Eterno oímos buenas nuevas, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones para decir: Levantaos y levantémonos contra Edom en batalla.
He aquí que te he hecho pequeño, oh Edom, entre las naciones; eres muy despreciado.
La soberbia de tu corazón te ha seducido, oh tú que habitas en las hendiduras de la peña, y cuya morada está en alto, que dices en tu corazón: "¿quién me hará bajar a tierra?"
Aunque te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te haré bajar, dice el Eterno.
Si hubieran venido a ti ladrones o salteadores nocturnos (¡ve cómo has sido destruido!) ¿no habrían robado hasta que les bastase? Si a tu viña viniesen vendimiadores, ¿no habrían dejado uvas restantes?
Mas ¡cómo han sido escudriñadas las cosas de Esaú! ¡cómo ha sido rebuscado lo que tenía escondido!
Hasta los confines te han acompañado por el camino todos tus aliados; los hombres que estaban en paz contigo, contra ti prevalecieron; los que comen tu pan han tendido una trampa debajo de ti, y no hay en ti entendimiento.
En aquel día, dice el Eterno, ciertamente haré perecer a los sabios de Edom, y del monte de Esaú al entendimiento.
Por tanto se atemorizarán tus valientes, oh Temán, a fin de que por medio de la matanza, cada uno sea exterminado del monte de Esaú.
A causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, y tú serás para siempre exterminado.
En el día en que quedaste indiferente frente a él, en el día en que los extraños llevaron cautivo a su ejército y los de la tierra extraña entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalem, tú también fuiste considerado como cualquiera de ellos.
Mas tú no debiste ver, sin haberle ayudado, en el día en que tu hermano fue entregado a sus enemigos, ni alegrado contra los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni hablado desdeñosamente en el día de su tribulación.
No debiste haber entrado por la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su destrucción, ni debiste mirar tú también su calamidad en el día de su destrucción, ni debiste echar mano sobre sus bienes en el día de su destrucción.
Y no debiste colocarte en la brecha para matar a sus fugitivos, ni encerrar en prisión a los que quedaron en el día de la angustia.
Porque está próximo a llegar el día del Eterno contra todas las naciones (que hicieron mal a Israel); según hiciste tú será hecho contigo, lo que merecieres caerá sobre tu cabeza.
Pues así como bebiste el cáliz de la amargura sobre mi santo monte, así mismo beberán todas las naciones continuamente; beberán, apurarán el cáliz, y serán como si nunca hubiesen sido.
Pero en el monte de Sión estarán los que se escapen, y santos serán; y los de la casa de Jacob poseerán la herencia del pueblo que le pertenecía.
Y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Esaú un rastrojo; aquéllas incendiarán a éste y lo consumirán, y no habrá más superviviente de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho.
Y los israelitas que habiten en el sur, poseerán el monte de Esaú, y los de la planicie a los filisteos, y poseerán el campo de Efraín y el campo de Samaria; y Benjamín poseerá a Guilad.
Y los cautivos de la hueste de los hijos de Israel, los que estaban entre los cananeos hasta Sarefat, y los cautivos de Jerusalem que habitaban en Sefarad, poseerán las ciudades del sur.
Y subirán los salvadores de Israel del monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú; y el reino será del Eterno.

Bendito seas Tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones; Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia.
Fiel eres Tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe; ninguna de Tus palabras dejará de cumplirse, porque Tú eres Dios y Rey fiel (y piadoso).
 
Bendito seas Tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. -Amen
 
Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días.
 
Bendito seas Tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos.
 
Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones.
 
No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá.
 
Bendito seas Tú, Eterno, Escudo de David.
 

 

NOTAS EXPLICATORIAS:

Será librado
  Al tomar Jacob conocimiento de que su hermano venía acompañado de cuatrocientos hombres, se preparó, nos dice el exegeta Rashí (vers
o 9), para tres cosas: la primera, ofrecer presentes; la segunda, pedir protección a Dios; la tercera combatir si fuese necesario.Los hombres, aún los justos, no deben esperar con los brazos cruzados la ayuda de Dios, escribe el Zohar: Mehitorerutá diltata, atá hitorerutá dilmala (cuando se mueven para actuar en la tierra, ayudan también en los cielos). "Y dijo Dios a Moisés: ¿Por qué clamas a Mí? ¡Habla a los hijos de Israel y que se muevan! " (Éxodo 14, 15). El mismo caso se dio con Josué: "Y dijo Dios a Josué: Levántate, ¿Por que estás así postrado con el rostro en la tierra? (¡procura saber lo que aconteció! ) Israel pecó y también se aprovecharon del anatema, etc." Josué 7, 10). De ahí nació el conocido proverbio: "Ayúdate y Dios de ayudara", o como se dice en España: "A Dios rogando y con el mazo dando".

La madre.
   Una madre cubre generalmente a sus hijos para protegerlos del peligro.

La muchedumbre.
   Esta promesa fue hecha a Abraham, abuelo de Jacob.


Un presente.
   Los judíos, por ser un pueblo pacifista, ofrecieron presentes a sus perseguidores en toda su historia, así como lo hizo Jacob.

El Presente.
   Jacob regaló a Esaú de todo lo que poseía menos siervos y siervas; no quiso abandonarlos, pues entregarlos a Esaú significaría para éstos la muerte moral y espiritual.

El tendón escogido.
   Se prohibió a los israelitas comer ese nervio (
guid hanashé, nervus ischiadicus) por haber dejado a Jacob solo aquella noche en que luchó con el ángel, resultándole de ello el defecto de su muslo (ver Maséjet Jolín 7, 6). Pero el Séfer Jasidim afirma que fueron los propios hijos de Israel quienes prometieron no comer de ese nervio, después de lo que ocurrió a su padre por no haberle acompañado. Según el Talmud, esta interdicción es un precepto de la Toráh, pero introducido por Moisés en este episodio para indicar su motivo (Jolín 7, 6).   Desde el punto de vista científico, los nervios constituyen lo que hay de más duro en la carne para la digestión, convirtiéndose muchas veces en materias nocivas en el interior del cuerpo humano, y aún más el nervio en cuestión. Antiguamente, los carniceros israelitas llamados menakerím estaban especializados en extirpar este nervio y sus ramificaciones. Pero en nuestra época es difícil encontrar semejantes carniceros, razón por la cual la parte trasera del animal no es considerada kasher (propio para el consumo conforme a la religión).

Los niños son tiernos.
  La futura generación era la principal preocupación de Jacob para no unirse con Esaú. La vida con Esaú significaría la asimilación y la pérdida de los valores espirituales. Jacob y Esaú no podían vivir juntos. Eran dos caracteres distintos,
dos mentalidades contradictorias, que podían vivir en paz, pero independientes.

Cien kesitá.
   Décima parte de un siclo de plata, equivalente a 0,73 gr. de plata.

Diná.
  Diná, hija única de Jacob entre doce hijos, que debía ser el adorno de la corona del Patriarca, se convirtió en tristeza y vergüenza de la familia. Un príncipe pagano (Shejem) la deshonró, y los dos hermanos de la joven (Simón y
Leví) vengan este crimen con un crimen mayor. Les parece poco tomar venganza del culpado y la toman de todo un pueblo inocente. Todo esto porque Dina salió sola de su casa. Se apartó de las tradiciones y decencia de la familia de Abraham y expió cruelmente su imprudencia. Severa lección que enseña a la mujer, particularmente si es virgen, a cuidarse, y cómo la curiosidad y la falta de prudencia pueden llevarla al precipicio.

Circuncidándose.
  Está comprobado que los pueblos contemporáneos de los patriarcas no practicaban la circuncisión. Los habitantes de Shejem se circuncidaron a fin de obtener la alianza con la familia de Jacob. Los egipcios tampoco eran circuncisos; de otro modo Moisés no tendría necesidad de prohibir el cordero pascual, en Egipto, a todo incircunciso (Éxodo
12, 48). Los filisteos también eran incircuncisos (1 Samuel 18, 25). El profeta Ezequiel (capítulo 32) escribe que los pueblos de Asur, Elam, Meshej, Tubal, Edom, Sidón y del Egipto, no eran circuncisos. Por otra parte existen pruebas de que los sacerdotes egipcios habían adoptado esta costumbre como una especie de consagración. Por consiguiente, según los datos bíblicos, los pueblos de la antigüedad que practicaron la circuncisión y los que la practican actualmente, adoptaron sin duda alguna la costumbre de los israelitas.

Hermanos de Diná.
   Los hijos de Leá, hermanos de la misma madre de Diná.

A filo de espada.
  La venganza de los hijos de Jacob, Simón y Leví, contra todo el pueblo hiveo, fue condenada por su padre, que temía al mismo tiempo las represalias de los cananeos y de los periseos, pueblos vecinos de este país. Por esto mismo Jacob, sobre su lecho de muerte, a la hora en que se acostumbra perdonar las faltas de los otros, no pudo contenerse y maldijo la ira sanguinaria de sus dos hijos (G
énesis 49,7).

A su hermana.
  Según la tradición, la triste e infeliz Diná pasó sus años encerrada en casa de Simón, su hermano; ya no tuvo alegrías en este mundo y murió de tristeza en Egipto.

Bet Él.
  Según el exegeta Rashí, lo que ocurrió a Diná fue un castigo para Jacob, porque habitó en la ciudad de Shejem (ver cap
ítulo 33, 18 - 20) y se demoró en el camino para llegar a Bet-El y edificar allí el altar, según su promesa.

Dioses extraños.
  Objetos del botín que se llevaron de la gente de Shejem, con los que servían a los ídolos. Jacob ordenó igualmente no usar las correspondientes vestimentas,
como se ve al final del versículo.

Israel será tu nombre.
   Esta es una confirmación, por parte de Dios, del cambio de nombre hecha por el ángel en el cap.
32, 29. El nombre "Israel" se asocia a la idea de vencer las fuerzas sobrenaturales, según lo vemos en la lucha de Jacob con el ángel (Mijael) (Génesis 32, 29). En efecto, a pesar de que sus enemigos, a través de la historia, le impidieron actuar libremente, Israel luchó y venció hasta hoy.

Y llamó su nombre Israel.
   Las letras que componen la palabra ISRAEL, en hebreo, forman las iniciales de los nombres de los tres patriarcas y de sus cuatro esposas: Y
ud: Yitzjak y Yaacov; Shin: Sarah; Resh: Rajel y Rivkah; A (alef) Abraham; Lámed: Leá.

Dios Todopoderoso.
   Las tres letras de la palabra Shaday, que significa Dios Todopoderoso y Omnipotente, constituyen también las primeras letras de
Shomer daltot Yisrael (Guardián de las puertas de Israel), razón por la cual esta palabra figura en el dorso del pergamino (mezuzá) que los israelitas ponemos en el poste derecho (según se entra) de la puerta.

Esaú y Jacob.
  La costumbre exigía que los hijos sepultasen por sí mismos a sus padres. Así lo hicieron Isaac e Ismael con Abraham, José y sus hermanos acompañaron los restos de Jacob y lo sepultaron en la tierra de Canaán (G
énesis 50, 13). Actualmente es costumbre en las comunidades israelitas de Israel, Siria, Turquía y Egipto, que los hijos no acompañen los restos mortales del padre, por la razón escrita en la Cabalá (ver libro Maavar Yaboc). Pero en algunas congregaciones no existe esta costumbre, y los hijos asisten al entierro de su padre. Los legos en materia de religión y raciocinio, denominados en hebreo irónicamente mitjakemím (metidos a sabios) dicen que sólo en caso de muerte de la madre, los hijos acompañan el entierro, y no en el caso del padre, pues en cuanto a la madre no hay duda de que son sus hijos. Esta razón no deja de ser poco delicada e injusta ya que, de acuerdo con el Talmud, todos, inclusive las personas ajenas al muerto, tienen al verlo, la obligación de acompañar el cortejo fúnebre, por lo menos cuatro pasos. Con mucha más razón deberán hacerlo sus propios hijos.

Antes que reinase ningún rey.
   Se refiere a la promesa que Dios hizo a Jacob de que reyes saldrían de él (cap
ítulo 35, 11).


 

COMENTARIOS A LA HAFTARÁ

Todo el Libro de Ovadía, el mas corto de todo el Tanaj, constituye la Haftará de esta semana. Ovadía era un converso al judaísmo de la nación de Edom. Esav vivía entre dos tzadikim, Itzjak y Rivka y no supo aprender de ellos. Ovadía vivía entre las personas mas malvadas que puedan existir, Ajav y Jezabel, y aun así siguió siendo un tzadik. Su profecía se centra en Esav/Edom en los distintos periodos de la historia, hasta su futura caída en la época del Mashiaj.

"Si se elevare como un águila, y si hiciere su nido entre las estrellas, inclusive de allí Yo lo haré bajar" (1:4)

En la Parashá de la semana pasada, Yaakov tuvo un sueño en el que vió ángeles subiendo y bajando de una escalera. El Pirkei de Rabi Eliezer explica que esos angeles representan las cuatro naciones que habrán de exiliar al pueblo judío.

Primero, Yaakov vió los ángeles guardianes de Babilonia, Persia y Grecia subiendo y bajando en sucesión. Finalmente, el ángel de la guarda de Roma/Edom subió por la escalera, pero no bajó. Yaakov temió que ese último exilio no terminará nunca, hasta que Hashem le dijo: "Si se elevare como un águila y si hiciere su nido entre las estrellas, inclusive de allí Yo lo haré bajar". Aun no hemos salido de ese ultimo exilio.

Si hay un solo momento de la historia reciente que sintetiza la confianza excesiva de nuestra era, se trata del "Descenso en la Luna", ocurrido en 1969. En ese momento, pareció que "poseemos la tecnología... !podemos hacer lo que queramos!" (Desde entonces ha habido un brusco aumento de violencia, pobreza y enfermedades, para quebrar tan arrogante presunción). Las primeras palabras que se oyeron desde la luna fueron: "Houston, esta es la Base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado".

Hace casi 2000 años, Ovadía predijo: "Si se elevare como un águila y si hiciere su nido entre las estrellas, inclusive de alli Yo lo haré bajar"

 

 

PROMESAS DE HASHEM

1:9
Vejatú giboreyja Teymán lema'án yikaret-ish mehar Esav mikatel.

Por tanto se atemorizarán tus valientes, oh Temán, a fin de que por medio de la matanza, cada uno sea exterminado del monte de Esaú.

 

Su Tzedaká contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Toráh y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar. Su ayuda es muy necesaria.


 

Escrito y Recopilado por: Rabino Yaakov Asher Sinclair de la Organización Ohr Somayach de Israel y Monsey

Editado por Eliyahu BaYona, Director de Shalom Haverim, Monsey, NY.3

 


 

 

 

 

 

Correos: eliyahubayonah@gmail.com

Copy Rights © Shalom Haverim Org - Monsey 10952, New York

 

COMENTARIOS.- Nuestra sección de comentarios está destinada a respuestas significativas y debates de una manera civilizada. Nosotros pedimos que respeten el hecho de que somos un sitio web judío religioso y eviten un lenguaje inapropiado a toda costa.

Si usted promueve alguna religión, dioses o mesías extranjeros, mentiras sobre Israel,  antisemitismo, o aboga por la  violencia, su permiso para comentar puede ser revocado.

 

 

 

blog comments powered by Disqus